1 Timotê 4

1Sâ Cúcuí Ŋagâ lé naá giì bèsɔ́nè tueé kwaá, ye mɔ wɔ́ŋ nde aá gií wa, bɔ̀ nuaré déì nde né temé yoòr Yeésò Kristò sɔm, bɔ́ kwaá njií seér yoòr bɔ̀ cècàŋ mé nde né bɔ́ bele weh gií, wa bɔ́ nde né ŋgòr bɔ̀ tándulù ŋgweé seér ndɔ. 2Ye bɔ́ nde né mé feh bɔɔ̀n beè bɔ̀ tánágá bɔ̀ leér le gií. Lòù sam, bɔ̀ sâ bɔ̀ mé ndòn lè sam cuú; ndòn bɔɔ̀n fií yuo aá kèn. 3Bɔ̀ nyeén bɔ̀ sâ nde né bɔ̀ nùàr ndéb vevenê tieè kurá kwaá; bɔ́ nde né bɔ̀ nùàr tueé, ye bɔ́ a: té véh jɔ́gɔ́, bɔ́ té gèh yáb dé kàn yíé, bɔ́ té dé kân yíé ndɔ. Á sâ, Càŋ lé bɔ̀ yáb sâ dɔɔ́ŋ si giì naâ kɔɔ́ ndɔ, ye te bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr nyî kwaá njií, mé né gècên nyî kɔɔ́ dɔɔ́ŋ yieé beh ménâ, bɔ́ né nyí teèn vra ma. 4Mè tueé bí, sâ bɔ̀ njií mé Càŋ lé si giì naâ dɔɔ́ŋ né gi baga. Mɔ né mân, nùàr té déì teèn mbaá jìnè kú; bú a, vrà lòm Càŋ dé vraà, à yieé njií sònò. 5Ŋgòr Càŋ bɔ̂ Càŋ duaà nyegé gi aá bɔ̀ njií sâ beè Càŋ kèn. 6Mɔ wò né bɔ̀ nùàr ndéb mân leéb nyegé, sâ wò né nùà seê Yeésò Kristò dé bagaà, wò né te ŋgòr Càŋe kulá ndeé. Lòù sam, wò né temé te ŋgòr gècên kwaá njií, wò né ceér Yeésò bele. 7Mɔ né mân, té be yeè te dèbbè bɔ̀ jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ yí, né gènnè tándugô, ceér Càŋ sam. Màn sér dé yeè gò nùà Càŋ. 8Gò dé ká te wɔ́ŋe mé yo taré nde né mé njéh né ka teèn huɔɔ́m weh ndɔ. Mé njéh mene, gò dé beè Càŋ huɔm kela né kɔɔ́. Mɔ wò né faá Càŋ gwaán nê nɔ gɔ, sâ wò baá gi kènê mé yɔ̀ŋ teèn, te wò ndeé kwa cu ye yɔ̀ŋ dé tètàgà. 9Bèlè môn, jéjég ŋgòr né cí; bɔ̀ nùàr a, sìè be mé njéh tég. 10Béh seé hên lege kuú né dé cî. Lòù sam, ndèm beèh dɔɔ́ŋ né gi yoòr Càŋ; à né Càŋ làŋ, Yìlì nùàr né bú; à né dé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ ndɔ. Tétég né dé bɔ̀ɔ́ mé né temé bɔɔ̀n yoòr seèn kwaá njií. 11Fèh gí bɔ̀ nùàr ŋgòr hên dɔɔ́ŋ, ŋéí lòm bɔ́ yoòr tég. 12Té gwàn mé nuaré déì seb wò, wa wò née huaán maàn ye. Mè tueé wò, dèn lòm dé yeè toò bɔ̀ Yeésò bɔ̀ faá mòù nɔ, wò gɔ feh seér bɔ́ gò bɔ̀ Yeésò bɔ̀. Ŋgòr yeè a, dèn môn; dene yeè môn. Ŋgɔ̀ fèh bɔ́ gwaân yeè, wò ŋgɔ feh bɔ́ temé yoòr Yeésò kwaá njiî, wò jolo feh bɔ́ ndɔ. 13Cu mé wò née mè kela den hên, fágá lòm feh tég, wò né ŋgòr Càŋ ké ter toò bɔ̀ nùàr jaŋé njií, wò né bɔ́ se, wò né bɔ́ feh nyegé ndɔ. 14Té seé yeè mé Càŋ lé haá kwaá naâ beè yeè sâ sèb. Wò lé terreb sâ kwaá naâ cu mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lé naâ felè yeè tueé doô, bɔ̀ kokoô bɔ̀ lé naâ wò be felè baá ndɔ. 15Mè tueé wò, kè nyégé seé sâ bagasé, bɔ́ lòm bú mé temé cén, te bɔ̀ nùàr ke njií njolo teèn, bɔ́ kɔ ye wò né te ceér Càŋe tetoò yaám ndeé. 16Bɔ̀ŋ feh yeè mé dene yeè. Njií mé wò né bɔ̀ nùàr feh dɔɔ́ŋ, bɔ̀ŋ feh yeè mé njéh ndɔ. Dèn lòm teèn tég, te wò yili sɔm gùm yeè nùà njèh, wò yili sɔm keéh bɔ̀ɔ́ mé né sòn yeè ŋgweé ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\