2 Kɔrênt 10

1Né mè Pɔ̂l, mè né mé bí tueé njií. Bí ye, mɔ mè né ká kwarè bi`i, mè né nùà dɔlê; mɔ mè kwarè bi`i sam cuú, mè ŋa nùà salê sé wa? Sâ kúkùr, mè bí bɔŋ né mé húɔ́m-temé Kristò nùà dɔlê. 2Bí kwéh sér dene bi`i, te mè ndeè waà ké yoòr bi`i, mè ŋáŋ cú. Bɔ̀ nyeén bɔ̀ dé`i né ké lètenè bi`i tueé gɔ, ye mè bɔɔ́ yeé seé wɔ̂ŋ sé wa! Mè tueé bí, mè nde né bɔ́ seé weh, mè né gi mé terreb ménâ bɔɔ̂ teèn. 3Dé môn, né môn, béh né gi mé yo bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ yoòr dág; njèh cén, béh gèh seé dé nùà wɔ̂ŋ mé njéh bɔ́ ŋgwéh. 4Bɔ̀ njèh taâb dé beèh mé béh né taáb mé njéh lieé, faá dé wɔ̂ŋ nɔ sam. Bɔ́ dé bɔɔ̀n né mé terreb Càŋ teèn. Né mene gbàŋ, béh nde né mé njéh ŋaré sɔm. Béh mé njéh ŋaré yeé bɔ̀ mùnò nyenyenê ndɔ. 5Bɔ̀ njèh púnò mé né ceér Càŋ soló tená dɔɔ́ŋ, béh nyoló sɔm yeé mé njéh, te bɔ̀ nùàr ŋene keéh gècên Càŋ. Né mene mùnò bɔ̀ nùàr, béh né gi ka Kristò sie kwaá njií. 6Béh baá lom kènê te gule. Mɔ bí né sòn beèh ŋgweé, béh nde né bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀ seé weh. 7Ŋgweéh bí njèh ŋene lom né kèb cieè mà. Mè tueé bí ndɔ, mɔ nuaré dé`i ye nyí né nùàr Kristò, sâ bú a, kɔ́ nyégé bagasé ye mè Pɔ̂l, mè né nùàr Kristò ndɔ. 8Mɔ mè né mene bí terreb mé Fehtoò beèh haá naâ mè saán keéh, mè fegùl`i kwá ndé ŋgwéh. À lé mè haá naâ ye te gam bí; à túé ŋgwéh ye mè a, ndé bí mé njéh sie ŋaré. 9Mè gwàn ŋgwéh mé veéh sie bí mé bɔ̀ mvù mò. 10Wanɔɔ́ŋ, bɔ́ né felè mò tueé ye: mɔ Pɔ̂l nyagá njiî né béh njèh lòù, à né lom njèh tueé jelá dé gècên. Á sâ, mɔ à baá ká lètenè beèh mé feh seèn, à né lom yuaásé, ŋgòr sònò seèn táré bèh ndɔ. 11Mè tueé bí, nuaá mé né ménâ tueé dɔɔ́ŋ, bú a, kɔ́ nyégé bagasé ye: béh né mene ká dàb, njií mé béh né lòù nyagá dɔɔ́ŋ, mɔ béh baá ké kwarè bi`i, béh bɔɔ́ nde né cí. 12Lètenè bɔɔ̀n sâ, bɔ̀ dé`i né tueé gɔ ye bɔ́ né bɔ̀ kokoô bɔ̀, bɔ́ né keên ŋgeré. Béh mé bɔ́ ŋgéré njí ndé ŋgwéh. Bɔ́ mòù cɔré né mé be bɔɔ̀n, bɔ́ né feh bɔɔ̀n mé njéh me. Né bɔ̀ tándugó. 13Dé beèh, mòù mé Càŋ ye béh wá teèn, béh kélá kéh ndé ŋgwéh, béh bɔ̀ nùàr saán keéh lom né seé mé né beè beèh. Càŋ lé béh mé njéh tema njií naâ mé ké lɔ bi`i mene. 14Cu mé béh lé naâ ké lɔ bi`i mé Njàgà Bagaà felè Kristò waá, béh lé mòù Càŋ sèlà kéh ná ŋgwêh. 15Béh mé seé nuaré dé`i mbaá púnó wèh ndé ŋgwéh. Béh ndèm kwaá seér né yoòr bi`i, ye bí nde né temé yoòr Kristò mé gècên mene kwaá yaám njií, te seé beèh yam ké lètenè bi`i faá Càŋ tɔr kwaá né béh nɔ. 16Te jomo sâ, béh kwa ye ceér, béh se nde mé Njàgà Bagaà te bɔ̀ lò dé ké toò ndɔ. Dé beèh, te seé mé bɔ̀ dé`i bɔɔ́ kwaá né kɔɔ́, béh teèn púnó yílá ndé ŋgwéh. 17Né gi te mvù Càŋe nyagá den ye: «Nuaá mé gwaán né punô dɔɔ́ŋ, bú a, púnó mé yilí Fehtoò beèh.» 18Mɔ sam, bɔ̀ɔ́ mé né seé bɔɔ̀n mé be bɔɔ̀n seén, Fehtoò beèh njolo teèn kè njí ndé ŋgwéh. À njolo ke njií seér nde né yoòr nuaá mé né bú yoòr yilá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\