1 Kɔrênt 5

1Mè né ŋgweé, bɔ́ ye gwárè baá ké lètenè bi`i teèn; ye gèh sár bú sâ, né mene bɔ̀ɔ́ mé Càŋ dùlà bèh, bɔ́ ménâ tóbó cá ŋgwéh: wa nuaré dé`i lètenè bi`i né veèh teleè weh sé wa? 2Ye mé njéh mene, né seér cu beè bi`i njèh hàm feèh ma. Kɔ̀cɔ̀, bí sé lé yueé seér naâ mé njéh lòù. Bí kwɔ́gɔ́ sɔ̀m nùà hèllè te mɔ̀gɔ̀ bi`i. 3Mè ju felè seèn tena gi aá, faá mè sé né lètenè bi`i nɔ. Mè né kɔɔ́ ye, mè ké kwarè bi`i sam; mé njéh mene temé mò né ké yoòr bi`i. 4Mè ju seèn mé yilí Yeésò Fehtoò beèh tena gi aá kèn. Mè né bí bɔŋ, bí bílí dèn bècénè, temé mò né ké lètenè bi`i, terreb Fehtoò beèh Yeésò né ké lètenè bi`i ndɔ. 5Mɔ bí bilí gi aá, bí sɔ̀m kwá kéh nùà bú séná yí bèh Sátàn, te gèr weh bú seé, ŋgàŋ yoòr seèn ŋerré yuo. Te loù mé Fehtoò beèh Yeésò ndeè cuù teèn, Càŋ yili sɔm ye yɔ̀ŋ seèn. 6Bí té teèn mbaá púnó dèn. Mè tueé bí, kulu maànjé né yeé gùm tàgà dɔɔ́ŋ ter fulú komo njií. 7Mɔ né mân, bí lùàgà sɔ̀m kulu veên sâ yoòr bi`i luagà, te bí den ŋagásé, bí den seér faá nyàb nɔ. Sâ mé gècên mene, bí né gi nyàb sâ ndɔ. Lòù sam, cieé koô beèh Páskà duɔɔ́m gi aá: Yeésò Kristò mbieè sèmè dé Páskà yili sɔm gi aá béh mé húɔ́m seèn. 8Kènê, béh kɔ́ lòm á Páskà yieê; béh yieé lom nde aá breêd ciî, béh kulu faá léí toò nɔ kwá ndé cú. Béh té bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ dèn cú, béh sɔ̀m gí be te veéne. Né kulu sèlà nùàr. 9Mè lé bí mvù dé`i nyagá tema kuú naâ, te mè tueé teèn ye bí a: bí bɔ̀ gwárè bɔ̀ té bècénè dèn bílí ma. 10Mè lé dé sâ felè bɔ̀ lòù bɔ̀ túé ná ŋgwêh. Lòù sam, né bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀; sár gwaâ né bɔ́, temé te njèh nùàre kwaá njiî né bɔ́, yíb ŋuɔɔ̂b né bɔ́, cècàŋ duaà né bɔ́. Bí mé bɔ́ gè kòmò ndé ŋgwéh. Mɔ bí ye te bí geé mé bɔ́, sâ kɔ bí kwaá lɔ wɔ́ŋ, wanɔɔ́ŋ bɔ́ né ŋgún kela. 11Mè lé jue seér naâ bɔ̀ Yeésò bɔ̀. Mɔ nùàr ye nyí né nùà Yeésò, à né cu sár gwaá, à né temé te njèh bɔ̀ nùàr jɔgɔ́ kwaá, à né cècàŋ dua, à né nùàr selé, à né mbè sela gɔ, à né yíb ŋuɔɔ́b, sâ bí bɔ́ té bècénè dèn. Né mene yáb, bí bɔ̀ sâ bɔ̀ té mé ŋgàb cên yíé bílí ndɔ́g. 12Dé bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ hèllè, mè ju felè bɔɔ̀n kɔɔ́ téná ndé ŋgwéh, Càŋ ju bɔɔ̀n tena nde né kɔɔ́. Dé bɔ̀ Yeésò bɔ̀, bí téná bi`i ju felè bɔɔ̀n tenà. Te den faá né te mvù Càŋe nyagá kwaá nɔ, ye: «Bí kwɔ́gɔ́ sɔ̀m nùà veên lètenè bi`i kwɔgɔ̀.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\