1 Timotê 2

1Mè toò jɔ̀gɔ̀ tueé lɔgɔ́ né ye bɔ̀ nùàr a: dùà làrè Càŋ felè nùàr dɔɔ̂ŋ, bɔ́ kúgór bú kugòr, bɔ́ vra laré bú felè nùàr dɔɔ̂ŋ ndɔ ma. 2Bɔ́ dùà bú felè bɔ̀ mgbèémgbè mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ mene, te bɔ́ sie dilí nyegé njèh, béh ŋgweé ye fu, temé die béh lè, béh sie lom Càŋ mé temé cén, béh den dene bɔ̀ kàm bɔ̀. 3Mɔ bí né Càŋ Yìlì nùàr mân dua laré, sâ bí bɔɔ́ né njií mé né bú njolò dilí huɔɔ́m. 4À gwaán né ménâ ndɔ, ye te bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ ŋene kɔ gècên nyî, bɔ́ yili yuo gi. 5Lòù sam, Càŋ gi cegé né bú mé huún. Lètenè Càŋ bɔ́ bɔ̀ nùàr kòù né cegé cén ndɔ. Kòù sâ né lom nùà cén; nùà cén sâ né Yeésò Kristò. 6À lé bɔ̀ nùàr mé húɔ́m seèn ŋge weéh naâ kɔɔ́. Lé naâ te cu mé Càŋ lé nyegé kwaá naâ ndɔ. Yeé baá môn, ŋené yuo kelà bèsɔ́nè, ye Càŋ gwaán né bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ yili sɔm ma. 7Càŋ lé mè mbɔ̀ŋ tebê seèn hên sie kwaá naâ dé cî, ye mè a, ndé ŋgòr nyî lètenè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam se yɔŋ; wa fèh bɔ́ feèh, né ŋgòr gècên, te bɔ́ kwaá njií temé cén teèn ma. Né ka môn jég, mè nyeén túé ŋgwéh. 8Yeé baá môn, mè né lom gwaán, ye bɔ̀ siíb a, dùà làrè bú bèh dɔɔ́ŋ, bɔ́ sɔ̀m njí be Càŋ duaà ter, bɔ́ dùà lòm bú mé temé ŋagâ. Tɔgɔ mé saân a, té lètenè bɔɔ̀n fúrú kè. 9Bɔ̀ véh a, sù yí cɔ̀gɔ̀ teèn, bɔ́ fɔ́n gèh cɔ̀gɔ̀ mé né te ceér-e, bɔ́ su lom cí; bɔ́ té feh lòù nyàgà gɔ́né; bɔ́ té yíyâr mé gɔ̀m bègè yí, bɔ́ té cɔ̀gɔ̀ bègè sù ndɔ. 10Bɔ́ bɔ́ sér bɔ̀ seé dé bebagaà mé né teèn yilá, te feh keéh ye bɔ́ né Càŋ veéh. 11Mɔ bɔ̀ véh baá ju Càŋ maán, bɔ́ té sòn kòmò, bɔ́ léb sér teèn lòù. 12Mè né ma vêh yiín; bú a, té bɔ̀ siíb njèh kɔɔ́ fèh sér, à mé sòn toò bɔ̀ siîb sam ndɔ; bú a, húné lòm nɔɔ́ŋ. 13Lòù sam, Càŋ lé me lɔgɔ́ naâ Ádàm, te à nde ye Evà meé. 14Sátàn lé Ádàm bèlè ná ŋgwêh, à lé belé naâ Evà. Evà lé sóú Càŋ kwaà naâ kɔɔ́. 15Mé njéh mene, ma vêh nde né mé bɔ̀ huaán yili yuo; kɔ à né temé yoòr Càŋ kwaá njií ndɔ, à né bɔ̀ mbeí mé temé cén gwaán, à bɔ̀ nùàr doó káré sì ŋgwéh, à né veên nyenné, sâ ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\