2 Kɔrênt 1

1Né mè Pɔ̂l mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Càŋ lé mè sie kwaá naâ mé kàgà-ndòn seèn. Bêh d`im beèh Timotê nyagá njií né mé bí bɔ̀ Càŋ bɔ̀ ké Kɔrênt, mé bɔ̀ nùàr Yeésò te tàbè Akayî mene dɔɔ́ŋ. 2Tele beèh Càŋ bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 3Kùsèm Càŋ Tele Fehtoò beèh Yeésò Kristò. Tele kɔ́-jere né bú. Né mene gèh gèr dé heè, à né béh teèn dɔɔ́ŋ bɔŋ laré. 4À béh te dàm gèr-e bɔŋ laré né kɔɔ́, ye te béh bɔŋ keéh cu bɔ̀ɔ́ mé né gèr feh hihiné ŋené môn. 5Yoòr beèh né gèr mé lé naâ yoòr Kristò. Càŋ béh bɔŋ né mé Kristò ndɔ. 6Mɔ béh né mene dàm bɔ̀ gèr mân ŋené laré, sâ, béh mé njéh bɔŋ né bí, te yili sɔm bí. Mɔ béh baá nɔɔ́ŋ, nde né bí bɔŋ ndɔ, te bí kwa terreb, bí yolo laré ye gèr faá béh nɔ. 7Béh né kwàgà bi`i yieé, béh né kɔɔ́ ye, yoòr bi`i né gèr mé né yoòr beèh. Mɔ né mân, sâ Càŋ béh bí bɔŋ nde né dɔɔ́ŋ. 8Mɔ bɔ́ ye tútueè, njèh faá gèr nɔ, béh lé naâ bú ké te tàbè Asíà ŋené kum. Gèr béh nyunò dulí seér cu lòù; nuaré dé`i lé mùnò ná cû ye nyí nde né teèn yili yuo. 9Á sâ, lé béh feh seér naâ lòù ndɔ, ye te béh mé terreb beèh táŋ cú, te béh temé kwaá njií seér yoòr Càŋ. À nùàr te cio komo sɔm yeé kɔɔ́. 10À lé béh te gèr hèllè yili sɔɔ́m naâ kɔɔ́, à nde cu né béh môn yili sɔm. Béh ndèm beèh kwaá né ye, à béh méménâ yili sɔm den nde né kɔɔ́ ma. 11Bí nde né béh Càŋ teèn dua gam, te Càŋ ŋgweé hueh bɔ̀ nùàr kókoó, à gam béh; te nùàr ŋgún vra gi bú felè beèh ndɔ. 12Temé beèh né lè sagár. Lòù sam, ndòn beèh ye béh a: béh yoòr né mé dene bèsɔ́nè mé dene gècên, wa né toò bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ ŋené, tétég né njolò bi`i ma. Bí kɔ́ɔ ye, béh mé kɔ́gɔ̀n dé nùàr dèn ŋgwéh, né seér húɔ́m-temé Càŋ gam né béh kɔɔ́. 13Yeé baá môn, béh bí bɔ̀ njèh dé tetarê nyàgà njí cú ndɔ, béh bí nyagá njií lom aá bɔ̀ njií mé bí nde né ŋgweé komo. Mè né gwaán ye te bí ŋgweé komo. 14Dé kènê mè né kɔɔ́ ye, bí ŋgweé faŋ den né lòù. Mé njéh mene, cu dé`i bí nde né ŋgweé komo, ye loù mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò cuù nde né teèn, bí sagár nde né mé béh, faá béh nde né mé bí sagár nɔ. 15Teèn sâ mè lé naá gi`i gwaán ye te mè wa lɔgɔ̂ ké lɔ bi`i, mè kela nde ye Masedínà. Mɔ mè cuù baá, béh bí den weh cu ndɔ, te bí dé bi`i kwa njua mbei fà. Jomo sâ bí sé naâ mè gam, te mè nde ser ké Judê. 17Njèh cén, mè lé ménâ bɔ́ ná ŋgwêh. Mè yeé ménâ bɔ́ cú, bí ye, sâ mè mé bí bɔɔ́ né ja wa? Wa bí ye, mè hên bɔɔ́ né seé ŋgàŋ yoòr, mè né mé sòn fà wa? 18Càŋ né sòn mò kɔɔ́, béh mé bí tueé lom né sòn cén; mɔ béh ye: «Nyea”, sâ gi aá. Mɔ béh ye: «Hɔ̂s”, sâ gi aá ndɔ. 19Lòù sam, Ŋunà Càŋ Yeésò Kristò, mé bêh Silâs mé Timotê lé naâ ké lètenè bi`i se doô né lom nùà gècên. À dé seèn nyea bɔ̂ hɔ̂s bècénè gwàn hùàlè bèh; à gi lom né «Nyea”. 20À né dé seèn «nyea” mé bɔ̀ ndéb Càŋ dɔɔ́ŋ mboón gi né teèn. Béh «È môn” mé yilí Yeésò Kristò tueé yeé dé cî, te Càŋ ter ŋaá lom kɔɔ́. 21Càŋ béh bí hên kurú kwaá né kɔɔ́, te béh beè Kristò njebá lom tég. À béh balé kwaá né kɔɔ́, ye béh né bɔ̀ nùàr nyî. 22À béh mágá seèn yoòr maga kwaá gi aá, à nyeén kwaá gi béh Cúcuí seèn te temê ndɔ, te béh ŋene kɔ mé njéh, ye nyí nde né béh njèh dɔɔ́ŋ haá gií ma. 23Mè tueé bí, sòn mò né Càŋ. Mɔ né nyeén, mè kú kuù. Mɔ mè sé naâ ké lɔ bi`i waá, mè sé naâ bí seé weh. Mè lé kuún naâ dé cî. 24Béh gwàn ŋgwéh felè bi`i taàb ndɔ. Lòù sam, bí ceér Yeésò Kristò sie lom né tég. Njií mé né lè beèh, béh ye te béh bí seé bɔɔ́ lom felè bi`i, te gam bí, yo sagár bí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\