1 Timotê 5

1Mɔ wò nde aá nùà kàm njèh tueé, té bú lòù ndè, né tele yeè, túé njí bú mé hueh dɔlê. Kè nyégé bɔ̀ ndà bagasé ndɔ, kè njí bɔ́ dɔɔ́ŋ faá bɔ̀ dé yeè nɔ. 2Bɔ̀ véh mé né ké toò yeè, wèh kwá bɔ́ faá bɔ̀ meí yeè nɔ; bɔ̀ɔ́ mé né jomo yeè faá bɔ̀ tie yeè ndɔ, jòlò lòm bɔ́ mé temé cén. 3Sùmù nyégé ma kû bagasé. Mɔ né ma kû dé gècên, té njolo mé bú cì. 4Á, mɔ ma kû né mé bɔ̀ huaán teèn, wa né bɔ̀ ndù seèn wa, sâ júée bɔ́ a, bɔ́ jɔ̀gɔ̀ gàm lɔ́gɔ̂ bú kɔɔ́ ye, wa seé bɔ̀ Càŋ bɔ̀ né cí ma, te bɔ́ meh mé njéh meèh. Bɔ́ a, kɔ́ɔ ye bɔ̀ tele bɔɔ̀n lé naâ bɔ́ ménâ koó ndɔ ma. Mɔ bɔ́ né ménâ bɔɔ́, nde né Càŋ njolò dilí huɔɔ́m. 5Mɔ ma kû mé bɔ́ jue né ma kû sâ né lom dé seèn mé huún, nùà gàm déì toò sam, sâ ndèm seèn dɔɔ́ŋ né gi yoòr Càŋ, à dé seèn sòn mé Càŋ duaà dù ndé ŋgwéh, à nde né bú cíbí mé lou mene dua den, ye bú a, gàm nyí teèn ma. 6Dé ma kû mé né wɔ́ŋ gwaán, môn sam; à née mene làŋ, à baá gi dé seèn komó. Dé sâ né môn. 7Ndɔ̀gɔ̀ nyégé bɔ́ tie mé ŋgòr hên bagasé, te yilí bɔɔ̀n ŋgúlí vé cú. 8Mɔ nùàr temé yoòr bɔ̀ nùàr seèn kwá njí ŋgwéh, tétég mè jue né mbàgà seèn, mɔ à temé teèn kwá njí ŋgwéh, sâ à né ceér Yeésò Kristò seb; sâ nùà bú sénâ veên seèn né dé bɔ̀ Càŋ-kɔ̂ dɔɔ́ŋ dulí yɔgɔ́. 9Mɔ wò nde aá yilí ma kû déì lètenè bɔ̀ mbeî nyagá yií, kɔ à yɔgɔ́ keéh baá nyèmà yulà ténjén; kɔ à gwɔ̀m cùm bèh ndɔ; 10kɔ bɔ̀ nùàr né yeé seé seèn keí, ye à lé naâ bɔ̀ huaán bagasé koó nyegé, sâ ye. Kɔ bɔ́ ye à lé naá beh kìn ké lɔ seèn weh njií; à né bɔ̀ Càŋ bɔ̀ gule beè yaga kwaá, à né bɔ̀ nùàr te gèr-e gam, sâ ye; kɔ à lé naâ bɔ̀ njèh bebagaà mé temé seèn mene bɔɔ́ laré. Mɔ né gi ménâ, wò nyagá ye yilí seèn. 11Mɔ ma kû né cui, té yilí seèn te mvù mbaá nyàgà kú. Lòù sam, cu mé njií sâ nde cuù né bú ŋaá, à nde né ceér Yeésò Kristò doó si njií, à nde siíb seèn jɔgɔ́. 12Sé yeé baá môn, sòn mé à lé komó naâ toò bɔ̀ nùàr ye nyí siíb jɔ́gɔ́ ndé cú hèllè sie bú ndɔ. 13Mɔ sam, wò sé yeé baá bú nyagá, à lɔgɔ le, à yila baá-re gùgwò mvuaán gɔɔ̀. Sé yeé yɔgɔ́ baá, à yila tuaga sar gɔɔ̀, à né ŋgòr bɔ̀ nùàr hua weh bele. Bɔ̀ njií mé à sé la sònò fèlà ná ŋgwêh, à suaré seér cí. 14Mɔ né mân, sâ ma kû mé né cui a, jɔ́gɔ́ kɔ́ dé seèn siíb, à sie nyegé gwà; bɔ́ ŋar kwa huaán teèn, te bɔ̀ bùnò bɔ̀ veên yoòr beèh túé njí cú. 15Wanɔɔ́ŋ bɔ̀ ma kû déì si lɔ gi aá ceér Yeésò Kristò, bɔ́ né Sátàn ŋgɔ seér. 16Mɔ ma Yeésò Kristò déì né mé ma kû déì jomo, bú a, ndé gàm sér ma kû sâ kɔɔ́, te bɔ̀ Càŋ bɔ̀ gèr mé njéh ŋéné cú; te bɔ̀ ma kû mé né bɔ̀ dé gècên le lom beè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ kɔɔ́. 17Bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé né seé lètenè bɔ̀ Càŋ bɔ̀ bɔɔ́ dilí huɔɔ́m dɔɔ́ŋ, bí vrà bɔ́ dé bɔɔ̀n te mbeí fà. Mè tétég jue né bɔ̀ɔ́ mé se yeé ŋgòr Càŋ mé temé cén, mé né ŋgòr Càŋ feh ndɔ. 18Lòù sam, né te mvù Càŋe ménâ nyagá den, ye: Nàgà mé né yolo mé gule lobo, bí té bú kagá sònò yí kwá!» Ye nùà seé a, dèn mé sàgà seê dé seèn teèn ndɔ ma. 19Mɔ bɔ́ né nùà koô gwà Càŋ déì toò yeè mé ju bele, tée sòn kòmò ye, kɔ wa baá nùà fà mé tagár mé naâ njií sâ ŋené, sâ ye. 20Mɔ bɔ̀ nuaré déì né veên bɔɔ́, ndè sɔ̀m bɔ́ cie toò bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ, te veéh sie bɔ̀ jomo bɔ̀ sieè. 21Mè né wò tueé; mè tueé né wò toò Càŋ mé toò Yeésò Kristò. Bɔ̀ cìlì Càŋ mé à lé balé kwaá naâ, né gi ŋgweé ndɔ. Mè ye wò a, té ŋgòr hên nyèn, bɔ́ lòm ménâ, té gwèn teèn kwá. Bɔ̀ njií mé wò né bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, bɔ́ lòm be cén. 22Tée nuaré déì be felè kwar cén mbaá bá, ye bú a: ndé bèh seé Càŋ. Jɔ̀gɔ̀ kè née seé seèn keè ye. Té te veên nuaré déì dìè yílá, dèn lòm dé yeè ŋagásé. 23Kènê té ndândaà nòmò ŋúé cú, ŋúé téná wèh mbè teèn ŋgɔ́b, te gam lèì mé né wò yulá doô. 24Veên né hihiné. Veên bɔ̀ nuaré déì jɔ̀gɔ̀ ŋgumó yuo kela lɔgɔ̂ née cie ye, te bɔ̀ nùàr nde ye ju teèn tená; bɔ̀ déì kɔ bɔ́ tena gi aá ju, ŋené yuo kela ye cie. 25Bɔ̀ seé bebagaà né gi ménâ ndɔ, bɔ́ né gi bèsɔ́nè ŋené den. Bɔ̀ɔ́ mé née mene lòù leér den, nde gi né cie yuo kelá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\