1 Tesalonîk 3

1Béh yeé ŋene dé ménâ yoló deèn nde aá yɔgɔ́, béh kaga lom aá ndòn, ye béh nde né Timotê ké yoòr biì temá njií, te béh le lom ké Àtên mé huún beèh. Timotê né dìm beèh, béh bɔ́ bɔɔ́ yeé seé Càŋ kɔɔ́, béh bɔ́ né yeé Njàgà Bagaà felè Kristò se. Béh tema njií né bú ké yoòr biì, te à nde bí seén, à toó nyegé bí te ceér Càŋe, 3ye te gèr bí jìlì cú. Bí né gi kɔɔ́ ye gèr ŋenê né seé beèh dɔɔ̂ŋ. 4Cu mé béh lé naâ ké lètenè biì, béh lé ye bí a, gèr ŋenê né toò beèh teèn ma; hên né cí sâ, bí né gi kɔɔ́. 5Mè lé Timotê hên tema njií kuú naâ dé cî. Mè yeé yolo mene, dé yolô sam cuú; mè ye te à nde jɔ̀gɔ̀ ke-ke bí née te ceér Càŋe ŋgulí den ye wa. Càŋ lé naâ mè lè tené dé gècên, mè ndio lom ye merré déì Sátàn bele weh gi aá bí kèn, te seé beèh mvuan le. 6Timotê yeé nde aá, à cu cuù, à tueé lom béh ŋgòr bebagaà dé gècên, ye béh a: bí née gi ŋgulí den ye ma; wa bí né lom lètenè biì gwaán kuú ndɔ; ye béh a: bí né lom béh mé vɔ́gɔ́-temé mene cu dɔɔ́ŋ munó den, wa bí né taré mé tuaá beèh lè, faá béh né mé tuaá biì ndɔ nɔ. 7Te Timotê yeé nde tueé gi béh mân, bɔ̀ nùàr mò, yo sagár laré béh dɔɔ́ŋ. Béh né mene mé gèr kwaré, béh dé sâ táŋ cú. Lòù sam, temé biì né lom yoòr Yeésò tég, 8bí baá gi beè Fehtoò beèh, bí né lom bú tég sie. Sâ kènê temé beèh die aá lè kèn. 9Mè tueé bí, gèh dàm vɔ́gɔ́-temê mé bí né béh beè Càŋ haá hên, dé tueê sam, béh bú dé sâ vrà kɔ́ cú ndɔ. 10Béh né lom bú suúteèn mé cíbíteèn mene dua, ye bú a, kòmò kéh béh ceér teèn, te béh nde ŋene ŋgweé cuù bí mé njolo ye, te béh feh jege bɔ̀ njií mé né toò le dɔɔ́ŋ. 11Béh né Tele beèh Càŋ nùà njèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò dua, ye bɔ́ a: há béh ceér kɔɔ́, te béh nde ké yoòr biì. 12Béh ye Fehtoò beèh Yeésò a, bɔ́ yám dèn ká gwaân lètenè biì yaàm; bú a, gàm bí te bí gwaán nyegé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ faá béh né bí gwaán nɔ; 13à há bí terreb te ceér seène, te loù mé bɔ́ bɔ̀ nùàr seèn ndeè cuù teèn, à kwa bí beè Tele beèh Càŋ, sâ bí né gi ŋagásé tâŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\