1 Jâŋ 5

1Nuaá mé né temé kwaá njií, ye Nùà Cɔ̀ŋ né Yeésò, dɔɔ́ŋ né ŋunà Càŋ. Sâ nuaá mé né Tele gwaán, nde né mé bɔ̀ ŋuna seèn mene gwaán bilí ndɔ. 2Mɔ béh né Càŋ gwaán, mɔ béh né sóú seèn jolo, béh nde né teèn ŋené kɔɔ́, ye sâ béh né bɔ̀ ŋunà Càŋ gwaán. 3Mɔ béh né Càŋ gwaán, sâ béh né sóú seèn jolo. Sóú sâ tétán yúlá ŋgwéh ndɔ. 4Lòù sam, béh né bɔ̀ ŋuna seèn; nuaá mé né ŋunà Càŋ dɔɔ́ŋ, né yeé wɔ́ŋ yɔgɔ́. Béh wɔ́ŋ yɔgɔ́ né mé temé beèh yoòr Yeésò tég kwaá njiî. 5Neì wɔ́ŋ yɔgɔ́ nde né kɔɔ́ wa? Mè tueé bí, gi cegé né nuaá mé né temé yoòr Yeésò kwaá njií, ye Ŋunà Càŋ né bú. 6Yeésò Kristò nùà njèh lé naâ ká te wɔ́ŋe waâ; bɔ́ kou bú nòmò; à lé naâ kuú, húɔ́m seèn ber. Lé dé léláŋ nòmò ná cégé ŋgwêh, lé naâ mé nòmò bɔ̂ húɔ́m mene. Cúcuí Ŋagâ tueé né ménâ ndɔ, ye né lom gècên. Nùà gècên né cu Cúcuí sâ ndɔ. 7Bɔ̀ njií mé né gi sòn Kristò tueé né tagár: 8Cúcuí né ménâ tueé, nòmò bɔ̂ húɔ́m tueé cu né ménâ ndɔ. Bɔ̀ njèh tagár hên tueé gi né mé sòn cên dɔɔ́ŋ. 9Béh né gi kɔɔ́ ye bɔ̀ nùàr né yeé béh njeré déì tueé, béh ŋgweé sòn bɔɔ̀n, sé tagá sòn dé Càŋ wa? Bí kékɔɔ̀ ye kela né sòn dé Càŋ mé dé bɔ̀ nùàr. Dé Càŋ, à tueé né felè Ŋuna seèn nùà njèh. 10Sâ nuaá mé né temé cén yoòr Ŋunà Càŋ kwaá njií dɔɔ́ŋ, nde né yoòr seèn ŋgweé kɔɔ́, ye né gècên. Nuaá mé temé yoòr Càŋ kwá njí ŋgwéh dɔɔ́ŋ, sie né Càŋ nyeén ndɔ; wanɔɔ́ŋ Càŋ nùà njèh né mene mé sòn seèn felè Ŋuna seèn tueé ŋagá, nùà hèllè seèn temé teèn kwá njí ŋgwéh nɔ. 11Bèh hên tueé né sòn Yeésò sâ, ye Càŋ béh yɔ̀ŋ tètàgà haá baá kèn; wa yɔ̀ŋ sâ yuo yeé beè Ŋuna seèn ma. 12Sâ nuaá mé né beè Ŋuna seèn dɔɔ́ŋ né mé yɔ̀ŋ sâ yoòr. Nuaá mé beè Ŋunà Càŋ dèn ŋgwéh, dé seèn mé yɔ̀ŋ sâ yoòr sam. 13Bí bɔ̀ɔ́ mé né gi ndèm lè yilí Ŋunà Càŋ kwaá njií dɔɔ́ŋ, mè hên nyagá njií né mé bí, te bí kɔ nyegé ye bí baá mé yɔ̀ŋ tètàgà teèn ma. 14Béh njeré déì toò Càŋ nyàmè cú. Béh né gi bagasé kɔɔ́ nyegé, ye mɔ béh né bú njeré déì te sòn seène dua yií wa, à nde né sòn beèh ŋgweé ma. 15Mɔ béh né gi mân kɔɔ́ nyegé, ye à né yeé sòn beèh ŋgweé, sâ béh kɔ gi aá kèn ye béh kwa baá njií sâ ndɔ. 16Mɔ nuaré déì ŋene mbeí sela baá veên mé nùàr te cio tùlù yí ŋgwéh, bú a, dùà lòm Càŋ felè mbeí hèllè tég; Càŋ nde né mbeí sâ yili sɔm. Njèh cén, kɔ né ka veên mé nùàr te cio tùlù yí ŋgwéh sâ ndɔ. Veên déì né teèn, né yeé nùàr te cio tulu yií. Mè túé ŋgwéh ye bí dùà Càŋ te gèh bú sâ. 17Bɔ̀ seé vevenê né ŋgún; dɔɔ́ŋ né gi núlú. Njèh cén, bɔ̀ déì nùàr mé njéh kú ndé ŋgwéh. 18Béh né gi kɔɔ́ ye, mɔ nùàr né ŋunà Càŋ, à mé veên bɔ́ dèn ndé cú. Ŋunà Càŋ né bú cií nyegé, Sátàn bú dé seèn cór ndé ŋgwéh. 19Béh né gi kɔɔ́ ye, béh né dé beèh bɔ̀ dé Càŋ, wa wɔ́ŋ né dé seèn beè Sátàn. 20Béh né gi kɔɔ́ ye, Ŋunà Càŋ lé naâ ká yoòr beèh waâ, à lé naâ béh feh komo lɔgɔ́, te béh ŋene kɔ Càŋ gècên mé njéh. Béh yoòr Càŋ gècên sâ nyɔgɔ́ den né mé Ŋuna seèn Yeésò Kristò. Càŋ dé gècên gi lom né bú; yɔ̀ŋ tètàgà né lom bú ndɔ. 21Bɔ̀ huaán mò, bí gè lòm mé ceér cècàŋ nɔɔ́ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\