1 Kɔrênt 4

1Sâ bɔ̀ nùàr a, kékɔɔ̀ ye, béh né dé beèh bɔ̀ seé bɔ̀ Yeésò Kristò ma. Ŋgòr Càŋ mé lé naâ léí toò bèh nâb doô, Càŋ haá kwaá gi aá beè beèh, te béh feh bɔ̀ nùàr. 2Mè tueé bí, mɔ nùàr haá kwaá baá mbeí njèh beè, sâ à ye bú a, bɔ́ lòm seé sâ mé temé cén. 3Dé mò, bí né mene njeré dé`i felè mò tueé, bɔ́ sií mene mè toò juù, mè dé sâ táŋ ŋgwéh; mè ju felè mò mé be mò téná ndé ŋgwéh ndɔ. 4Càŋ mene mè lè sé ŋgwéh, sâ túé ŋgwéh ye mè né nùà gècên, Càŋ Dueè tueé nde né ju felè mò kɔɔ́. 5Mɔ né mân, bí tée ju felè nuaré dé`i mbaá téná wèh; kɔ baá loù sâ. Fehtoò beèh ndeè né cuû; loù sâ, bɔ̀ njií mé né te cibi dɔɔ́ŋ, à nde né cie ŋalé sɔm gií, à nde né mùnò bɔ̀ nùàr bèsɔ́nè salé kwaá gií ndɔ. Sâ né loù mé Càŋ nde né nùà kàn mé seé seèn teèn seén. 6Bɔ̀ nùàr mò, mè hên me njií né bí yoòr Apɔlɔ̂s mé yoòr mò, te bí ŋgweé kwa bɔ̀ njèh gàm teèn; te bí bɔ̀ njií mé bɔ́ lé nyagá naâ lè mvù Càŋe kélá kéh cú. Nuaré dé`i a, té lètenè bi`i mé yilí Apɔlɔ̂s bɔ̂ Pɔ̂l mbaá púnó kú. Mɔ sam, nde né dé`i seén, nde né dé`i seb ndɔ. 7Ne`i lé wò nùà koô bɔ̀ dé`i sie kwaá naâ kɔɔ́ wa? Càŋ lé wò bɔ̀ njèh yeè dɔɔ́ŋ kɔɔ́ há gí ná ŋgwêh wa? Á, mɔ Càŋ lé wò haá gi`i naâ kɔɔ́ bɔ̀n, wò mé njéh faá à wò lòù há ná ŋgwêh nɔ, punó caá né dé ke`i wa? 8Bí ye, bí kwa gi aá bɔ̀ njií mé bí né gwaán kèn sé wa? Wa bí lie gi aá kèn! Bí baá gi bɔ̀ mgbè, wa béh dé beèh mgbè sam sé wa? Mè gwaán né môn ndɔ: bí bɔ̀ mgbè sâ dèn lòm dé gècên, te béh bí ndeè ŋa gi bɔ̀ mgbèémgbè dɔɔ́ŋ; 9wanɔɔ́ŋ den né faá béh bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê, Càŋ béh dé beèh weh kwaá njií né ké jomo nɔ, béh den né faá bɔ̀ɔ́ mé bɔ́ nde né ké mbartɔgɔ̂ wulá lɔɔ́, te bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ wɔgɔ nde gi ké teèn, te ke bilí béh mé bɔ̀ c`il`i Càŋ mene. 10Ŋgweéh béh felè Kristò ŋa baá bɔ̀ kùlù bɔ̀; bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ beè seèn né bí wa? Béh né bɔ̀ yuaâ bɔ̀; bɔ̀ tetarê bɔ̀ né bí wa? Béh né njolò bɔ̀ nùàr faá njèh mbaâ nɔ; bí né mé yilí kɔɔ́ wa? 11Ŋgweéh, wa mene hên, béh né cùè mé nyúá nòmò homó, béh mé cɔ̀gɔ̀ sam, béh né núr kuú, béh né kàn mé kán ndeé bele, 12béh né seé temá, te béh yili sɔm ye yɔ̀ŋ beèh mé be beèh. Á, bí nɔ? Mɔ bɔ́ baá béh selé, béh vra seér cu bɔ́ lòù; bɔ́ né béh bunó, béh né dé yolô yoló; 13bɔ́ né béh veên felè tueé kwaá, béh tueé seér dé beèh bɔ̀ ŋgòr dé bebagaà. Wa hên béh né lom gáb mbaá. S`iàgà beè bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ né cu béh ndɔ. 14Bɔ̀ nùàr mò, mɔ mè né mene bí mân nyagá njií, mè nyàgà ŋgwéh ye te bí gulí mé njéh, mè nyagá né ye te bí kɔgɔ́n seér mé njéh lòù; bɔ̀ huaán mò né bí, temé mò né gi yoòr bi`i. 15Bí sé né mene mé bɔ̀ gàm bɔ̀ beè kám yulà mé né bí ceér Yeésò Kristò feh, tele bi`i sé né cegé ka cén, sâ gi aá. Dé ceér Yeésò Kristò feèh, tele bi`i sâ né mè. Lòù sam, mè lé bí Njàgà Bagaà se lɔgɔ́ naâ kɔɔ́. 16Á sâ, mè né bí bɔŋ, bí bèlè lòm gule mò jéjég. 17Mè bí Timotê huaán yíé-temê mò hên tema njií kuú né dé cî, à né nùà gècên te ceér Fehtoò beèh ndɔ, à nde cu né bí dene mò te ceér Yeésò Kristò feh ferré faá mè né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bèh dɔɔ́ŋ feh gɔ nɔ. 18Bɔ̀ nuaré dé`i baá ké lètenè bi`i punó gɔ, ye mè ndeè bí yɔ̀ŋ kè ndé cú sé wa? 19Môn sam, mè tueé bí, mɔ Càŋ né gwaán, toò hên mè baá cuù ké lètenè bi`i ndeê, te mè ŋene bɔ̀ hàm feh bɔ̀ sâ, kɔ ŋgweé seé bɔɔ̀n hèllè né-re mé terreb faá bɔ́ tueé né sâ wa? 20Mè tueé bí, béh Lò Càŋ ŋene kɔ né mé seé, dèn ŋgwéh mé par sòn. 21Bí ye naàn? Mɔ mè baá ké yoòr bi`i ndeê, mè wèh s`iè ŋgágá beè wa, mè ndê mé temé dɔlê, te bí ŋene kɔ ye mè né bí gwaán wa?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\