1 Kɔrênt 8

1Kènê mè tueé nde aá felè njeba mé bɔ́ semé naâ te gènnè. Bí tueé né gècên, ye béh né gi bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀. Njèh cén, kɔ́gɔ̀n sâ sela seér cu né nùàr lòù, né bú hàm feh haá. Á sâ, njií mé gam nde né béh te ceér Càŋe né lom gwaân ndɔ. 2Mè tueé bí, nuaá mé né punó gɔ, wa nyí né njeré dé`i kɔɔ́ dɔɔ́ŋ, tueé seér né ye, nyí njií sâ kɔ́ ŋgwéh. Mɔ sam, kɔ à kɔ faá Càŋ gwaán nê nɔ, sâ ye. 3Nuaá mé dé seèn gwaán seér né Càŋ, Càŋ ye, nùàr nyî né bú. 4Mɔ né ménâ, sâ béh yíé núɔ́gɔ́ sèmè mé yuoó naâ te gènnè yieè wa? Mé béh né gi kɔɔ́ ye cècàŋ né njèh mbaâ, à mé yɔ̀ŋ sam doô. Ŋgweéh béh né gi kɔɔ́ ndɔ ye, nùà yɔ̀ŋ né lom Càŋ Dueè wa? 5Mɔ bɔ̀ càŋ né mene ké ter ka vulúu ŋgún, bɔ́ né mene ká doó ŋgún mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ ŋgún ndɔ, 6mé njéh mene béh né gi dé beèh kɔɔ́, ye Càŋ terrèb né lom cén mé huún, Tele beèh né cegé bú mé njèh dɔɔ́ŋ yuo gi`i beè seèn; béh hên den lom né dene seèn. Béh né cegé ka mé Fehtoò beèh cén-tà-cén ndɔ: né Yeésò Kristò. Njèh dɔɔ́ŋ né gi beè seèn, béh yɔ̀ŋ kwa né mé bú. 7Mé njéh mene, bɔ̀ nùàr gècên sâ dɔɔ́ŋ kɔ́ làrè ŋgwéh. Beè bɔɔ̀n den né faá cècàŋ hèllè née den ka mé terreb ye nɔ. Lòù sam, bɔ́ lé meh seér naâ mé bɔ̀ càŋ gènnè. Bɔ́ te ceér Yeésò táré kòmò ŋgwéh. Yeé baá ménâ, mɔ bɔ́ baá núɔ́gɔ́ sèmè hèllè yieé, temé bɔɔ̀n lè d`iè cú ndɔ. 8Mè tueé bí, yáb béh ké kwarè Càŋ kɔɔ́ njí ndé ŋgwéh; béh yieé mene yáb hèllè, béh mene yíé ŋgwéh, dɔɔ́ŋ ju sam, njèh gàm dé`i sam. 9Mɔ né ménâ, sâ bí kè nyégé-re bagasé, wanɔɔ́ŋ bí sé dé bi`i yieé njií né mbaá, bɔ̀ɔ́ mé te ceér Càŋe táré ŋgwéh yeé ŋene ménâ, bɔ́ sue yila keéh te veéne teèn. 10Lòù sam, mɔ nùà yuaâ ŋene njií wò yí te mɔ̀ mé yáb hèllè sònò, wò nùà kɔ́-gècên jɔ̀gɔ̀, sâ wò bú teèn mé vɔ́gɔ́-temé mene lú njí ŋgwéh wa? 11Ŋgweéh sâ nùà yuaâ doô nde né dé seèn mé kɔ́gɔ̀n yeè hèllè leér le mà. Njèh cén, kékɔɔ̀ ye né nuaá mé Yeésò Kristò lé naâ felè seèn kuú ma. 12Mɔ bí veên felè bɔ̀ mbeí bi`i sela weh né faá bèh mân, bí né bɔ́ temé lè bɔɔ́ yuaá, sâ bí kɔ́ɔ ye, bí veên sâ bɔɔ́ njií né mé Yeésò Kristò nùà njèh. 13Kènê mɔ mbeí mò te veên hên die yila nde né felè yâb, sâ bɔɔ́ mene naàn, mè yáb hèllè sònò nágá kéh ndé cú, te mbeí mò teèn mbaá d`iè kéh cú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\