1 Tesalonîk 4

1Sâ bɔ̀ nùàr mò, mè tueé lɔ né ye bí a, bí dèn lòm beè Càŋ ŋagásé faá béh lé feéh naá bí nɔ, te huɔm Càŋ yoòr. Béh né kɔɔ́ ye, dene biì né gi ménâ dág. Mé njéh mene béh né cu bí mé terreb yilí Fehtoò beèh Yeésò bɔŋ: kúkùr biì, bí bɔ́ yɔ́gɔ́ kéh cú ménâ. 2Bɔ̀ njií mé béh lé feh belé naâ bí mé yilí Yeésò Fehtoò beèh dɔɔ́ŋ, bí né gi kɔɔ́. 3Càŋ gwaán né ye bí dèn lòm jolosé. Sâ tueé né ye: bí té yàgà ndé. 4Nùà kàn a, kɔ́ lòm veèh seèn, bɔ́ bú dèn lòm beè nyî fà dɔɔ́ŋ jolosé; te bɔ̀ nùàr ŋene ménâ, bɔ́ seén nyí teèn. 5Bɔ́ té mé tuaá veên lè faá bɔ̀ Càŋ-kɔ́ nɔ dèn. 6Te bɔ̀ njií hên dɔɔ́ŋ, nuaré déì a, té mbeí felè kéh; nùàr té njèh mbeî kèmà ndɔ. Béh lé naá giì bí tueé kwaá, nùà kàn né mé tie cî, ye: bɔ̀ɔ́ mé nde né teèn die yilá, Fehtoò beèh nde né bɔ́ gèr feh keéh. 7Càŋ lé béh dé yàgà ndeê yílá fɔ́n ná ŋgwêh; à lé yilá seér naâ béh, ye te béh ŋaga seér beè nyî dé ŋagâ. 8Sâ kènê bí ŋgweé gi aá kèn; nuaá mé si njií ŋgòr hên doó, nùàr sì ŋgwéh, à si njií né Càŋ Nùà njèh mé haá yeé bí Cúcuí Ŋagâ kɔɔ́. 9Béh né kɔɔ́ ye, bí né dé biì lètenè biì gwaán kuú, bí túé cú ye, kɔ bɔ́ nyàgà túé njí sɔ̂ bí njeré déì teèn, Càŋ lé naâ bí dé biì feh gií. 10Né mene bɔ̀ nùàr Yeésò Kristò ké Masedínà dɔɔ́ŋ, bí né gi yeé bɔ́ gwaán. Mé njéh mene, béh né cu bí bɔŋ: Kúkùr biì bɔ̀ nùàr mò, bí bɔ́ yɔ́gɔ́ kéh cú dé jomò. 11Bí fágá lòm feh te bí den nɔɔ́ŋ; nuaré déì té lè njèh mbeî lɔ́ yílá; bɔ̀ njèh biì dɔɔ́ŋ, bí bɔ́ gí mé be biì, te bí koó feh biì mé njéh, faá béh lé tueé naâ bí nɔ. 12Mɔ bí né mân bɔɔ́, bí bɔ̀ nùàr kì ndé ŋgwéh, ye bɔ́ a, kó bí koò. Sâ né mene bɔ̀ Càŋ-kɔ́, bɔ́ nde né bí teèn seén. 13Bɔ̀ nùàr mò, béh gwaán né te bí kɔ nyegé njèh felè bɔ̀ɔ́ mé lé naâ kuû; te bí dèn cú faá bɔ̀ɔ́ mé ndèm yoòr Yeésò Kristò kwá njí ŋgwéh nɔ; wanɔɔ́ŋ mɔ cio kwa baá bɔ́, bɔ́ né yeé kú vuagá. Bí té dé biì ménâ bɔ́. 14Lòù sam, béh né gi kɔɔ́ ye, Yeésò lé naâ kuú, à komo yuo cu aá lè cio kèn. Mé béh né cu ménâ ndɔ. Bɔ̀ɔ́ mé né gi temé yoòr Yeésò kwaá njií dɔɔ́ŋ, Càŋ nde né bɔ́ felè seèn komó sɔm keéh, à weh njií bɔ́ bɔ́ ké yoòr seèn. 15Hên béh tueé nde aá bí bɔ̀ ŋgòr mé Fehtoò beèh lé feéh naâ mé sòn seèn, ye: loù mé nyí cuù nde né teèn wa, bɔ̀ɔ́ mé lé kuú baá, ndeè kela lɔgɔ́ nde né toò kɔɔ́; te béh bɔ̀ɔ́ mé née kú ŋgwéeh ye, ndeè bele ye bɔ́ ma. 16Sâ né loù mé hueh tarê Càŋ nde né teèn ŋgulí. Cìlì seèn dé koô nde né loù sâ tueé taré; tàŋ Càŋ nde né tuagá; Yeésò Kristò Fehtoò beèh mé feh seèn ndeè né ké te vulúu suagâ; bɔ̀ nùàr mé lé naâ lè yilí seèn kuú gií dɔɔ́ŋ komo yuo lɔgɔ́ ndeè né kɔɔ́; 17te Càŋ nde ye béh bɔ̀ lèlàŋ bɔ̀ weh, à koró bilí béh bɔ́ dɔɔ́ŋ te bègè. Jomo sâ béh bɔ́ nde né ké ter kem ŋaá, te béh bɔ̀ Fehtoò beèh kwaré ké sâ, béh bɔ́ den le ké yoòr seèn dé cu dɔɔ̂ŋ. 18Ŋgòr hên, bí bɔ́ dɔ́lé kú bèh temé lètenè biì mé njéh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\