1 Tesalonîk 2

1Bɔ̀ nùàr mò, bí né gi mé feh biì kɔɔ́ ye, seé mé béh lé bɔɔ́ naâ ké lètenè biì lé mbaá mvúán lè ná ŋgwêh. 2Bí kɔ gi aá kèn ndɔ, ye béh lé naâ gèr ké Filîp fî ŋené, te béh waà ye ké Tesalonîk yoòr biì. Béh yeé baá cu bí Njàgà Bagaà se nyegé, bɔ̀ nùàr kókoó mbaá yila cu béh bunô ndɔ. Mé njéh mene, Càŋ lé haá ŋeí cuù naâ béh terreb dé haâ, te béh se bí Njàgà Bagaà mé lé yuoó naâ beè seèn mé njéh. 3Bí kɔ́ɔ ye, ŋgòr Càŋ mé béh né tueé hên te nyeéne yùò ŋgwêh, béh kòb teèn yí ŋgwéh, béh bɔ̀ nùàr lòù bèlè nyì ŋgwéh ndɔ. 4Càŋ lé naá giì béh kweé nyegé, te à nde ye béh Njàgà Bagaà beè haá kwaá, te béh nde ye bɔ̀ nùàr faá bèh mân se ndɔ. Béh túé ŋgwéh ye nuaré déì a, sén béh seèn. Béh kɔ lom né dé beèh Càŋ; à ká lè beèh ŋene gi né kɔɔ́. 5Bí né gi kɔɔ́, ye bɔɔ́ mene naàn, béh ŋgòr tánágà déì fèlà nyì bèh; béh túé nágá bèh dé kàgàlɔ̀ŋ beè nuaré déì kwaà ndɔ. Mè tueé bí, Càŋ né sòn beèh kɔɔ́. 6Béh túé ŋgwéh ye bɔ̀ nùàr a, sùmù béh sumù. Né mene beè biì, né mene beè bɔ̀ nùàr, béh teèn sam lág. 7Mɔ sé né dé dene sùsùm deèn, béh né bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò, béh sé lé naâ bí yoòr ŋgumó. Mé njéh mene, béh seér ménâ gwàn ŋgwéh. Béh lé toò biì dɔlé seér cuù naâ lòù, béh bɔŋ seér cu bí, faá meì huaân bɔŋ yeé bɔ̀ ŋuna seèn nɔ. 8Sâ dɔɔ́ŋ béh lé gwaán giì naâ bí, ye te béh tueé bí Njàgà Bagaà mé lé yuoó naâ beè Càŋ. Lé gí cégé ná ŋgwêh dé ŋgòr Càŋ tueê ndɔ, béh lé felè biì ŋgɔn bilí naâ mé cio mene. Sâ ye bí né lom béh yoòr yilá faá cí nɔ. 9Seé faá seé nɔ, béh lé naâ gèr mé njéh ké lètenè biì ŋené. Ŋgweéh bí né gi ménâ kɔɔ́ mà, belà. Béh lé naâ seé mé cíbíteèn mene temá bilí. Sâ ye te béh bí yáb lòù dùà kì dèn cú, te bí sònò beèh ŋgweé lom Njàgà Bagaà mé lé yuoó naâ beè Càŋ. 10Dene beèh ké lètenè biì bɔ̀ nùàr Càŋ lé naâ ŋagásé, dilísé ndɔ, veên déì lé teèn túán nyì ná ŋgwêh lág. Bí lé naá giì dene beèh ŋené; Càŋ lé naâ ménâ ŋené gií ndɔ. 11Bí né cu kɔɔ́ gií, ye béh lé bɔɔ́ naâ mé nùà kàn ké lètenè biì faá tele bɔɔ́ yeé mé bɔ̀ ŋuna seèn nɔ. 12Béh lé naâ bí seén, ye te yo taré bí tarè; béh né bí toó nyegé, béh né bí sɔgɔ́, ye bí a: bí dèn yí lòm dene biì teèn, faá Càŋ gwaán nê nɔ. Nùà njèh né bú. À bí yilá né kɔɔ́, ye te bí yila ŋgùlù nyî. 13Béh né cu Càŋ cu dɔɔ́ŋ vra. Béh vra den né bú felè ŋgòr seèn mé béh lé naâ ké lètenè biì tueé doô. Lòù sam, bí yeé baá ŋgweé, bí lé naá giì lè sie kwaá, ye né ŋgòr gècên mé lé yuoó naâ beè Càŋ, wa lé beè nùàr yùò ná ŋgwêh ma. Á sâ, né lom môn ndɔ, né jéjég ŋgòr Càŋ. Bí bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ, à né mé terreb lètenè biì teèn. 14Bɔ̀ nùàr mò, gèr mé kwa né bí hên né faá gèr mé lé kwaá naâ bɔ̀ nùàr Yeésò Kristò ké Judê ndɔ nɔ. Sâ tueé né ye, bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ biì tulu su aá bí gèr yoòr, faá bɔ̀ Jûf lé tulu suú naâ bɔ̀ nùàr Càŋ dé ké Judê nɔ. 15Bɔ̀ Jûf hèllè lé naâ Fehtoò beèh Yeésò Kristò wulá sɔm, bɔ́ lɔ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ wula giì naâ kɔɔ́ ndɔ. Béh dɔɔ́ŋ, bɔ́ lé naá cuù béh bunó. Bɔ́ yeé baá ménâ bɔɔ́, bɔ́ yuo Càŋ te temê, bɔ́ ŋa bɔ̀ bùnò bɔ̀ njolò nùàr dɔɔ̂ŋ ndɔ. 16Bɔ́ ye te bɔ́ yiín bilí béh mé ceér ŋgòr Càŋ seè mene, te dàm nùàr hihiné ŋgòr Càŋ ŋgwé kwà cú, te Càŋ bɔ̀ nùàr yìlì sɔ̀m cú ndɔ. Dàm veên bɔɔ̀n hèllè yeé mboón aá ménâ, Càŋ jeré njií bɔ́ yúlá-temé seèn yoòr ndɔ. 17Bɔ̀ nùàr mò, béh né mé tuaá biì ká lè beèh, béh bí njolo kwàrè ŋgwéh lòù, wanɔɔ́ŋ temé beèh jɔgɔ le lom né yoòr biì. Cu dɔɔ́ŋ béh né gi gò ké yoòr biì gwaán sɔɔ́. 18Mè Pɔ̂l né mene mé feh mò lege, mé njéh mene Sátàn né lom béh yiín, wanɔɔ́ŋ béh né lom gò ké yoòr biì gwaán sɔɔ́. 19Lòù sam, yìè ndèm beèh mé vɔ́gɔ́-temé beèh dɔɔ́ŋ né bí; te béh kwa ye tàm ŋgɔ̂g, te loù mé Fehtoò beèh Yeésò ndeè cuù teèn, béh dobo tàbè toò seèn. 20Mè tueé bí, yo nde né béh loù sâ mé bí samé kelá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\