1 Piêr 4

1Béh lé naá giì ŋené, ye Yeésò Kristò lé naâ gèr mé yo nùàr yoòr ŋené. Mɔ né mân, sâ bí yí lòm njágá dòù mé gèr faá bú nɔ. Lòù sam, nuaá mé né gèr mé ŋgàŋ yoòr ŋené dɔɔ́ŋ, dé seèn veên yoòr seèn ŋgwé ndé cú. 2Mɔ né mân, sâ duɔɔ̂m hên, nde wa loù mé cieé biì gi nde né teèn, bí dèn bá dene mé Càŋ gwaán nê. Njií mé ŋgàŋ yoòr biì gwaán né kɔɔ́, bí té kèmà cú. 3Veên biì kela baá mé dé jomò. Lòù sam, bí lɔ naâ veên faá bɔ̀ Càŋ-kɔ́ nɔ bɔɔ́: bí lɔ naâ feh lɔgɔ́, njií mé ŋgàŋ yoòr gwaán né kɔɔ́, bí lé naâ bɔɔ́, bí né wɔ́ŋ sela; njií mé nùàr sé la bɔ́ ná ŋgwêh, bí né cí bɔɔ́ seér, bí né lòù sela tugó seér. Cècàŋ né mene beè Càŋ njèh lòròmû, mé njéh mene bí lɔ naâ cí dua bilí gií. Wulu baá kèn. 4Kènê, bɔ̀ Càŋ-kɔ́ nde aá mé bí lòù hiím seér. Lòù sam, bɔ́ sé yeé bí lètenè bɔɔ̀n te tándabé denè hèllè ŋéné cú, bí ŋa toú sêb beè bɔɔ̀n. 5Kwá nɔɔ́ŋ, Càŋ nde aá ju felè bɔ̀ làŋ bɔ̀ mé bɔ̀ komô tená ndɔ. Loù sâ bɔ́ nde né toò juù njebá, bɔ́ salé kwaá seé bɔɔ̀n cie mé sòn bɔɔ̀n. 6Kristò lɔ ké dòù yoòr bɔ̀ komô waà naâ dé cî, ye te nyí se bɔ̀ càŋ bɔɔ̀n Njàgà Bagaà. Lòù sam, cu mé bɔ̀ sâ bɔ̀ lɔ naâ ká cie, ju lɔ naâ felè bɔɔ̀n tená, faá né yeé felè bɔ̀ nùàr dɔɔ̂ŋ nɔ. Kristò lɔ mé Njàgà Bagaà ké dòù se ndeè naâ, ye te bɔ́ kwa seér cúcuí, bɔ́ den faá Càŋ den nê nɔ. 7Wɔ́ŋ nde aá gií, sâ njèh dɔɔ́ŋ ceré baá ndɔ. Bí sìè yo, bí dèn bá dene kɔ̂r, te bí dua nyegé ye Càŋ. 8Bí gwàn kú dèn lètenè biì cu dɔɔ́ŋ, njèh dueè né cí. Mɔ bí né lètenè biì mé temé cén gwaán kuú, sâ veên ŋgún nde né lètenè biì nyimé yuo gií. 9Cu dɔɔ́ŋ hin gwà kìn a, dèn dèn lɔ biì lɔŋ; nùàr té déì lòù ndúgó sér. 10Bí lètenè biì né gi mé gèh seé hihinê yoòr. Càŋ haá né nùà kàn ménâ kɔɔ́; bú a, sìè mé temé cén, à né bɔ̀ nùàr mé njéh gam. 11Nuaá mé Càŋ ye seé dé seèn né ŋgòr Càŋ tueê, bú a, sè ŋgòr Càŋ. Mɔ seé nuaré déì né nùàr gaàm, bú a, gàm lòm mé temé Càŋ mene ndɔ. Bɔ̀ dé kàn a, bɔ́ gí ménâ, te bɔ̀ nùàr seén gi Càŋ felè Yeésò Kristò mé gùm mene. Nùà sùsùm né bú; terreb seèn né dé ndeèr. È môn! 12Bɔ̀ mbeí mò, mɔ gèr né mene bí yoòr furú, bí té lòù hím sér, faá né njèh kèkènè nɔ. 13Bí sàmè sér mé njéh dé samê, ye bí baá gèr faá Kristò nɔ ŋené. Te loù mé be terrèb seèn ndeè ŋené ŋagá teèn, vɔ́gɔ́-temé kibí sie bí beè. 14Mɔ bɔ̀ nùàr bí selé né ye bí né bɔ̀ mbɔ̀ŋ Kristò fí, bí kɔ́ɔ ye, samésé né bí. Lòù sam, bí bɔ̀ Cúcuí Càŋ né kɔɔ́, terreb dɔɔ́ŋ né gi beè seèn. 15Càŋ a bɔ́ nuaré déì ŋene gèr lètenè biì mé yìè veên déì: yìè wúlá-nùàr, yìè yîb, wa né te ju nuaré déì mbaá lɔɔ́ yilâ wa, Càŋ a bɔ́ bí gwaán gèh gèr bú sâ. 16Nuaá mé dé seèn gèr ŋene seér né mé yilí Kristò, bú a, té mé fegùlì kú gùm dɔɔ́ŋ, à vrà sér Càŋ mé njéh dé vraà. Lòù sam, à né yilí Kristò. 17Kènê baá cu, bɔ́ nde aá ju tená. Bɔ́ ju tena lɔgɔ́ nde né te mbàgà Càŋe. Á, mɔ bɔ́ ju tena duɔɔ́m né mé béh mân, sâ ju dé bɔ̀ɔ́ mé né Njàgà Bagaà Càŋ ŋgeén, den nde né naàn? 18Sâ te mvù Càŋe né gi nyagá den, ye: Mɔ bɔ̀ didilí bɔ̀ lege né lòù, te bɔ́ nde ye yili yuo, sâ bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ mé bɔ̀ vevenê bɔ̀ dé bɔɔ̀n bɔɔ́ nde né naàn wa?» 19Mɔ né mân, sâ bɔ̀ɔ́ mé gèr ŋene né mé yilí Càŋ dɔɔ́ŋ, bɔ́ a, kɔ́ lòm mé seé bagaà tetoò bɔɔ́ ndeê. Bɔ́ gùm bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ ŋéh kwá gí yoòr Càŋ; à njèh dɔɔ́ŋ si giì naâ kɔɔ́. Ndéb seèn doó dìè kélá bèh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\