1 Timotê 1

1Né mè Pɔ̂l, mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Càŋ Yìlì nùàr bɔ̂ Yeésò Kristò mé ndèm beèh dɔɔ́ŋ né gi yoòr seèn hên lé ye mè a, dèn mân kɔɔ́. 2Mè nyagá njií né mé wò Timotê. Wò né faá huaán mò ŋàr lè nɔ. Bélɔ̀ fà dɔɔ́ŋ né gi temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njií. Huaán mò, Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kɔ́ wò jere, bɔ́ kúlú wò, bɔ́ haá wò dɔlê. 3Cu mé mè lé nde aá ké Masedínà ndeé, mè ye wò a, dèn lè ké Efêse, te wò yiín bɔ̀ nùàr njèh nyenyenê feèh. 4Júée bɔ́ a: té mé bɔ̀ dèbbè bɔ̀ tele bɔɔ̀n léí jɔ̀gɔ̀ sàn lè, bɔ́ té mé dɔ̀gɔ̀tì yilí bɔ̀ tele bɔɔ̀n sâ gènnè lè ndɔ, wanɔɔ́ŋ saân nde né mé njéh lòù yaám seér, te yiín ceér Càŋ. Júée bɔ́ a, dé ceér Càŋ môn sam; wa Càŋ dé seèn bɔ̀ nùàr yili sɔm seér né mé temé yoòr seèn kwaá njiî ma. 5Sâ dɔɔ́ŋ né ye te bí gwaán kuú lètenè biì gwaàn. Mɔ né mân, kɔ bí lè den seér mé temé ŋagâ, ndòn biì lòù sé ŋgwéh, bí temé biì kwaá njií lom mé Càŋ ndɔ, sâ ye. 6Wanɔɔ́ŋ bɔ̀ nuaré déì durá yuo gi aá te ceér gècên hên. Bɔ́ né seér lè saáne ndugó yilá. 7Dé kàn ye, kɔ júée nyí ŋa nde né nùà fèh-sóú Càŋ kɔɔ́; dé kân ye, kɔ nùà fèh-njèh júée nyí ndɔ. Á sâ, bɔ́ ndègè bɔ̀ njèh hèllè ŋgwé kòmò bèh ndɔ. Né mene sònò bɔɔ̀n yuo, bɔ́ bú ŋgwé kòmò bèh lág. 8Béh né gi kɔɔ́ ye, sóú né njèh bagaà. Njèh cén, kɔ wò jolo bú faá tueé nê nɔ. 9Dé nùà gècên, sóú bú kɔɔ́ tágá cú. Càŋ sóú sou njií né mé bɔ̀ vevenê bɔ̀, bɔ̀ kwá-sóú bɔ̀ o, bɔ̀ táré-feh bɔ̀ o, bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ o, bɔ̀ ŋgén-sòn Càŋ bɔ̀ o, bɔ̀ sèb-Càŋ bɔ̀ o, bɔ̀ wúlá-feh bɔ̀ o, bɔ̀ wúlá-tele bɔ̀ o, bɔ̀ wúlá-meí bɔ̀ o, 10bɔ̀ gwá sár bɔ̀ o, bɔ̀ siíb mé cer seér né bɔ́ mbeí bɔɔ̀n o, bɔ̀ gò kwer bɔ̀ o, bɔ̀ nyeén bɔ̀ o, bɔ̀ jègè kòb bɔ̀ o, dɔɔ́ŋ Càŋ sóú sou njií né mé bɔ́. Bɔ̀ɔ́ mé gècên faá tueé nê nɔ bèlè bèh dɔɔ́ŋ, Càŋ sóú sou njií cu né mé bɔ́ ndɔ. 11Njàgà Bagaà né gi ménâ tueé. Càŋ lé jege kwaá naâ beè mò, ye mè a, ndé ménâ feh. Né Njàgà Bagaà mé tueé né felè Càŋ Sùsùm, Nùà Ŋgùrmò. 12Mè né lom Fehtoò beèh Yeésò Kristò vra dé gècên; à mè terreb lè seé hên haá né kɔɔ́. À lé naá giì kwàgà mò yieé, te à nde ye mè nùà seê seèn mân sie kwaá. 13Sâ léí toò mè lé naá beh bú bunó, mè né bú gèr feh, mè né bú teèn selé yií. Mé njéh mene, Fehtoò beèh dé sâ táŋ ŋgwéh, à né seér mè jere teèn dé kɔɔ̂ kɔɔ́ yií, ye mè née temé yoòr nyî kwá njí ŋgwéeh ye lòù, wa mè bɔɔ́ cur den né mbaá ma. 14Yeé baá mân, húɔ́m-temé seèn ka sie mè beè ndɔ, à kweh seér mè, te mè sie lom bú mé temé cén, mè gwaán bɔ̀ nùàr seèn mé temé seèn lè. 15Kwá mè tueé bí jéjég ŋgòr; bɔ̀ nùàr a, sìè be mé njéh tég. Jéjég ŋgòr sâ ye: Yeésò Kristò lé ndeè naâ ká te wɔ́ŋe bɔ̀ vevenê bɔ̀ yili sɔm. Káŋkáŋ nùà veên sâ lètenè bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ né mè hên. 16Mé njéh mene, mè káŋkáŋ nùà veên la jɔ̀gɔ̀ hèllè, Càŋ né cu mè bagaà lòù bɔɔ́ seér. Sâ dɔɔ́ŋ ye te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ sìè-temé Yeésò Kristò teèn, te haá bɔ̀ jomo bɔ̀ terreb, bɔ́ kwaá njií taré temé yoòr nyî, bɔ́ ndeè kwa yɔ̀ŋ tètàgà. 17Bɔ̀ nùàr a, sén Càŋ seèn. Terreb seèn a, sùmù yùò kelà cie dé kèì cên. Nùà Dueè dé cu dɔɔ̂ŋ né bú. Nùàr bú mé njolo ŋéné bèh ndɔ. Càŋ ndeèr né lom bú. È môn. 18Huaán mò Timotê, mè ŋgòr hên dɔɔ́ŋ kwaá lɔ aá beè yeè, te yuo faá bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lé tueé naâ felè yeè nɔ. Mè ye te wò sie be mé njéh, wò lie yií taáb teèn. 19Mɔ wò baá mân bɔɔ́, kwá njí lòm temé yoòr Càŋ tég, wò bɔ́ gí njèh dɔɔ́ŋ mé ŋágá-temé mene ndɔ. Bɔ̀ nuaré déì lé naâ ceér bagaà hên berɔ́ŋ, bɔ́ sɔm gi temé yoòr Càŋ. Yeé baá mân, bɔ́ lé naâ lòù leér le gií ndɔ. 20Lètenè bɔɔ̀n sâ Himenê mé Alesándà né teèn. Mè lé naâ be felè bɔɔ̀n sɔm, te bɔ́ yila nde kɔ beè Sátàn, bɔ́ né njèh teèn maán, te bɔ́ Càŋ sèb cú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\