1 Tesalonîk 1

1Né mè Pɔ̂l bɔ̂ Silvên mé Timotê nyagá né kɔɔ́. Béh nyagá njií né mé bɔ̀ŋ biì ké Tesalonîk, bí bɔ̀ɔ́ mé né beè Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò bilí den. Bɔ́ a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 2Béh né Càŋ cu dɔɔ́ŋ felè biì dɔɔ̂ŋ vra, béh né cu bú felè biì dua ndɔ, béh sòn dù bèh. 3Mɔ béh baá Càŋ dua, seé mé bí né mé njéh bɔɔ́ kuú doô, béh né yeé teèn munó keéh, ye lòù sam bí né temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njií, wa bí né bú gwaán ndɔ, bí seé tema kuú né dé cî ma. Béh kɔ né ye, bí né lom ndèm mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò tég kwaá njií. 4Bɔ̀ mbeí mò, béh né kɔɔ́ ye, Càŋ né bí gwaán, à hên balé weh né bí dé cî. 5Sâ tueé baá kènê ye, Njàgà Bagaà mé béh lé ndeè naâ bí se doô lé ŋgòr ciî ná ŋgwêh, terreb Cúcuí Ŋagâ lé naá giì teèn ŋgulí den; béh lé naâ kɔɔ́ ye, béh tueé yií né teèn ndɔ. Bí lé naá giì te dene beèh lètenè biì ŋené nyegé; sâ dɔɔ́ŋ lé naâ ye te gam bí. 6Jomo sâ bí lé naâ faá béh nɔ bɔɔ́, bí né gule Fehtoò beèh bele, bí né temé te ŋgòr Càŋe kwaá njií, bí né lè gèr-e beè bɔ̀ nùàr mbiín yilá ndeé, bɔ́ né bí bunó; mé njéh mene, terreb Cúcuí Ŋagâ né seér cu bí yoòr lòù ŋgulí huɔɔ́m. 7Yeé baá ménâ, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Masedínà mé Akayî dɔɔ́ŋ ŋene weh gi beè biì ndɔ. 8Njua mé bí lé naâ ménâ bɔɔ́ komo, te ŋgòr felè Fehtoò beèh ŋené yuo kelà teèn ké Masedínà mé Akayî, te ŋgɔ́g ŋgulí nde felè biì bèh dɔɔ́ŋ, ye bí dua lom né Càŋ mé temé cén ma. Kènê béh njeré déì teèn túé ságá ndé cú, 9bɔ̀ nùàr né gi mé be bɔɔ̀n felè biì tueé, ye cu mé béh lé waà naâ ké yoòr biì wa, bí lé naâ béh ke nyegé ma. Bɔ́ né cu tueé, ye bí kweéh seér aá temé biì kèn, wa bí be yoòr bɔ̀ cècàŋ dɔɔ́ŋ sɔm gi aá, bí kènê dua lom né Càŋ gècên mé né Càŋ làŋ ma; ye bí né seé seèn bɔɔ́ ndɔ, 10wa Ŋuna seèn Yeésò mé à lé komo sɔɔ́m naâ lè cio doô, bí né bú kela den ma. Né môn, à née ké te vulúu ye. Loù téná-juù à ndeè béh lè juù beè Càŋ yili sɔm nde né kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\