1 Kɔrênt 6

1Mɔ nuaré dé`i né mbeí ju lè mɔ̀gɔ̀ bi`i bele, kei bɔɔ́ mé à toò bɔ̀ Càŋ bɔ̀ túé ŋgwéh, à nde seér mé njéh toò bɔ̀ɔ́ mé Càŋ kɔ́ bèh wa? 2Bí kɔ́ ŋgwéh ye bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tena nde né ju felè wɔ̂ŋ kɔɔ́ wa? Mɔ ju felè wɔ̂ŋ tena nde né bí, sâ ju dé maàn lètenè bi`i tenâ né bí yɔgɔ́ wa? 3Bí kɔ́ ŋgwéh ye béh ju tena bilí nde né mé felè bɔ̀ c`il`i Càŋ mene wa? Mɔ béh ju tena nde né felè bɔ̀ sâ bɔ̀, sé tagá bɔ̀ ju dene wɔ̂ŋ wa? 4Mɔ né mân, mɔ ju dé`i die lètenè bi`i, bí toò bɔ̀ɔ́ mé né ké cie njií yeé dé ke`i wa? 5Fegùl`i bí mé njéh s`iè ŋgwéh wa? Hên lètenè bi`i dɔɔ́ŋ, nùà kɔ́gɔ̀n cén ka teèn yùò kélá ny`i ŋgwêh, te tena ju felè bɔ̀ mbaábɔɔ̀n wa? 6Mè tueé bí: húɔ́m ŋgwéh mé bí sií kuú mé ju lètenè bi`i, bí yuo kela mé njéh ké cie toò bɔ̀ɔ́ mé Yeésò kɔ́ bèh, te bɔ́ nyegé seér bí mé njéh kɔɔ́. 7Mè tueé bí, mé ju né lètenè bi`i lané den, tueé né ye, bí die gi aá kèn. Bí njèh lòù yóló sér bèh dé ke`i wa? Bɔ̀ɔ́ mé né bí yíb ŋuɔɔ́b, bí bɔ́ kwá lɔ́ bèh mé ŋgei wa? 8Dé sâ né lom beè bi`i yɔgɔ́; bí dé yolô yóló bèh, bí bɔɔ́ gobó seér cu né dé gobô, bí né njèh bɔ̀ nùàr ŋuɔɔ́b, né mene lètenè bi`i, bí né ménâ bɔɔ́. 9Mè né tueé ye bí a ye, bɔ̀ vevenê bɔ̀ Lò Càŋ yílá ndé ŋgwéh. Bí té feh bi`i mbaá bèlè kú: bɔ̀ɔ́ mé né yàgà tobó gɔ o, bɔ̀ɔ́ mé né cècàŋ dua o, bɔ̀ɔ́ mé né gwɔ̀m cum o, bɔ̀ siíb mé cer yeé bɔ̀ mbeí o, 10bɔ̀ yíb bɔ̀ o, bɔ̀ tuaá bɔ̀ o, bɔ̀ sèlà mbè bɔ̀ o, bɔ̀ sélé nùàr bɔ̀ o, bɔ̀ yíb wúlá feèh bɔ̀ o, dɔɔ́ŋ Lò Càŋ yílá ndé ŋgwéh. 11Bɔ̀ dé`i lé naâ lètenè bi`i ménâ. Mé njéh mene, Càŋ yaga sɔm aá bí veên sâ yoòr kèn, à sɔm kwaá bí hiín, te bí den bɔ̀ dé seèn, bí ŋa bɔ̀ didilî bɔ̀ beè Càŋ mé njua yilí Fehtoò beèh Yeésò Kristò bɔ̂ Cúcuí Càŋ. 12Bɔ̀ nuaré dé`i lètenè bi`i ye bɔ́ né gi mé ceér njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ̂. Né gi môn dág; njèh cén, bɔ́ dɔɔ́ŋ húɔ́m gí ŋgwéh. Mɔ sam, mè sé lé naâ ménâ tueé ndɔ ye: mè nde né njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gií. Á sâ, né mene dé heè, mè teèn faá kwer nɔ ndáré lè ndé ŋgwéh wa? 13Bí né cu yeé dé`i tueé ye: yáb né dé lè`i, lè`i né dé yâb. Né gi môn ndɔ; njèh cén, bí kɔ́ɔ ye Càŋ nde né bɔ́ fà dɔɔ́ŋ ŋerré sɔm gií. Dé yàgà yɔɔ̀ŋ, Càŋ yo beèh dé cî mé kwá ŋgwéh, à me kwaá seér né yo beèh dé Fehtoò beèh, te Fehtoò beèh gam yo beèh ndɔ. 14Càŋ lé naâ Fehtoò beèh lè cio komo sɔm, à nde né béh lè cio mé terreb seèn ménâ komo sɔm ndɔ. 15Bí kɔ́ɔ ye, yo bi`i né gi bɔ̀ gà yoòr Yeésò Kristò. Á sâ, mè nde né gà dé`i yoòr Kristò weh, te mè bɔɔ́ yàgà mé njéh wa? Ndɔ́g, môn sam gùm dɔɔ́ŋ! 16Bí kɔ́ɔ ye, nuaá mé cer sɔrmbe dé`i, sâ bɔ́ bú fà dɔɔ́ŋ ŋa baá cén. Mvù Càŋ tueé né môn ndɔ, ye: bɔ́ fà dɔɔ́ŋ ŋa nde né nùà cén ma. 17Dé nuaá mé né yoòr Fehtoò beèh teé ndeé, bɔ́ bú baá mé temé cên. 18Sâ tueé lom né ye, bí dùlà sár gwaâ dulà. Bɔ̀ veên dé mé nùàr né jomo sâ bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, né gi yo kèb cieè. Sár gwaâ né dé seèn veên mé nùàr bɔɔ́ njií seér né yoòr seèn nùà njèh. 19Bí kɔ́ ŋgwéh ye: yo bi`i né gwà Càŋ koô mé Cúcuí Ŋagâ den yeé teèn wa? Cúcuí sâ, Càŋ lé haá naâ bí kɔɔ́. Yo bi`i dé bi`i sam cuú, baá seér dé Càŋ. 20Càŋ ŋge weh gi aá bí kèn, à lé bí ŋgeé naâ mé keh tarê. Mɔ né ménâ, bí s`iè nyégé lòm yo bi`i bagasé, te yilí Càŋ lie mé njéh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\