1 Kɔrênt 9

1Mè mé feh mò sam wa? Mè mbɔ̀ŋ tebê sam ndɔ wa? Mè lé Fehtoò beèh Yeésò mé njolo ŋéné ná ŋgwêh wa? Te seê Fehtoò beèh, bí bɔ̀ tàb seê mò sam wa? 2Mɔ bɔ̀ dé`i la mene ŋéné kɔ́ ŋgwéh ye mè né mbɔ̀ŋ tebê, bí sé la né mè dé bi`i ŋené kɔɔ́. Lòù sam, bí lé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ŋa gi`i naâ mé mè; hên né njií mé tueé né ye, mè né mbɔ̀ŋ tebê sâ. 3Bɔ̀ɔ́ mé né mè jueé, mè feh mò toò bɔɔ̀n cií tena né faá bèh mân, ye bɔ́ a: 4hên, mè mé ceér yâb bɔ̂ njèh ŋueê te seé mò hên sam wa? 5Mɔ mè sé né faá bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dé`i nɔ bɔɔ́, mè weh sie véh mé né te ceér Yeésò jomo, faá bɔ̀ d`im Fehtoò beèh mé Piêr né yeé weh sie nɔ, mè sé mé ceér dé sâ ná ŋgwêh wa? 6Wa dé bêh Bàrnàbâs bɔɔ́ lom nde né seé kɔɔ́, te béh nde ye yáb teèn kwa wa? 7Bí lɔ ŋgweé naâ he, ye mɔ sɔ́j`i baá taáb lieé, à yieé seér kàgàlɔ̀ŋ dé beè seèn wa? Wa dé bí ŋgwé bèh ye, bɔ́ né tàb toû mé bɔ́ dobo kwaá né ké ŋueh kagá yieé wa? Bí ŋgwé bèh ye, tèŋ mbán kam ŋueé yeé te bɔ̀ŋ nàgà sâ wa? 8Bí té mùnò ye, mè tueé né mé kɔ́gɔ̀n bɔ̀ nùàr; sam, sóú Mús`i né ménâ tueé ndɔ. 9Lè mvù Mús`i sâ bɔ́ sou nyagá kwaá né ter ye: nàgà mé né yolo dobo, té bú kagá sònò yí kwá. Sâ njeré dé`i né Càŋ mé nàgà yulá wa? 10Ŋgweéh mé gècên mene, Càŋ hên tueé njií né mé béh mà. Mé gècên mene, bɔ́ ŋgòr jéjég nyagá njií né mé béh. Né mene nùà boór kieê, né mene nùà yolo loboò, bɔ́ a, kwá ndèm ye gà yâb dé bɔɔ̀n né gi teèn ma. 11Mé béh, né cu ménâ ndɔ: béh lè bi`i dobo kwaá gi aá gèh Cúcuí Ŋagâ kèn. Mɔ béh sé la né mene njèh wɔ̂ŋ beè bi`i weh, sé la né njèh veên wa? 12Bɔ̀ dé`i né ménâ bɔɔ́ komo, sé tagá béh wa? Mé njéh mene, béh ceér bú sâ cór kèmà ŋgwéh, béh né seér lòù yoló, te béh bɔ̀ nùàr ceér yín cú, te bɔ́ ŋgweé nyegé Njàgà Bagaà felè Kristò. 13Bí né gi kɔɔ́, ye bɔ̀ɔ́ mé né seé ké gwà Càŋ koô bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, yieé yeé beè gwà Càŋ koô sâ; ye bɔ̀ɔ́ mé haá yeé sèmè ké te kɔ, gà sèmè dé bɔɔ̀n yuo yeé teèn sâ ndɔ. 14Fehtoò beèh tueé né ménâ ndɔ, ye bɔ̀ɔ́ mé né Njàgà Bagaà se a, yáb bɔɔ̀n yuo ndeè né teèn ma. 15Mé njéh mene, mè dé mò ceér sâ cór kèmà bèh, mè nyàgà njí ŋgwéh ye bí a, témá njî mè njeré dé`i ndɔ. Kwá mè kuú mò! Dé mò, nuaré dé`i mè ŋgòr sàgàr yoò hên beè lùàgà sɔ̀m ndé cú. 16Mè dé Njàgà Bagaà tueê púnó ŋgwéh, ba né mè lòù. Mè berɔ́ŋ, mè gwaán mene, né seé mò. Càŋ a bɔ́ mè sé ke Njàgà Bagaà sè ye, te mè ŋene gèr. 17Mɔ mè sé lé gwaán weéh naâ seé hên kɔɔ́, mè sé né dàgà kela. Á seèn môn sam, mè lé seé hên mé be mò kè wèh ná ŋgwêh, Càŋ nùà njèh lé mè beè jege haá naâ kɔɔ́, ye mè a, né seé mò. 18Á sâ, sàgà mò né kei ndɔ? Mè tueé bí, sàgà mò né seér mân: mè Njàgà Bagaà se né dé lòù, vɔ́gɔ́-temé mò né cí, mè njeré dé`i teèn faá mè sé la bieè naâ nɔ, bíé ŋgwéh. 19Mè né mé feh mò, mè kwer nuaré dé`i sam. Mé njéh mene, mè né kwer nùàr dɔɔ̂ŋ; mè gwaán né ménâ mé be mò, sâ te mè kum kwa ye nùàr ŋgún. 20Mɔ mè baá seé lètenè bɔ̀ Jûf bɔɔ́, kɔ mè den seér faá nùà Jûf, te mè kum kwa ye bɔ́. Mè la mene ka sóú Mús`i sam, kɔ mè den lom faá mè né gi ka sóú sâ nɔ, te mè kum kwa ye bɔ́. 21Né cu môn mé bɔ̀ dé`i ndɔ: mɔ mè baá lètenè bɔ̀ɔ́ mé sóú Mús`i kɔ́ ŋgwéh, kɔ mè den cu faá bɔ́ ndɔ: mè den faá mè sóú Mús`i kɔ́ ŋgwéh nɔ, te mè kum kwa ye bɔ́. Dé hên túé ŋgwéh ye, mè sóú Càŋ jòlò ŋgwéh; môn sam gùm dɔɔ́ŋ, mè né sóú Càŋ jolo; ŋgweéh mè né beè Yeésò Kristò mà! 22Mé bɔ̀ɔ́ mé né yuaá, né cu ka ménâ ndɔ, mè ké lètenè bɔɔ̀n den nde né yuaásé faá bɔ́ nɔ, te mè kum kwa ye bɔ́. Mè dɔɔ́ŋ mé bɔ́ dɔɔ́ŋ mân bɔɔ́ gi né, te mè kwɔmé njií bɔ̀ dé`i teèn yoòr Yeésò, te à yili sɔm bɔ́. 23Sâ mè dɔɔ́ŋ bɔɔ́ kuú né felè Njàgà Bagaà, ye te mè kwa gà dé mò teèn ndɔ. 24Bí né gi kɔɔ́, ye bɔ̀ɔ́ mé dula yeé doò dɔɔ́ŋ, doò kem yuo yeé lòù. Mé njéh mene, nuaá mé dula kela né kɔɔ́, yieé lom né sàgà kɔɔ́. Sâ bí sɔ̀m doò, bí dùlà lòm dé kɔɔ́ yieé weèh. 25Bɔ̀ɔ́ mé nde né doò dula dɔɔ́ŋ né yeé doò maán, te bɔ́ memeèh. Sâ dɔɔ́ŋ, bɔ́ bɔɔ́ gi né te loù sâ bɔ́ tena feh, bɔ́ kwa ye tàm ŋgɔ̂g. Á sâ, tàm ŋgɔ̂g hèllè nde cu né mbaá ŋerré le ndɔ. Dé beèh môn sam, béh bɔɔ́ né dé beèh ménâ, te béh ndeè tàm ŋgɔ̂g kwa seér dé kè`i cên. 26Mè dé mò doò mé njolo ké teèn hên tɔb lom né dé cî. Mè dèn ŋgwéh faá nuaá mé fi njií né kwàr mbaá. 27Mè nuaá mé tueé yeé ŋgòr Càŋ kɔɔ́, mè yo mò tétán lobó meh né, ye te mè lòù d`iè sér cú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\