1 Timotê 6

1Júée bɔ̀ kwer a, ŋgwé nyégé sòn bɔ̀ tele seê bɔɔ̀n bagasé; bɔ́ a, sùmù húɔ́m lòm bɔ́ mé temé cén, te nuaré déì yilí Càŋ fèlà béh cú, te bɔ́ njií mé béh né feh hên bɔ́ béh cú ndɔ. 2Bɔ̀ kwer mé tele seê bɔɔ̀n né bɔ̀ Yeésò bɔ̀, mè ye bɔ́ a, bɔ́ té bɔ̀ tele seê bɔɔ̀n sèb, wa lòù sam, bɔ́ bɔ́ né gi kèì cén toò Yeésò Kristò ma. Mɔ sé la né bèh keì wa, bɔ́ sé la seé bɔɔ́ kela seér naâ mé bɔ́. Lòù sam, bɔ́ gam né bɔ̀ Yeésò bɔ̀, bɔ́ bɔ́ né gi mé ceér cên, bɔ́ né bɔ́ gwaán ndɔ. Ndé bɔ̀ nùàr ŋgòr hên feh, ŋéí lòm teèn tég. 3Mɔ nuaré déì né bɔ̀ nùàr ŋgòr dé hiîn feh seér, à ŋgòr gècên mé lé yuoó naâ sònò Fehtoò beèh Yeésò Kristò fèh ŋgwéh, mɔ à tòù seèn mé béh né yeé feh doô fèh ŋgwéh ndɔ, 4sâ nùà hèllè njeré déì kɔ́ ŋgwéh, à punó mbou gɔ né lòù. Lè seèn kurú lom né saân, à dé seèn tɔgɔ nde lom né felè bɔ̀ njàb ŋgòr ndɔ. Sé yeé baá môn, huer yuo teèn, tɔgɔ bɔ̂ séb kɔlé die teèn, júéb nde né cie bomó sue ndɔ. 5Bɔ́ yeé leér lɔ aá ceér gècên, bɔ́ baá lòù gɔ cur seér, madar saân kɔ die lètenè bɔɔ̀n ndɔ. Sâ dɔɔ́ŋ bɔ́ munó gi né ye, mɔ nùàr baá tòù Càŋ feh wa, à nde né kàgàlɔ̀ŋ ŋgún teèn kwa ma. Kàmbér sâ ndɔ́g dé kàgàlɔ̀ŋ sam. 6Mè gwaán aá ndɔ, tòù Càŋ né ŋgúlú dueè bɔ̀n. Njèh cén, kɔ temé nùàr né lè mé bɔ̀ njèh dé seèn nùà njèh huɔɔ́m ndɔ, sâ ye. 7Béh lé ká te wɔ́ŋe waà naâ be be. Mɔ béh baá kuú, béh cu cu nde né be be ndɔ. 8Mɔ waà ká toò, béh baá yáb mé cɔ̀gɔ̀ mene teèn kwa, sâ wulu né wulù mà. 9Bɔ̀ɔ́ mé gwaán gi né njèh dɔɔ́ŋ kwa larê, Sátàn nde né bɔ́ sòn teèn felá sie, à nde né bɔ́ mé njèh hihiné nyuagá keéh, bɔ́ nde né teèn ndugó yilá, bɔ́ sela yuií seèn, bɔ́ sibí le teèn ndɔ. 10Tétán né yeé kàgàlɔ̀ŋ. Dɔ̀gɔ̀tì yúlá-temê bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ bilí gi né felè kàgàlɔ̀ŋ gwaân. Bɔ̀ nùàr kókoó mbaá yuo kwaá lɔ gi aá ceér Càŋ felè kàgàlɔ̀ŋ, bɔ́ né te gèr-e sielé yilá, gèr né lom bɔ́ seé faá cí nɔ weh ndɔ. 11Dé yeè, wò nùà Càŋ, beè yeè a, té ménâ dèn; sɔ̀m be yeè te bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ, lègè lòm tég te wò den dilísé, màn sér dé yeè gò nùà Càŋ, kwá njí lòm temé yoòr seèn, kɔ́ lòm bɔ̀ mbeí yeè gwaân, yóló bɔ́ yolò, dèn lòm toò bɔɔ̀n yébbè yébbè mân ndɔ. 12Líé lòm taáb mé temé cén faá nùà Càŋ nɔ, kúmó kwá yɔ̀ŋ tètàgà beè tég; Càŋ lé wò hên yilá kuú naâ dé cî. Wò lé naá giì toò bɔ̀ nùàr ŋgún mé gècên mene tueé, ye nyí kwaá njií aá temé teèn. 13Mè nde né wò ndéb tieè kwaá kwaá. Càŋ né ŋgweé; yɔ̀ŋ dɔɔ́ŋ haá yeé bú. Yeésò Kristò né ŋgweé ndɔ; à lé naâ gècên seèn toò Pɔ́nsè Pilátò ménâ tueé. Bɔ́ né gi ŋgweé. Mè ye wò a: 14jòlò nyégé sóú Càŋ bagasé, kébbé nyégé bagasé, te Fehtoò beèh Yeésò Kristò ndeè cuù, sâ née ŋagásé tâŋ, veên déì teèn kèmà ŋgwéh. 15Càŋ nùà njèh ndeè cu sâ tueé nde né kɔɔ́. Terreb dɔɔ́ŋ né gi beè seèn, bú Nùà ŋgùrmò. Mgbè bɔ̀ mgbè né lom bú. Nùà Dueè felè bɔ̀ dudueèr bɔ̀ dɔɔ́ŋ gi lom né bú ndɔ. 16Nuaá mé dé seèn kú ndé ŋgwéh gi cegé né bú. Bèh cèrè seèn né lom yí te njolo ŋagâ jéjég; nùàr a, bɔ́ mene naàn, à ké teèn wá nyì ndé ŋgwéh. Nuaá mé ŋene ŋgweé aá bú mé njolo née sam ye; ndɔ́g nuaá mé nde né bú njolò ŋené, teèn sam nde ŋgweéh ndɔ. Bɔ̀ nùàr a, sén bú seèn; terreb dé seèn né dé nyèmà mé nyèmà. È môn! 17Hên né ndéb bɔ̀ sèsàm bɔ̀; júée bɔ́ a, mɔ bɔ́ baá ŋgùlù wɔ̂ŋ yieé satí, bɔ́ té ŋgàŋ fù; bɔ́ té ndèm mé ŋgúlú wɔ̂ŋ mbaá kwá njí kú, né wàn; bɔ́ ndèm kwá njí sér mé Càŋ. À béh njèh dɔɔ́ŋ haá gi né kɔɔ́, ye te béh samé huɔɔ́m mé njéh ma. 18Sɔ́gɔ́ bɔ́ sɔgɔ̀, te bɔ́ bɔɔ́ komo bagaà, júée bɔ́ a, bɔ́ bɔ́ màgà kélá sér cí ma; bɔ́ dèn làgàtì, bɔ́ há njí lòm be mbaá ma. 19Mɔ bɔ́ né ménâ bɔɔ́, sâ bɔ́ né bɔ̀ ŋgúlú bɔɔ̀n ter dé cieé kwêh leér kwaá, te bɔ́ ndeè kwa yɔ̀ŋ tètàgà teèn. 20Huaán mò Timotê, seé mé Càŋ né wò beè jege kwaá hên, kébbé nyégé bú tég. Mɔ bɔ̀ nùàr baá bɔ̀ wɔb ŋgòr doô kwarè yeè tueé den, ye bɔ́ né njèh kɔɔ́ sé wa, té sòn yeè teèn yí gùm dɔɔ́ŋ; dé sâ ceér Càŋ sam; 21wanɔɔ́ŋ bɔ̀ nuaré déì sɔm gi aá temé yoòr Càŋ kèn, bɔ́ né lòù tueé gobó seér, ye bɔ́ né gi kɔɔ́ sé wa. Té sòn yeè teèn yí. Húɔ́m-temé Càŋ a, ká sìè gí bí dɔɔ́ŋ beè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\