1 Jâŋ 3

1Bí jɔ̀gɔ̀ ke ke gwaân mé Tele beèh Càŋ gwaán né béh kán ye! Ŋgweéh à béh yilá né bɔ̀ ŋuna seèn mà. Né bɔ̀n, béh né lom bɔ̀ ŋunà Càŋ. Bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ dé bɔɔ̀n béh ŋéné kɔ́ ŋgwéh; lòù sam, bɔ́ Tele beèh Càŋ nùà njèh kɔ́ ŋgwéh. 2Bɔ̀ mbeí mò, bí kɔ́ɔ ye, béh baá bɔ̀ ŋunà Càŋ. Gèh dene mé né béh kela sâ née bèsɔ́nè ŋéné yùò kélá ŋgwéeh ye lòù. Mé njéh mene, béh né gi kɔɔ́ ye: mɔ Kristò ndeè ŋagá yuo kelà baá, béh bú ŋene nde né te be sâ, te béh den faá bú nɔ. 3Sâ nuaá mé né ndèm yoòr Kristò mân kwaá njií dɔɔ́ŋ, bú a, dèn lòm ŋagásé faá Kristò né ŋagásé ndɔ. 4Nuaá mé né veên kema dɔɔ́ŋ sela né sóú. Lòù sam, veên né sóú selaà sâ. 5Bí né gi kɔɔ́ ye, Yeésò lé ká lè wɔ́ŋe nde kuú naâ bɔ̀ nùàr veên yoòr fɔ sɔɔ̀m, wanɔɔ́ŋ ndɔ̀gɔ̀ veên déì lé yoòr seèn ná ŋgwêh gùm dɔɔ́ŋ. 6Sâ nuaá mé nyɔgɔ́ den né yoòr seèn dɔɔ́ŋ, dé seèn veên kèmà ndé cú. Nuaá mé né dé seèn veên sela sɔɔ́, née Yeésò Kristò ŋéné ŋgwéeh ye, sâ à bú kɔ́ ŋgwéh ndɔ. 7Kúkùr biì bɔ̀ huaán mò, bí té gwàn mé nuaré déì bele bí! Bí kɔ́ɔ ye, nuaá mé né njèh bɔɔ́ dilí dɔɔ́ŋ, baá gi dilísé faá Yeésò Kristò né dilísé nɔ. 8Nuaá mé né dé seèn mé veên kema ndeé den dɔɔ́ŋ, né dé seèn nùà Sátàn. Lòù sam, Sátàn né yeé môn, à lé veên bɔɔ́ duɔɔ́m naâ ké bèh duɔɔ̂m ndɔ. Ŋunà Càŋ lé ká cie hên nde kuú naâ bɔ̀ seé Sátàn hèllè nyoló sɔm. 9Nuaá mé né ŋunà Càŋ dɔɔ́ŋ, dé seèn veên sèlà ndé cú; dé seèn Càŋ baá Tele seèn kɔɔ́, à veên déì bɔ́ kòmò ndé cú, à dé seèn yoòr baá seér mé kèkènè dé Càŋ. 10Mɔ nùàr baá ŋunà Càŋ, bɔ́ nde né bú ŋené kɔɔ́, bɔ́ nde né bɔ̀ dé Sátàn ŋené kɔɔ́ ndɔ: bɔ̀ɔ́ mé njèh teèn bɔ́ dìlì yí ŋgwéh, mé bɔ̀ mbaábɔn gwàn ŋgwéh dɔɔ́ŋ, dé bɔɔ̀n bɔ̀ ŋunà Càŋ sam. 11Bí lé naâ ŋgòr hên ké bèh duɔɔ̂m ŋgweé gií, ye béh gwàn kú lètenè beèh gwaàn. 12Mɔ né mân, sâ béh té faá Kaîn nɔ dèn; né nùà Sátàn. À lé naâ dìm seèn wulá. À lé dìm wulà naâ mé ŋgei wee? Ŋgweéh sâ lé naâ mé dɔ̀gɔ̀tì seé bɔɔ̀n mà. Seé dé seèn lé naâ veénsé; seé dé dìm dilísé. À lé dìm wulà naâ mé njéh. 13Bɔ̀ nùàr mò, mɔ wɔ́ŋ baá mene bí bunó, bí té lòù géí sér. 14Béh dé beèh te cio sam cuú, béh baá seér te yɔ̀ŋe. Béh né gi ménâ kɔɔ́ nyegé; lòù sam, béh né bɔ̀ mbeí beèh mé temé cén gwaán. Nuaá mé mbeí mé temé cén gwàn ŋgwéh née dé seèn te cio ye. 15Nuaá mé né mbeí lè sie kwaá dɔɔ́ŋ né nùà wúlá-nùàr. Bí né gi kɔɔ́ ye nùà wúlá-nùàr dé seèn mé yɔ̀ŋ tètàgà yoòr sam. 16Dé Yeésò Kristò né hiín; à gwaán lom né dé seèn nùàr mé temé cén, à lé cio beèh hên ŋa weh kuú naâ dé cî, béh ceér nùàr gwaân ŋene kɔ né teèn sâ. Mɔ né mân, béh kè wèh teèn, te béh kuú felè bɔ̀ mbeí beèh ménâ ndɔ. 17Wanɔɔ́ŋ hên mɔ nuaré déì né mé ŋgúlú beè, mbeí mé njéh sam, à mbeí jere kɔ́ ŋgwéh, sâ à né mé temé Càŋ lè wa? 18Bɔ̀ huaán mò, béh bí té lòm nùàr mé léláŋ sòn mbaá gwàn nágá dèn, béh gwàn gí nùàr mé temé beèh mene, mé seé beèh mene dɔɔ́ŋ. 19Mɔ béh né bɔ̀ mbeí beèh mân gwaán, béh nde né teèn ŋené kɔɔ́ ye béh né bɔ̀ huaán gècên, sâ temé beèh nde né lè toò Càŋ die ndɔ. 20Á, mɔ càŋ né béh lè mé njeré déì tené, sâ mé njéh mene, béh ká toò Càŋ ndé ndé cû wa? Ŋgweéh Càŋ nùà njèh né temé beèh ŋené yɔgɔ́ mà. Mè tueé bí, njèh dɔɔ́ŋ né gi njolò Càŋ. 21Bɔ̀ mbeí mò, mɔ càŋ béh lè téné ŋgwéh, sâ béh nde né njeré déì toò seèn nyamé wa? 22Béh né bú njèh dɔɔ́ŋ bieé, à nde né béh haá, ye béh né ndéb nyî jolo, wa béh bɔɔ́ né njií mé né nyí yoòr huɔɔ́m ma. 23Ndéb sâ né mân: Càŋ ye, kwá njí lòm temé cén yoòr Ŋuna nyî Yeésò Kristò, wa bí né lètenè biì gwaán kuú ndɔ ma, te den faá à lé naá giì tueé kwaá nɔ. 24Nuaá mé né sòn Càŋ ménâ jolo dɔɔ́ŋ, dé seèn nyɔgɔ́ den né yoòr Càŋ; sâ Càŋ né bú yoòr teèn ndɔ. Mɔ béh bɔ̀ Càŋ né kɔɔ́, béh ŋgweé kɔ né mé Cúcuí seèn yoòr beèh. Càŋ lé béh ménâ haá naâ kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\