1 Timotê 3

1Kwá mè tueé wò jéjég ŋgòr. Jéjég ŋgòr sâ né: nuaá mé gwaán né dé seèn seé gwà Càŋ, ye te bɔ́ haá beè nyî, fɔɔ́n kwa baá seé dé bagaà kèn. 2Sâ bú a, dèn nuaá mé yilí seèn ŋgúlí vé ŋgwéh, à dèn lòm mé véh cén, à té mbè sèlà, à dèn nùà kɔ́gɔ̀n, à bɔ́ yí njèh te ceér-e. Bú a, dèn nùà wèh-kìn; bú a, dèn lòm nùà fèh-njèh dé gècên; 3à té sìbì, à té sà fɔ́n, à té nùàr mgbé, à dèn sér dɔlésé, à té kàgàlɔ̀ŋ gwàn sèlà ndɔ. 4Bú a, dèn nuaá mé né mbàgà seèn nyegé komo, à kɔ nyegé bagasé ye bɔ̀ huaán nyî né tie ŋgweé, bɔ́ né leéb, sâ ye. 5Wanɔɔ́ŋ mɔ nùàr mbàgà seèn nùà njèh nyégé kɔ́ ŋgwéh, à mbàgà dé Càŋ nyegé komo nde né naàn wa? 6Mɔ bí nde aá nùà koô sie, bí té nùà feê sìè. Mɔ sam, à nde né mé njéh lòù punó seér, te à die ju beè Càŋ, faá Sátàn lɔ dieé naâ nɔ. 7Mɔ bí nde aá nùà koô sie, kɔ bú a, dèn dene bɔ̀ kàm bɔ̀, te bɔ̀ lɔɔ́ bɔ̀ veéh ye bú ndɔ. Mɔ sam, bɔ́ nde né bú seb; fegùlì sé ye baá bú sie, à sela yuií Sátàn. 8Bɔ̀ mabɔn gwà Càŋ a, dèn lòm cu dɔɔ́ŋ dene bɔ̀ kàm bɔ̀ ménâ ndɔ, bɔ́ té sòn fà túé. Bɔ́ a, té mbè sìbì, bɔ́ té kàgàlɔ̀ŋ mé kòb mene fɔ́n; 9bɔ́ kwá njí gí temé te ŋgòr gècên mé Càŋ né béh feh hên, bɔ́ ŋaga seér temé lè. 10Mɔ bí nde aá mabɔn gwà Càŋ sie, bí jɔ̀gɔ̀ kwé nyége bú bagasé ye; mɔ à kela né kelà, à yila ye seé sâ. 11Bɔ̀ véh bɔɔ̀n a, dèn lòm dene bɔ̀ kàm bɔ̀ ménâ ndɔ, bɔ́ té sòn túágá sàr gɔ̀, bɔ́ té mbè sèlà, bɔ́ dèn lòm te njèh dɔɔ́ŋe kɔ́bè sâ. 12Mabɔn gwà Càŋ a, dèn lòm mé véh cén; bú a, dèn nuaá mé né bɔ̀ huaán nyegé komo, à né mbàgà seèn nyegé komo ndɔ. 13Bɔ̀ mabɔn gwà Càŋ mé né gi seé bɔɔ̀n faá Càŋ tueé nê nɔ bɔɔ́ komo dɔɔ́ŋ nde gi né njolò bɔ̀ nùàr lieé huɔɔ́m. Bɔ́ ŋgòr Càŋ sâ tueé lom nde né mé terreb teèn, ye bɔ̀ nùàr a, bɔ́ temé kwá njí gí yoòr Yeésò Kristò ma. 14Mè né munó ye, mè ndeè né ké yoòr yeè ndeé. Mé njéh mene, mè ye, kwá mè nyagá njií ŋgɔgɔ̂ wò lòù ye. 15Mɔ mè né mene ŋgagá, te wò ŋene mvù hên, wò kɔ gèh dé mé bɔ̀ nùàr Càŋ nde né den. Bɔ̀ nùàr Càŋ sâ, mè jue né mbàgà Càŋ. Càŋ mé né Càŋ làŋ lé naâ gècên seèn teèn nyeén kwaá, te kù den bú sâ, à taá kwaá gècên sâ ter kɔɔ́. 16Mè tueé bí, dé saân sam, bɔ̀ njèh nâb mé Càŋ né béh te ceér seène feh hên né lom tàŋɔ̀r, ye: À lɔ naâ nùàr ŋaá. Cúcuí Ŋagâ feh keéh ye à né dilísé. Bɔ̀ cìlì Càŋ lé naâ bú mé njolo ŋené. Lò nùàr ŋgweé gi ju seèn. Bèh dɔɔ́ŋ bɔ̀ nùàr né temé yoòr seèn kwaá njií. À ŋaá nde cu aá ké te vulúu kèn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\