1 Jâŋ 1

1Béh bí hên nyagá njií kuú né felè ŋgòr mé né yɔ̀ŋ haá. Mé wɔ́ŋ lɔ nde duɔɔ́m, sâ à lɔ dé seèn baá gi teèn. À lé naâ tieè beèh ŋgulí yilá, béh lé naâ bú ŋené ndɔ. Né ka môn jég, béh lé naá giì bú mé njolo ŋené, béh lé naâ bú mé be kema ndɔ. 2Yɔ̀ŋ sâ yeé waà baá ká lètenè beèh, à ŋené ŋagá bèsɔ́nè, béh ŋene ye bú mé njolo. Béh hên jue den né bí cí. Né yɔ̀ŋ tètàgà mé lɔ naâ ké kwarè Tele seèn doô, à lé naâ njolò beèh ŋené yuo kelâ. 3Njií mé béh lé naâ ŋené, mé béh lé naâ ŋgweé sâ, béh hên tueé keéh né bí cí, te béh bí te bilí gi teèn bècénè. Dé beèh, béh bɔ̀ Tele mé Ŋuna seèn Yeésò Kristò te bilí gi aá kèn. Béh ye te béh bí dɔɔ́ŋ te bilí gi ménâ ndɔ. 4Béh bí mân nyagá kuú né ye te temé beèh die lè, béh samé gi mé gùm mene. 5Béh hên tueé keéh né bí hueh Yeésò Kristò: wa Càŋ né lom ŋagásé tâŋ ma. À mé bèh cibì déì yoòr teèn sam gùm dɔɔ́ŋ. 6Mɔ béh tueé né ye, béh baá yoòr Càŋ teé ndeé, mé béh né te cibi gɔ den, sâ béh tueé né nyeén, seé beèh te ceér gècên sam. 7Á, mɔ béh gɔ né bèh ŋagâ faá Càŋ nùà njèh né bèh ŋagâ nɔ, sâ tueé né ye béh bí né gi bècénè teé bilí; sâ tueé cu né ye, húɔ́m Ŋuna seèn Yeésò Kristò né béh veên yoòr yaga sɔm gií ndɔ. 8Mɔ béh ye, béh mé veên déì yoòr sam, sâ béh bele den cu né feh beèh mé be beèh, béh mé gècên yoòr sam. 9Nuaá mé né dé seèn bɔ̀ veên seèn cie lòù tueé sɔm seér, sâ Càŋ nde né bú bɔ̀ veên seèn dɔɔ́ŋ kulú sɔm gií, à sené nyegé bú ndɔ. Lòù sam, Càŋ né lom dilísé, à bɔɔ́ lom yeé jéjég faá à lé naâ tueé kwaá nɔ. 10Mɔ béh ye béh bɔ̀ vevenê bɔ̀ sam, sâ béh mé ŋgòr seèn lè sam, béh yoòr seèn Nùà njèh horó kwaá seér né nyeén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\