1 Piêr 1

1Né mè Piêr, mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Mè nyagá njií né mé bí bɔ̀ nùàr Càŋ mé ŋellé yila gi aá te tàbè Pɔ́ŋe, tàbè Galatî, tàbè Kapadɔ̂s, tàbè Asíà mé tàbè Bitinî. Bí bɔ̀ɔ́ mé né ké sâ cicie faá kìn nɔ cer gɔ dɔɔ́ŋ, mè nyagá njií né mé bí. 2Tele beèh Càŋ lɔ naá giì bí ter ké toò jɔ̀gɔ̀ balé kwaá; lɔ naâ mé kàgà-ndòn seèn ndɔ. Bí kènê baá gi bɔ̀ nùàr seèn, né mé terreb Cúcuí Ŋagâ; Càŋ ye te bí ŋgweé sòn Yeésò Kristò, à sené bí mé húɔ́m seèn. Kùsèm dɔlê seèn a, yám sìè bí beè! 3Kùsèm Càŋ Tele Fehtoò beèh Yeésò Kristò. À lɔ béh kɔɔ̀ naâ meì bɔ̀ jerè: à komo sɔm Yeésò Kristò lè cio, ye te béh yɔ̀ŋ dé feê kwa mé bú, bèh ndèm beèh kènê dɔɔ́ŋ né gi sâ. 4Ŋgùlù Càŋ né cu béh kela. Ye nyí kwaá né mé bɔ̀ nùàr nyî. Ŋgùlù bú sâ dé seèn vù kòmò ndé cú, jéré teèn sìè kòmò ndé ŋgwéh, à nòmò kwéh sér kòmò ndé cú ndɔ. Càŋ bú dé seèn leér kwaá né ké te vulúu kwarè seèn, ye né dé biì. 5Bí bɔ̀ɔ́ mé né gi temé cén yoòr Yeésò Kristò kwaá njií dɔɔ́ŋ, Càŋ terrèb né bí beè kurú kwaá, te loù mé wɔ́ŋ ndeè gi, Yeésò Kristò yili sɔm béh, bɔ̀ nùàr ŋene mé njolo bɔɔ̀n. 6Ŋgweéh sâ bí sàmè bílí cégé kɔɔ́ mà! Mɔ gèr feh hihiné ye nyí nde né mene bí teèn ceéh weh, bí dèn samésé. 7Dé sâ, ye te bɔ́ ŋene kɔ teèn, ye temé cén biì né yieé. Ŋgweéh né mene goó njèh wàn, bɔ̀ nùàr bú faá njèh gècên nɔ ŋene kɔ yeé mé tuar yilá yuo kelâ wa? Sé tagá ndèm biì mé né goó te mbeî yuií huɔɔ́m yɔgɔ́ wa? Sâ, mɔ bí né mene gèr teèn ŋené dɔɔ́ŋ, né te bɔ́ ŋene kɔ mé njéh ye bí né bɔ̀ gècên bɔ̀; te loù mé Yeésò Kristò ndeè cuù, Càŋ seén nyegé ye bí, bí den gi bɔ̀ nùàr beè seèn. 8Ŋgweéh bí né Yeésò gwaán mà. Bí lɔ mene bú njolò ŋéné ŋgwéh, mé njéh mene, temé cén biì dɔɔ́ŋ né gi yoòr seèn, bí né teèn samé sɔɔ́. Gèh sèsàm bú sâ dé tueê sam. 9Lòù sam, bí yili yuo aá kèn. Né mé temé cén mé bí né yoòr seèn kwaá njií doô. 10Sâ lɔ baá dàb mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ né ceér mé né nùàr yili sɔm hên kweé fɔɔ́n, bɔ́ né bɔ̀ nùàr njií sâ se nyegé, ye bɔ́ a: Càŋ lɔ naá giì ké toò jɔ̀gɔ̀ ter nyegé kwaá, ye nyí ndeè nde né bí dé lòù yili sɔm ma. 11Bɔ́ mé feh bɔɔ̀n lé naá loôm mé terreb mene lege, ye te bɔ́ ŋene kwaá gi nàm mé kèkènè sâ njolò. Lòù sam, Cúcuí Ŋagâ mé né lè bɔɔ̀n doô, lé naá giì bɔ́ toò tueé kwaá, ye bɔ́ a: Kristò ndeè jɔ̀gɔ̀ ŋene lɔgɔ́ nde né gèr, te jomo sâ be terrèb seèn ŋené ŋaá ye mé njéh ter ma. 12Bɔ́ né mene lege, ye te bɔ́ ŋene kwaá gi nàm bú sâ njolò, mé njéh mene Càŋ lɔ ye bɔ́ a, bɔ́ ndeè nàm sâ njolò kɔɔ́ ŋéné ndé ŋgwéh, wa bí bɔ̀ hên bɔ̀ ndeè nàm bú sâ njolò ŋene seér nde né kɔɔ́ ma. Kènê, bí baá gi mé njéh tieè: Cúcuí Ŋagâ lé naâ ké te vulúu beè Càŋ suagâ; bɔ̀ɔ́ mé né Njàgà Bagaà se lé naâ terreb kwa, bɔ́ se kwaá bí ŋgòr sâ tieè. Sâ ŋgweéh lɔ né mene bɔ̀ cìlì Càŋ, bɔ́ lɔ naâ gwaán ye te bɔ́ ŋene kwa teèn mà. 13Mɔ né mân, bí téné lòm cúcuí mé seé Càŋ. Bí dèn dene kɔ̂r, bí kwá njí gí ndèm ye loù mé Yeésò Kristò ndeè né cuû, wa bí nde né mé fùgò beè seèn kuú ma. 14Bí ŋgwé sér á sòn Càŋ, bí té njèh mé feh biì faá léí toò nɔ bɔ́ cùr cú. Dé sâ lé naâ sâ bí née Càŋ kɔ́ ŋgwéeh ye. 15Bí bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé naá giì balé sɔm dɔɔ́ŋ, bí dèn lòm jolosé faá Càŋ nùà njèh nɔ. 16Te mvù Càŋe bɔ́ toò nyagá taré né cí ndɔ, ye: Bí dèn lòm jolosé. Lòù sam, mè né Nùà joloò.» 17Mɔ bí nde aá Càŋ dua, ŋgweéh bí né yeé bú Tele biì yilá mà. Né bɔ̀n. Jéjég juù felè nùàr dɔɔ̂ŋ tena yeé bú, à ju nùà kàn tena né mé seé seèn ndɔ. Mɔ né ménâ, sâ bí vèh lòm bú mé temé cén. Cu mé bí née ká lè wɔ́ŋe hên, bí dùlà bú dulà. 18Bí né gi kɔɔ́, ye bí lɔ naá giì te cùr tòù bɔ̀ jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ teèn. Yeésò Kristò lé bí teèn ŋge weéh naâ kɔɔ́, à lé bí teèn huar sɔɔ́m naâ mé keh tarê; bí né gi gèh keh sâ kɔɔ́, lɔ dèn ná ŋgwêh mé njèh wàn faá kàgàlɔ̀ŋ bɔ̂ goó nɔ, ndɔ́g lɔ cí ná ŋgwêh. 19Lɔ naá seêr mé jéjég húɔ̂m Kristò nùà njèh. À dé seèn né faá mbieè sèmè mé beré déì yoòr sòrò nyì ŋgwéh, veên déì yoòr sam ndɔ. 20Càŋ lɔ Kristò balé kwaá naâ sâ wɔ́ŋ née teèn sam ye. Te nde nde, yeé baá ká jomo mé cu nde aá gií hên, Càŋ nde ye bú bèsɔ́nè felè biì ŋené sɔm keéh, ye te à yili sɔm bí. 21Bí temé cén yoòr Càŋ kwaá njií né mé bú, ye: Càŋ lé naâ bú te cio komo sɔm, ye Kristò né nùàr mé yilî. Te temé cén bɔ̂ ndèm biì dɔɔ́ŋ nde ye kènê yoòr Càŋ jɔgɔ́ le. 22Bí senésé mân yuo gi né mé ceér gècên ŋgweê, ye te bí gwaán ŋagá bɔ̀ mbaábi mé temé cén. Sâ bí bɔ́gɔ́ lòm ká-re lètenè biì mé temé cén ménâ. 23Bí kɔ́ɔ ye, bɔ́ bí ŋar seér cu aá dé feê. Tele biì né tètàgà, gèh seèn kú bèh. Gèh sâ né ŋgòr seèn, né ŋgòr ŋgulî mé dé seèn yieé den né cu dɔɔ́ŋ. 24Né gi te mvù Càŋe nyagá den, ye: Nùàr dɔɔ́ŋ né faá nyure nɔ. Dene nyàgàm bɔɔ̀n né faá mvue nyurè sâ ndɔ. Mɔ nyure baá ŋemá, mvue né yeé nyoló yuo. 25Ter cu dɔɔ́ŋ le lom yeé ŋgòr Nùà Dueè.» Njàgà Bagaà mé bí né ŋgweé hên né cí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\