1 Jâŋ 2

1Bɔ̀ huaán mò, mè bí mvù hên nyagá njií kuú né ye te bí veên bɔ́ cú. Ye mɔ lètenè biì nuaré déì né mene veên bɔɔ́, te à kɔ ye, béh né mé nùà gàm beèh ké beè Tele beèh teèn ma; né Yeésò Kristò nùà dilî. 2À lé naâ feh seèn te cio mé yìè veên beèh semé njií, te Càŋ nde ye béh veên yoòr kulú sɔm. Léláŋ dé beèh mé huún gí lòm ŋgwéh, né dé bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ ndɔ. 3Mɔ béh né sòn Càŋ ŋgweé, béh nde né teèn ŋené kɔɔ́ ye béh né Càŋ kɔɔ́. 4Mɔ nuaré déì ye nyí né Càŋ kɔɔ́, mé à sòn Càŋ jòlò ŋgwéh, sâ né nùà nyeên, à mé gècên yoòr sam. 5Nuaá mé né dé seèn ŋgòr Càŋ jolo, gwaán seér né Càŋ mé gècên mene kɔɔ́. Béh ŋene kɔ yeé mé njéh ndɔ, ye béh né yoòr Càŋ nyɔgɔ́ ndeé. 6Nuaá mé ye nyí nyɔgɔ́ den aá dé nyî yoòr Càŋ, sâ kɔ bú a, gɔ̀ lòm ká nág faá Yeésò lé gɔɔ́ naâ nɔ. 7Bɔ̀ mbeí mò, ŋgòr mé mè nyagá né hên njèh feê beè biì sam; né ŋgòr cuûm mé bí lé naá giì ké bèh duɔɔ̂m ŋgweé. Ŋgòr sâ bí lé naá giì bú gwaán ndɔ. 8Ŋgòr sâ né mene dé cuûm, mé njéh mene né feésé. Mè bí hên nyagá né cí. Gècên seèn né yoòr Yeésò Kristò ŋené ŋagá; né lè dene biì ŋené yuo kelâ ménâ ndɔ. Lòù sam, cibí baá ŋellé yuo, ŋagâ baá seér kɔɔ́ baá; né ŋagâ nùà njèh. 9Nuaá mé ye nyí né bèh ŋagâ, mé à né mbeí bunó dɔɔ́ŋ tueé né nyeén, à née den ka bèh cibì ye. 10Nuaá mé né bɔ̀ mbaábɔn gwaán, né seér bèh ŋagâ kɔɔ́. Dé seèn, ndɔ̀gɔ̀ njií mé nùàr nde né teèn ceén die bú yoòr sam. 11Dé nuaá mé né bɔ̀ mbaábɔn bunó, môn sam; à dé seèn né te cibi, à né teèn gɔ yɔŋ, cibí cib aá bú njolo, à lèmè kɔ́ cú. 12Bɔ̀ huaán mò, Càŋ bí bɔ̀ veên biì fɔ sɔm gi aá kèn, né felè yilí Yeésò; mè bí hên nyagá kuú né dé cî. 13Mé bí bɔ̀ tele mò ndɔ, ŋgweéh nuaá mé lɔ naá lɔgɔ̂ teèn, te wɔ́ŋ nde ye duɔɔ́m, bí né gi bú kɔɔ́ mà; mè bí hên nyagá njií né dé cî. Mé bí bɔ̀ ndà mene, bí lé naâ Sátàn taré yɔgɔ́; mè bí hên nyagá njií né dé cî ndɔ. 14Né cu mé bí bɔ̀ huaán mò, bí né Càŋ Tele beèh kɔɔ́; mè bí nyagá njií né dé cî. Mé bí bɔ̀ tele mò ndɔ, ŋgweéh nuaá mé lɔ naá lɔgɔ̂ teèn, te wɔ́ŋ nde ye duɔɔ́m, bí né gi bú kɔɔ́ mà; mè bí nyagá njií né dé cî. Mé bí bɔ̀ ndà mene, bí né taré, bí né mé ŋgòr Càŋ lè, bí né Sátàn taré yɔgɔ́; mè bí nyagá kuú né dé cî. 15Bí té wɔ́ŋ gwàn, bí ŋgɔ́n bílí mé tòmò njèh wɔ̂ŋ mene, wanɔɔ́ŋ nuaá mé né wɔ́ŋ gwaán, dé seèn Tele beèh Càŋ gwàn kòmò ndé ŋgwéh. 16Bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ njèh wɔ̂ŋ né mé ceér hihiné: tuaá veên né bɔ̀ nùàr lè li den; bɔ́ njèh wɔ̂ŋ ŋéné téná bèh. Mɔ bɔ́ baá ŋgùlù wɔ̂ŋ yieé, bɔ́ né mé kàŋ lobo nyen le. Mè tueé bí, gèh dé sâ yuo yeé beè wɔ̂ŋ; ndɔ́g beè Tele beèh Càŋ yùò bèh. 17Kwá-re nɔɔ́ŋ ndɔ; wɔ́ŋ hèllè baá gií, bɔ̀ njií mé bɔ̀ nùàr né gwaán sâ baá nyoló ndeé. Nuaá mé bɔɔ́ né faá Càŋ gwaán nê nɔ, tètàgà le lom nde né kɔɔ́. 18Bɔ̀ huaán mò, waà baá kèn! Bí lé naá giì ŋgweé, ye mɔ wɔ́ŋ nde aá gií wa, nùà bùnò Kristò ndeè né cu sâ waâ ma. Kènê bɔ̀ bùnò bɔ̀ Kristò baá lom cie faá cí nɔ bomó sue; béh baá mé njéh ŋené kɔɔ́, ye hên baá bèh cerê sâ ndɔ. 19Mé gècên mene, bɔ̀ sâ bɔ̀ lé yuoó naâ ká lètenè beèh. Mé njéh mene bɔ́ lé dé beèh ná ŋgwêh. Mɔ bɔ́ sé lɔ né bɔ̀ dé beèh, béh bɔ́ sé née kɔɔ́ ye. Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te béh ŋene ŋagá teèn, ye bɔ̀ sâ bɔ̀ te bɔ̀ŋ beèh sam bɔ̀n. 20Dé biì môn sam. Dé biì Kristò lé naâ bí Cúcuí Ŋagâ yoòr nyeén kwaá gií, bí lé naâ bú kwa; bí né gi bɔ̀ njèh dé gècên mé bú ŋené kɔɔ́. 21Mɔ mè né mene bí mân nyagá, sâ túé ŋgwéh ye bí née gècên kɔ́ ŋgwéeh ye; né seér ye bí né gècên kɔɔ́ ma. Bí né gi kɔɔ́ ndɔ, ye ŋgòr gècên mé nyeén yoòr sam gùm dɔɔ́ŋ. 22Á sâ, nùà nyeên né neì? Sâ nùà nyeên né nuaá mé ye Yeésò Nùà Cɔ̀ŋ sam. Nùà bú sâ né nùà bùnò Kristò, à berɔ́ŋ bilí né Huaán mé Tele mene. 23Né yeé môn, nuaá mé né Huaán berɔ́ŋ, berɔ́ŋ né mé Tele mene; mɔ à né Huaán gwaán, sâ à gwaán né mé Tele mene ndɔ. 24Dé biì, bɔ̀ njií mé bí lé ŋgweé naâ ké bèh duɔɔ̂m hên, bí lèr kwá nyégé lè biì bagasé. Mɔ bɔ̀ njií mé bí lé ŋgweé naâ ké bèh duɔɔ̂m doô né gi lè biì te be sâ den den, sâ bí bɔ̀ Tele mé Huaán nyɔgɔ́ bilí né kɔɔ́. 25Sâ ndéb mé Kristò lé kwa kwaá naâ béh tieè doô né yɔ̀ŋ tètàgà ndɔ. 26Mè bí nyagá kuú né felè bɔ̀ɔ́ mé gwaán né bí beleè doô. 27Dé biì, bí kɔ́ɔ ye Kristò bí Cúcuí seèn yoòr nyeén kwaá gi aá kèn. Nuaré déì a, té bí njeré déì mbaá fèh kú cú, Cúcuí seèn né gi bí njèh dɔɔ́ŋ feh den, à feh lom né bɔ̀ njèh gècên gècên ndɔ, à ŋgòr nyeên déì teèn fèh yí kéh bèh. Bí nyɔ̀gɔ̀ dèn gí yoòr Kristò, faá Cúcuí Ŋagâ né bí feh den nɔ. 28Bɔ̀ huaán mò, bí bɔ̀ Kristò nyɔ̀gɔ̀ dèn lòù, te loù mé à ndeè cuù, béh njeré déì nyàmè cú, te fegùlì ndeè béh toò seèn sìè cú ndɔ. 29Bí né gi kɔɔ́ ye Kristò né lom dilísé. Sâ bí kɔ́ nyégé-re bagasé ndɔ, ye nuaá mé né njèh teèn bɔɔ́ dilí yií dɔɔ́ŋ né ŋunà Càŋ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\