1 Tesalonîk 5

1Bɔ̀ nùàr mò, felè cu mé bɔ̀ njèh kèkènè sâ nde né teèn bɔɔ́ bele, bɔ́ bí dé biì lòù nyàgà sɔ́ ndé cú. 2Bí né gi mé feh biì kɔɔ́ ye: Fehtoò beèh kar waà nde né lòù. Loù sâ nde né faá nùà yîb kar waà né cíbítenè nɔ. 3Kɔ bɔ̀ nùàr baá yo nyen, bɔ́ baá tueé ye: wɔ́ŋ huɔm aá, wa lɔɔ́ dɔlé baá ma. Kɔ baá ménâ, te kar waà ye felè bɔɔ̀n, kum sɔm bɔ́. Mè tueé bí, dé mvelê sam ndé ŋgwéh; ceéhr keéh nde né bɔ́ faá nyer ceéhr keéh yeé ma mé lèì hueêh nɔ. 4Dé biì, bí bèh cibì sam. Cieé sâ bí faá nùà yîb nɔ kár kwà ndé ŋgwéh. 5Bí né gi dé biì bɔ̀ɔ́ mé gɔ né bèh ŋagâ, bí né bɔ̀ bèsɔ́nè bɔ̀. Béh bɔ̀ nuaá mé gɔ né bèh cibì sam, béh cíbíteèn gɔ̀ bèh. 6Mɔ né mân, sâ béh té lɔ́m faá bɔ̀ déì nɔ cèr dèn, béh nyìmè dèn sér làŋ, béh né teèn yoló kelá den. 7Bɔ́ lɔ́m cer yeé cíbítenè, bɔ́ sela cíbítenè ndɔ. 8Dé beèh môn sam, béh né gi bɔ̀ suútenè bɔ̀, béh yíyolò, béh kwá njí gí temé yoòr Yeésò, béh né lètenè beèh gwaán kuú. Sâ né kɔ̀ dé beèh. Béh ndèm tég kwá njí lòm yoòr Yeésò mé nde né béh loù sâ yili sɔm. Sâ né cu tàm taâb dé beèh ndɔ. 9Càŋ lé béh dé ju dieè mé ná ŋgwêh, à lé balé kwaá seér naâ béh, ye te béh yili yuo mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò. 10Yeésò Kristò lé naâ felè beèh kuú, ye te loù sâ béh né mene làŋ, béh kuú aá mene, te béh bɔ́ ndeè den beh ma. 11Á sâ, bí táré kú lètenè biì ménâ dɔɔ́ŋ; bí sén kú lètenè biì seèn, faá bí bɔɔ́ ka yeé nɔ. 12Belà, béh né bí bɔŋ: bɔ̀ɔ́ mé né seé Càŋ lètenè biì temá, Fehtoò beèh bí haá kwaá né beè bɔɔ̀n, bɔ́ bí ceér feh yeé kɔɔ́; bí ŋgwé sòn bɔɔ̀n ŋgweè. 13Bí wèh kwá bɔ́ faá nùàr beè biì, bí gwàn bɔ́ mé temé cén ndɔ. Lòù sam, bɔ́ né mé seé Càŋ beè. Bí bɔ̀ mbaábi dèn mé sòn cên. 14Belà, béh né bí dua, bí kwágá bɔ̀ fùɔ̀b bɔ̀ kwagaà ndɔ; bí tó nyégé bɔ̀ veéh bɔ̀ toò; bí gàm bɔ̀ yuyuaâ bɔ̀ gaàm; bí kwá làrè sèŋ yoòr bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ. 15Bí kè nyégé keè, nuaré déì a, té veên cú, bí húɔ́m sér lètenè biì lòù; bí bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ húɔ́m gí ménâ ndɔ. 16Bí sàmè dèn cu dɔɔ́ŋ lòù. 17Bí dùà dèn Càŋ kèì cén. 18Né mene kei, bí vrà dèn Càŋ teèn ménâ. Bí bɔ̀ nùàr Yeésò Kristò, sâ né njií mé Càŋ gwaán né beè biì. 19Bí té Cúcuí Ŋagâ toò cí téná. 20Bí té ŋgòr bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ doó sì njí. 21Njèh dɔɔ́ŋ bí kè nyégé gí bagasé, te bí weh le mé bɔ̀ dé bebagaà beè. 22Bí té veên déì mé be cór nyì lág. 23Càŋ mé kulu dɔlé yeé njèh kɔɔ́, bú a, sènè kwá bí beè seèn lòù, à ke nyegé yɔ̀ŋ biì mé càŋ biì mé yo biì mene, te loù mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò ndeè cuù teèn, à kwa lom bí ŋagásé tâŋ. 24À lé bí yilá naâ kɔɔ́; à né nùà jéjêg, bú nùà njèh nde né bí mé feh seèn ke nyegé. 25Bɔ̀ nùàr mò, bí dùà Càŋ felè beèh duaà ndɔ. 26Bí bíé kéh béh bɔ̀ mbeí biì dɔɔ́ŋ, bí jɔ́gɔ́ sìè bɔ́ beè. 27Mè né bí mé yilí Fehtoò beèh bɔŋ, bí jáŋé làrè mvù hên toò bɔ̀ nùàr biì dɔɔ́ŋ. 28Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, ká sìè gí bí beè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\