1 Jâŋ 4

1Bɔ̀ mbeí mò, mɔ nuaré déì waà, né njeré déì kwarè biì tueé den, wa nyí tueé né mé terreb Cúcuí Ŋagâ, bí té mbaá gwàn njí, bí kwé sér bú lòù. Mɔ à bí tueé né mé terreb Cúcuí dé Càŋ, bí nde né teèn ŋené kɔɔ́. Wanɔɔ́ŋ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé nyenyenê baá wɔ́ŋ beè ŋab sie. 2Mɔ né Cúcuí dé Càŋ, bí nde né bú dé seèn ŋené kɔɔ́: nuaá mé né bèsɔ́nè tueé ŋagá, wa né gècên, Yeésò Kristò lé naâ nùàr ŋaá ma, nuaá mé né ménâ tueé dɔɔ́ŋ, tueé né mé Cúcuí dé Càŋ sâ. 3Nuaá mé né dé seèn Yeésò lòù ŋgɔɔ́n seér dɔɔ́ŋ, mé Cúcuí dé Càŋ lè sam; lè seèn né seér cúcuí nùà bùnò Kristò. Bí lé naá giì ménâ ŋgweé, ye à baá ndeê. Hên baá bú sâ, kènê à baá giì ká te wɔ́ŋe. 4Mé njéh mene, bɔ̀ huaán mò, bí baá gi dé biì bɔ̀ dé Càŋ; bí né bɔ̀ sâ bɔ̀ taré yɔgɔ́. Cúcuí Càŋ baá gi bí yoòr; taré kela né bú mé cúcuí bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ hèllè. 5Bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé nyenyenê sâ né dé bɔɔ̀n bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀; bɔ́ tueé né njií mé wɔ́ŋ gwaán nê, wɔ́ŋ sòn bɔɔ̀n ŋgweé né dé cî. 6Dé beèh môn sam, béh né dé beèh bɔ̀ ŋunà Càŋ. Nuaá mé né Càŋ kɔɔ́ dɔɔ́ŋ né gi dé seèn sòn beèh ŋgweé. Nuaá mé ŋunà Càŋ sam né sòn beèh lòù ŋgeén seér. Béh nùà Cúcuí gècên mé nùà cúcuí dé nyeên ŋene kɔ yeé mé njéh sâ. 7Bɔ̀ mbeí mò, béh gwàn kú lètenè beèh gwaàn. Lòù sam, gwaân yuo yeé beè Càŋ. Nuaá mé né nùàr mé temé cén gwaán dɔɔ́ŋ né ŋunà Càŋ, sâ nùà sâ né Càŋ kɔɔ́ ndɔ. 8Nuaá mé dé seèn nùàr gwàn ŋgwéh, Càŋ kɔ́ ŋgwéh. Lòù sam, gùm Càŋ nùà njèh né gwaân sâ kɔɔ́. 9À né lom béh mé temé seèn mene gwaán; à lé naâ gɔndɔŋ Ŋuna seèn ká te wɔ́ŋe temá njiî, ye te béh kwa yɔ̀ŋ mé bú. À béh gwaân seèn bèsɔ́nè feh keéh né mé njéh. 10Gwaân sâ túé ŋgwéh ye béh né Càŋ gwaán komo; Càŋ nùà njèh gwaán seér né béh kɔɔ́; à lé naâ Ŋuna seèn ká lè wɔ́ŋe felè beèh temá njiî, à semé bú felè beèh, te à kulu sɔm gi béh veên yoòr mé njéh. 11Bɔ̀ mbeí mò, mɔ Càŋ né béh mân gwaán, sâ béh gwàn kú dèn lètenè beèh môn ndɔ. 12Wanɔɔ́ŋ nuaá mé lé naâ Càŋ mé njolo ŋené teèn sam. Mé njéh mene, mɔ béh né lètenè beèh mân gwaán kuú, sâ à né lè beèh teèn; sâ gwaân seèn nde né yoòr beèh jegé yuo kelâ. 13Càŋ né béh Cúcuí seèn haá. Béh ŋene kɔ yeé mé njéh, ye béh né yoòr Càŋ nyɔgɔ́ den; ye à nyɔgɔ́ den né yoòr beèh ndɔ. 14Béh lé naá giì mé njolo beèh ŋené, ye Càŋ Tele beèh lé naâ Ŋuna seèn ká te wɔ́ŋe temá njiî, te wɔ́ŋ yili yuo mé bú. Béh né gi nùàr dɔɔ́ŋ ménâ tueé bele. 15Nuaá mé né bèsɔ́nè tueé ŋagá, ye bɔ̀ nùàr a, Yeésò né Ŋunà Càŋ dɔɔ́ŋ, nyɔgɔ́ den né yoòr Càŋ; sâ Càŋ né yoòr seèn nyɔgɔ́ den ndɔ. 16Gèh gwaân mé Càŋ né béh gwaán hên, béh né gi dé beèh yoòr beèh ŋgweé kɔɔ́, béh né lom temé teèn tég kwaá njií. Lòù sam, gùm Càŋ nùà njèh né gwaân sâ. Nuaá mé né mbeí cu dɔɔ́ŋ gwaán, nyɔgɔ́ den né yoòr Càŋ, sâ Càŋ né yoòr seèn nyɔgɔ́ den ndɔ. 17Mɔ béh né mé gwaân lè deí, sâ loù téná-juù béh dé beèh njeré déì nyàmè ndé cú. Lòù sam, gèh dé mé Yeésò nê, béh né ká te wɔ́ŋe môn ndɔ. 18Mɔ nùàr né mé gwaân lè, à njeré déì vèh ndé cú; gwaân mé né lè seèn doô nde né veéh kwɔgɔ́ sɔm. Lòù sam, mɔ veéh né nùàr sie, sâ ndòn seèn weh né bú seé kɔɔ́, ye bú a, wò nde né gèr ŋené ma. À sé yeé baá-re ménâ veéh, gwaân Càŋ mé né bú yoòr doô mbierré yuo ndɔ. 19Dé beèh, gwaân Càŋ né gi béh lè. Lòù sam, à lé naá giì béh gwaán, te béh nde ye bú gwaán. 20Mɔ nuaré déì ye nyí né Càŋ gwaán, mé à né mbeí seèn lòù bunó seér, sâ nùà sâ né lom nùà nyeên, wanɔɔ́ŋ à mbeí mé né njolò seèn gwàn kòmò ŋgwéh, sé tagá Càŋ mé à mé njolo ŋéné bèh wa? 21Ndéb hên Yeésò Kristò tueé né mé sòn seèn ye: kɔ nuaá mé né Càŋ gwaán dɔɔ́ŋ, gwaán mbeí seèn ndɔ, sâ ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\