1 Piêr 3

1Bí bɔ̀ véh ndɔ, bí ŋgwé gí sòn bɔ̀ si biì. Kɔ ŋgweéh bɔ̀ déì lètenè bɔɔ̀n Càŋ dùà bèh wa, mɔ bí né sòn bɔɔ̀n ŋgweé, bɔ́ nde né ménâ ŋené, bɔ́ kweéh seér temé. Gwaán cu sâ, bí té mene bɔ́ ŋgòr Càŋ lòù túé, bɔ́ nde gi né te dene biì ŋené keéh, ye bí né te ceér-e. 2Lòù sam, bɔ́ nde né ŋené, ye bí né teèn bɔɔ́ yií, wa bí né bɔ́ veéh ma. 3Bí té gwàn mé bí fɔɔ́n seér ceér dé yàgà huɔɔ̂m; né lom bɔ̀ njèh dé kèb cieè. Mè jue né feh lòù beéh gɔné kwaâ, yíyâr bègè tieè yiî, bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ nyàgàm yoòr su kwaá beleè ndɔ, mè jue né cí. 4Bí yàgà húɔ́m sér kèb lè, te bú sâ ndeè lè bɔ̀ nùàr gí cú. Mɔ bí né dɔlé huɔɔ́m, bí né nɔɔ́ŋ den, bí nde né Càŋ yoòr mé gècên mene huɔɔ́m. 5Léí toò bɔ̀ vèh déì lé naâ ménâ bɔɔ́, bɔ́ lé yàgà nyegé seér naâ mé ndèm yoòr Càŋ kwaá njiî, bɔ́ né sòn bɔ̀ si bɔɔ̀n ŋgweé. 6Sâ né njií mé Sará lé bɔɔ́ naâ; à lé Abrahâm yilá naâ Nùà njèh”. Lé naâ mé tie ŋgweê. Ŋgweéh bɔ̀ ŋunà Sarâ kènê baá bí mà. Mɔ bí né bɔ̀ njèh teèn bɔɔ́ yií, veéh bí mé njeré déì sìè ŋgwéh, sâ bɔ̀ ŋuna seèn né bí. 7Mé bí bɔ̀ siíb ndɔ, bí wèh kwá bɔ̀ veèh biì faá nùàr nɔ. Lòù sam, bí bɔ́ dɔɔ́ŋ yɔ̀ŋ tètàgà beè Càŋ kwa nde né kèì cén. Nùà kàn a, kɔ́ɔ ye, dé vêh faá nyí nɔ táré wá ŋgwéh lòù. Mɔ bí né ménâ bɔɔ́, sâ njií mé bí né mé Càŋ dua njií, à nde né ŋgweé. 8Bí dèn lòm mé sòn cên, bí né mé jere lètenè biì kɔɔ́ kuú, bí né lètenè biì faá bɔ̀ huaán mé lèì cên nɔ gwaán kuú ndɔ. Dé kàn a, té toò bɔ̀ mbeî lòù jélá sér; dé kân a, dɔ́lé sér toò bɔ̀ mbeî lòù ndɔ. 9Mɔ nuaré déì né bí veên bɔɔ́, bí té veên mé veên cú. Né mene séb, bí té mé séb cú ndɔ. Bí dé biì cu sâ kúlú sér bɔ́ lòù. Lòù sam, Càŋ lé bí tétég yilá kuú naâ dé nùàr lòù kulû, te bí kwa keéh dèh teèn ndɔ. 10Né te mvù Càŋe nyagá den, ye: Nuaá mé né dene nɔrê mé bɔ̀ cieé nenɔrê yoòr seèn gwaán dɔɔ́ŋ, bú a, sìè leba mé júéb, à sie leba mé nyeén ndɔ. 11Bú a, nyénné veên, à bɔɔ́ seér bagaà. Bú a, fɔ́n kwà cú ceér mé dɔlê nde né bɔ̀ nùàr teèn kwa, à kela cí. 12Lòù sam, njolo Nùà Dueè né seér yoòr bɔ̀ didilí bɔ̀. Tie seèn né gi ŋgòr bɔɔ̀n ŋgweé ndɔ. Dé bɔ̀ vevenê bɔ̀, à njolo yoòr bɔɔ̀n kè njí bèh.» 13Mɔ bí né léláŋ bɔ́-bagaà, sâ nuaré déì nde né bí veên bɔɔ́ wa? 14Bí né mene gèr ŋené, mɔ né felè seé bagaà, bí té njeré déì nyàmè, bí té nuaré déì vèh, Càŋ nde né bí kulú. 15Bí temé biì gùm dɔɔ́ŋ kwá njí lòm mé Yeésò Kristò, te Nùà Dueè teèn cer lom bú. Bɔ̀ɔ́ mé né bí njèh bieé dɔɔ́ŋ, bí dèn lòm làŋ toò bɔɔ̀n, te bí se bɔ́ kwɔ̀m mé bí né ndèm mé Yeésò Kristò kwaá njií. 16Mɔ bí baá bɔ́ se, bí sè njí bɔ́ meman, nenɔɔ́ŋ ndɔ. Njèh cén, bí té mé veên yoòr dèn. Mɔ bí né ménâ bɔɔ́, sâ bɔ́ jue kuú mene bí te ceér Yeésò Kristò naàn, nde né bɔ́ sònò cií le. 17Mɔ Càŋ gwaán né ye bí gèr ŋéné sér mé seé bagaà, mè tueé bí, huɔm kela né cí mé gèr felè seé veên ŋenê. 18Ŋgweéh Kristò mé feh seèn lɔ naâ felè biì kuú mà! À lé naâ mbei cén dé kèì cên kuú. Sâ nùà dilî faá bú nɔ sam ndɔ; mé njéh mene, à nde cio bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ kuú seér cu kɔɔ́, sâ dɔɔ́ŋ ye te nyí weh nyɔgɔ́ njií cuù bí ká yoòr Càŋ. Càŋ mé ŋgeér sam, bɔ́ yeé wula sɔm aá bú te yo húɔ́me, Càŋ nde bú haá seér yo dé Cúcuî. 19À lɔ mé Cúcuí sâ nde bilí naâ ké dòù bèh cibì yoòr bɔ̀ càŋ mene, à né bɔ́ ŋgòr Càŋ se. 20Bɔ̀ sâ bɔ̀ lɔ naâ feh mé Càŋ taré. Lɔ naâ te nàm Noê. Sâ Càŋ né sèŋ kwaá, ye kɔ Noê fagá gi aá kɔm. Mɔ gi aá, à yili sɔm lom nùà téndelé, à né bɔ́ mé nòmò yili sɔm. 21Nòmò sâ lɔ naâ cecemé nòmò Càŋ mé né béh kènê yili sɔm hên. Gèh nòmò Càŋ bú sâ dé seèn dé ŋgàŋ yoòr koù sam, béh bú bie njií yeé mé Càŋ, te à nyegé béh temé mé njéh. À né béh temé mé njéh nyegé ndɔ. Né mé njua Yeésò Kristò. À lé naâ te cio komo yuo, 22à ŋaá nde ké te vulúu, à den nde te be gaâ Càŋe. Bɔ̀ cìlì Càŋ bɔ́ bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ terreb bɔ̀ ké ter ka vulúu dɔɔ́ŋ né gi beè seèn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\