1 Piêr 2

1Sâ kènê né mene gèh veên dé heè dɔɔ́ŋ, bí sɔ̀m gí bá be teèn: bí té nyeén túé cú, bí té leba nágá cú, bí té huer kú, bí té nùàr júé ndɔ. 2Bí dèn sér á faá bɔ̀ huaán mbembɔgɔ̀ nɔ, bɔ́ sòn mé mbán ŋaâm dù bèh. Njèh cén, mbán dé biì né ŋgòr Càŋ, bí té sòn mé njéh dù nyì, te bí kula seér mé njéh, bí yili yuo. 3Né te mvù Càŋe nyagá den ye: Bí lé naá giì húɔ́m-temé Nùà Dueè ŋené ŋgweé!» 4Mɔ né ménâ, bí ndê bílí dèn gí ká kwarè Nùà Dueè; taá dàn né bú. Bɔ̀ nùàr lé naâ bú ké jomo komo si njií, sâ beè Càŋ taá nùà njèh né seér bú, Càŋ lɔ naá giì bú ter balé kwaá. 5Bí bílí ndé gî ká yoòr seèn, te bí ŋa gi bɔ̀ taá nùà njèh, bí me yila te gwà Càŋ dé koô, Cúcuí seèn cer beh teèn; te ké gwò sâ bí ŋa gi bɔ̀ŋ bɔ̀ ŋgàŋ sèmè, bí seé Càŋ bɔɔ́ lom mé temé cén, te temé nɔré bú lè mé bí felè Yeésò Kristò. 6Te mvù Càŋe né gi mân nyagá den ndɔ, ye: Mè taá nùà njèh balé sɔm aá kèn, à né lom mé yilí beè mò kɔɔ́. Kènê mè nde né bú taá dàn te lɔɔ́ Siyɔ̂ŋ sio kwaá. Nuaá mé né temé cén yoòr seèn kwaá njií dɔɔ́ŋ lòù pɔ́ lè ndé ŋgwéh.» 7Dé biì, taá bú sâ beè biì baá gi mé yilí. Lòù sam, temé biì dɔɔ́ŋ né gi yoòr seèn. Beè bɔ̀ɔ́ mé temé teèn kwá njí ŋgwéh, môn sam. Bɔ́ mene ŋéné kɔ́ ŋgwéh, mé njéh mene, Né taá mé bɔ̀ mé-gwà bɔ̀ lé naâ ké jomo komo si njií, taá dàn ŋa seér cu né kɔɔ́.» 8Né beré déì te mvù Càŋe nyagá den ndɔ ye: Né taá cén-gulè bɔ̀ nùàr, kweéh dìèb bɔɔ̀n né cí.» Bɔ́ teèn cenné die kuú gi né mé dúágá-temé bɔɔ̀n. Sâ Càŋ lɔ toò baá gi mé kàgà-ndòn sâ lè ndɔ, ye bɔ́ nde né dé bɔɔ̀n faá bèh sâ cenné ma. 9Dé biì, bú a, té cí dèn; lòù sam, bí dé biì né bɔ̀ nùàr Càŋ. Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé Nùà Dueè né bí. Càŋ bí hiín nyeén kwaá né ye bí baá bɔ̀ gèh nùàr nyî. À lɔ bí balé sɔɔ́m naâ, ye te bí nde bɔ̀ nùàr be seé nyî tueé, bí ye bɔ́ a, nyí lé bí te cibi ŋa sɔɔ́m naâ kɔɔ́, nyí weh kwaá njií bí bèh ŋagâ ma. 10Léí toò bí lé bɔ̀ gèh nùàr Càŋ ná ŋgwêh, bí bɔ̀ gèh nùàr seèn ŋa né kènê. Bí lɔ kɔ́ ná ŋgwêh, ye Càŋ né yeé bí jere kɔɔ́ ndɔ. Baá ye kènê, bí baá fùgò húɔ́m-temé seèn kuú. 11Bí kɔ́ɔ ye, ká te wɔ́ŋe bí ndeè né kìn, wa bí nde né wàn cer weh ndɔ. Mɔ né mân, sâ kúkùr biì bɔ̀ mbeí mò, njií mé ŋgàŋ yoòr gwaán né kɔɔ́, bí té temé teèn njí. Lòù sam, bɔ̀ njií sâ lege ye te bɔ́ wula sɔm yɔ̀ŋ biì. 12Dene biì ké lètenè bɔ̀ Càŋ-kɔ́ a, dèn lòm dilísé. Mɔ bí né ménâ den, sâ bɔ́ né mene bí jueé, bɔ́ nde né seé bagaà biì ŋené, bɔ́ keí seér cu bí lòù, te loù mé Càŋ ndeè cuù teèn, bɔ́ seén bú. 13Bí yoòr sâ né mé yilí Nùà Dueè, bí ŋgwé làrè sòn bɔ̀ kokoô bɔ̀ dɔɔ́ŋ. Bí ŋgwé lòm sòn mgbè dé koô faá cí nɔ, terreb dé koô né beè seèn. 14À bɔ̀ ŋgɔ́mnà terreb haá yeé kɔɔ́, te bɔ́ nde ye bɔ̀ vevenê bɔ̀ seé weh; 15bɔ̀ɔ́ mé né njèh bɔɔ́ huɔɔ́m, bɔ́ seén nyegé bɔ́ ndɔ. Bí ŋgwé gí sòn bɔɔ̀n. Sâ dɔɔ́ŋ, Càŋ ye te bɔ̀ɔ́ mé né lòù bɔɔ́ ndugó gɔ, sé yeé baá seé bagaà biì ŋené, te sie bɔ́ sòn. 16Bí fèh kéh mé dene biì ye bɔ̀ nùàr a, bí baá mé feh biì ma. Njèh cén, mé feh biì bú sâ, né dé bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ, dèn ŋgwéh mé feh biì dé veên bɔɔ̂. 17Bí léb làrè toò bɔ̀ nùàr dɔɔ̂ŋ. Bɔ̀ mbaábi mé né te ceér Yeésò Kristò dɔɔ́ŋ, bí gwàn gí bɔ́ mé temé cén, bí né Càŋ mé feh mene veéh, bí né sòn mgbè dé koô ŋgweé ndɔ. 18Bí bɔ̀ seé bɔ̀, ŋgwé gí sòn bɔ̀ tele seê biì mé gùm mene. Bɔ̀ déì né mene temé huɔɔ́m, bɔ̀ déì mene temé húɔ́m ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bí ŋgwé njí sòn bɔɔ̀n kèì cén. 19Lòù sam, nuaá mé né gèr mé sòn fuû ŋené dɔɔ́ŋ, mɔ à mé njéh veéh né Càŋ, sâ à bɔɔ́ né njèh bagaà. 20Mɔ wò sé la gèr hèllè ŋene né mé yìè veên yeè nɔ, wò sé la bú yóló ná ŋgwêh wa? Neì sé la wò seén naâ kɔɔ́ ndɔ wa? Mɔ bí gèr ŋene seér né mé seé bagaà, bí né mbaá yoló njií, sâ beè Càŋ né njèh bagaà. 21À bí yilá njií naâ bèh cî. Lòù sam, Kristò mé feh seèn lé naâ mé gèr felè biì kwaré, te bí ŋene weh teèn, bí bele ménâ. 22Sâ ndɔ́g, à lɔ bèh veên déì kɔ́ ná ŋgwêh ndɔ; ndɔ́g nyeén déì bú sònò yùò ŋgúŋgwéh. 23Bɔ́ né mene bú mbaá selé weh, mé njéh mene, à lɔ sòn cú ná ŋgwêh. À né mene gèr ŋené, à lɔ sòn cú ná ŋgwêh ndɔ. À lé dɔɔ́ŋ kwaá lɔ giì naâ beè Càŋ, ye ju teèn tena yií nde né bú ma. 24À mé feh seèn lé naâ veên beèh yoòr ŋguú kwaá, bɔ́ faga bú sòn beèh. Sâ dɔɔ́ŋ ye te béh den gi bɔ̀ komó te veéne, ye te béh làŋ den seér te seé didilî. Nyer Kristò lé bí taré sɔɔ́m naâ kɔɔ́. 25Lòù sam, bí lé naá giì faá bɔ̀ sòrŋgaŋ mé né lòù sabé gɔ nɔ. Kènê bɔ́ bí bilí kwaá baá ká kwarè nùà njèh. Gó biì né bú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\