1 Piêr 5

1Mè kènê tueé njií nde né mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ lètenè biì. Mè toò né taré nùà koô lètenè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ménâ ndɔ. Mè lé naá giì bɔ̀ dàm gèr Kristò mé njolo ŋené. Loù mé be terrèb Càŋ nde né teèn ŋené ŋagá, mè gà dé mò teèn lím ndé ŋgwéh. Mè né bí dua: 2Kúkùr biì, bɔ̀ŋ bɔ̀ nùàr Càŋ mé Càŋ haá kwaá né beè biì doô, bí kè nyégé lòm bɔ́ faá nùà njèh né bɔ̀ŋ mbieè seèn ke nyegé nɔ; bí dèn kɔ́r lòm teèn mé temé cén faá Càŋ né gwaán ndɔ. Càŋ a bɔ́ nuaré déì bɔɔ́ jelá seér seé lòù. Bú a, bɔ́ lòm seé faá seé né bieé nɔ, dèn ŋgwéh seé kàgàlɔ̀ŋ. 3Bɔ̀ɔ́ mé né beè biì sâ, bí té gwàn mé bí tuú seér bɔ́ lòù. Dene biì a, húɔ́m sér toò bɔɔ̀n dé huɔɔ̂m, te bɔ́ si weh dene bagaà teèn. 4Te loù mé Tele bɔ̀ mbieè ndeè cuù teèn, bí kwa gi tàm ŋgɔɔ̀g dé nyèmà mé nyèmà. 5Mè kènê tueé nde né mé bɔ̀ mbò ndà ndɔ, bí ŋgwé tie. Bɔ̀ɔ́ mé nyèmà bɔɔ̀n né dé biì yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ, bí vèh bɔ́ veèh. Mè kènê tueé njií nde aá mé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ, bí dèn yébbé kú lètenè biì lòù. Né te mvù Càŋe nyagá den, ye: Càŋ njèh nomo yeé nùà fù ŋgàŋ, à kulu seér nùà dɔlê.» 6Sâ, bí dèn yébbé ndé giì ká beè Càŋ terrèb, te loù mé ye nyí nde né bí ter teèn sie sɔm, à sie sɔm bí mé be seèn. 7Bɔ̀ njií mé né bí seé weh dɔɔ́ŋ, bí húáré kwá njí beè seèn, à bí ke nyegé né kɔɔ́. 8Bí dèn kɔ́r lòù, bí né bèh dɔɔ́ŋ ke tená; Sátàn nùà bùnò né kwarè biì faá gélɔ̂g nɔ ŋgugó ŋuɔb gɔ, te nyí sie yieé cén déì lètenè biì. 9Bí wèh bú seé, bí njébá lòm te ceér Càŋe tég, bí té jìlì. Ŋgweéh bí né gi kɔɔ́ ye, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mbeí biì bèh dɔɔ́ŋ né gi mé gèr ménâ kwaré mà. 10Njua mé gèr hèllè dàb ndé ndé ŋgwéh ndɔ. Mɔ cu sâ kela baá, Càŋ húɔ́m-temê mé lé naâ bí te dene tètàgà beè seèn mé Kristò yilá kwaá, nde né bí nɔɔ́ŋ mé feh seèn vuaá kwaá, à haá bí terreb, te bí njebá nyegé ye tarésé. 11Bú a, dèn dèn nùà terrèb dé nyèmà mé nyèmà ménâ ndɔ. È môn! 12Mè né bí bieé. Mvù maànjé hên, Silâs nyagá kwaá né mè kɔɔ́, te mè nde ye bí temá njií. Beè mò, à né nùàr mò, mé né ceér Yeésò Kristò te be sâ bele. Mè mvù hên nyagá né ye te mè toó nyegé bí, bí kɔ nyegé bagasé ye, mé gècên mene, fùgò Càŋ mé bí né teèn sâ, né faá bí naá giì ŋgweé nɔ. Bí té teèn yùò nyì. 13Bɔ̀ŋ bɔ̀ Càŋ bɔ̀ ká Babilɔ̂n mé Càŋ balé kwaá né faá bí nɔ, ye bíé kéh bí baga. Ŋuna mò Mârk ye bíé kéh bí ndɔ. 14Bí bíé kú lètenè biì mé temé nùàr lè. Bí bɔ̀ ŋgwɔ́mé Kristò, dɔlê a, dèn mé bí dɔɔ́ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\