2 Kɔrênt 11

1Bí ŋgwé-re, kènê mè nde aá ŋgòr kùlù tueé, bí yóló ká bi`i môn. 2Mè tueé bí, bɔ̀ɔ́ mé bele yeé bí doô, mè né huer mé bɔ́ ŋgwa, mè huer kuú né mé temé Càŋ. Mè kulu kwaá gi aá bí dé Kristò kèn, mè ye te bí den lom ŋagásé faá mbò yàgà mé né yo seèn jolo nɔ, te mè coló njií bí gwà siîb, sâ bí née ŋagásé ye. 3Veéh né mè sie, ye nuaré dé`i sé waà né, bele se sɔm bí temé yoòr Kristò, faá sàb tánágà lé naâ Evà bele leér sɔm nɔ. 4Mè lòù túé ŋgwéh, bɔ̀ nuaré dé`i né yeé ké lètenè bi`i waá, bɔ́ né bí Yeésò dé hiîn feh mé Yeésò dé beèh sam; bɔ́ né bí cúcuí dé hiîn feh mé bí cúcuí hèllè kɔ́ ŋgwéh; bɔ́ feh bí Njàgà Bagaà dé hiîn mé dé beèh sam; bí né tie teèn felá njií. Ŋgweéh sâ bí félá nyégé ká bagasé mà. 5Bí munó né kɔɔ́, ye bɔ̀ nùà hèllè né bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dé kokoô; mè né dé mò kɔɔ́ ye, bɔ́ mè yɔ́gɔ́ ŋgwéh. 6Mè la mene túé nágá kɔ́ ŋgwéh, dé njèh kɔɔ̂, mè né kɔɔ́ ye mè né ŋgàŋ teèn. Ŋgweéh béh lé naá gi`i bí dé sâ feh nyegé mà. 7Cu mé mè lé naâ ké lètenè bi`i Njàgà Bagaà Càŋ se, mè lé kàgàlɔ̀ŋ beè bi`i wèh bèh, mè lé leéb suagà naâ doó, ye te bí ter yuo seér kɔɔ́. Sâ mè lé bɔɔ́ saàb naâ lòù wa? 8Ŋgweéh mè lé kàgàlɔ̀ŋ sieé weh seér naâ beè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ te lɔɔ́ dé hiîn, te mè nde ye bí gam mà. 9Ké lètenè bi`i sâ, mè lé kàgàlɔ̀ŋ beè bi`i dùà ná ŋgwêh. Bɔ̀ njií mé lé naá gi`i mè saám, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Masedínà lé waà naâ kɔɔ́, bɔ́ haá mè. Mè lé nuaré dé`i seé beè há ná ŋgwêh, mè nuaré dé`i seé beè há ndé ŋgwéh ndɔ. 10Felè ŋgòr hên mè né lom sagár dé gècên, ye te tàbè Akayî hên dɔɔ̂ŋ nuaré dé`i mè gèh vɔ́gɔ́-temé hên lè lùàgà sɔ̀m ndé cú, mè bí mé gècên Kristò lè tueé gi aá. 11Sâ mè mân tueé né dé ke`i wa? Mè bí gwàn cú wa? Heè ceè, Càŋ né kɔɔ́ ye mè né bí gwaán! 12Faá mè né mé bí bɔɔ́ hên, mè bɔɔ́ den nde né ménâ, te bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dé nyenyeên hèllè ceér punô kwà cú, te bɔ́ túé cú ye béh bɔ́ né mé seé kè`i cén ndɔ. 13Mè tueé bí, bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dé nyeên ceré né bɔ̀ sâ bɔ̀! Bɔ́ den né mbaá, bɔ́ né bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê Kristò ŋaá seér, bɔ́ né bɔ̀ nùàr mé njéh bele gɔ. 14Mɔ bɔ́ né mene mân bɔɔ́ gɔ, bú a, té bí ndègè, cu dé`i Sátàn mé feh seèn né yeé faá c`il`i Càŋ dé ŋagâ nɔ ŋaá seér. 15Sâ mɔ Sátàn né yeé mân bɔɔ́, sé tagá bɔ̀ seé bɔ̀ seèn wa? Bɔ́ nde né faá bɔ̀ seé bɔ̀ dé gècên ŋaá seér ndɔ. Kwá nɔɔ́ŋ, loù ju tenâ, Càŋ bɔ́ seé weh nde né mé seé bɔɔ̀n hèllè. 16Mè né cu tueé: nuaré dé`i a, té mè nùà kùlù yílá. Á, mɔ bí ye mè né nùà kùlù, sâ bí wèh mè faá nùà kùlù sâ nɔ, te mè punó weh teèn. 17Fehtoò beèh mè dé hên kɔɔ́ túé ŋgwéh, seé kùlù mò sâ ye mè a, púnó ménâ punò. 18Mè punó né mé njéh faá bɔ̀ nuaré dé`i punó né mé wɔ́ŋ nɔ. 19Ŋgweéh bí né gi bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ mà. Bí bɔ̀ kùlù bɔ̀ yolo kɔɔ̀ naâ he? 20Bɔ́ doóm seér mene bí lòù, bí ŋa mene kwer, bɔ́ né mene bí bɔ̀ njèh beè bele yieé, bí né gi yoló kɔɔ́; bɔ́ seb mene bí lòù, bɔ́ né mene bí be njolò yií, beè bi`i huɔm kela seér yeé cí. 21Fegùl`i wula mè! Béh yua sela baá-re ndɔ, wanɔɔ́ŋ béh sé lé naâ mân bɔɔ́ mà! Bí kwá mè tueé bí ŋgòr kùlù: Kènê mè punó nde aá faá bɔ̀ɔ́ mé né punó sâ. Mɔ nuaré dé`i baá mé njeré dé`i punó, mè nde né ménâ punó taré ndɔ. 22Bɔ́ ye, bɔ́ né Hebreêh. Mè tueé bí, mè né Hebreêh ndɔ. Bɔ́ né Iserálà, mè né taré Iserálà. Bɔ́ né bɔ̀ ndùté ndùtù Abrahâm, mè né ndùté ndùtù Abrahâm ndɔ. 23Bɔ́ ye, bɔ́ né bɔ̀ seé bɔ̀ Kristò, mè né taré nùà seê Kristò. Mɔ bɔ́ ye tútueè, mè né bɔ́ mé seé sâ bɔɔ́ yɔgɔ́. Mè tueé aá kèn, mè tueé né faá nùà kùlù sâ. Ŋgweéh seé lé tema kelà naâ mè mé bɔ́ wa? Ké gwà cib`i lé den kelà naâ mè mé bɔ́. Bɔ́ lé mé toú mbalé kelà naâ mè mé bɔ́; te cio cící lé naâ mè. 24Ŋgágá yulà tagár cùɔ̀b tárènèà, beè bɔ̀ Jûf kàn mé kán, lé naâ mè kwaá. Lé kwaá naâ mè mbei tîn. 25Bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀ lé naâ mè lobo. Bɔ́ mè lobó naâ mbei tagár. Bɔ́ lé naâ mè mbei cén tɔbé. Bàtô mè te ndèndèŋ nòmò su yií mbei tagár. Mè nde cén dé`i cer bilí mé dùà mene gùm cieê. 26Mé gò dé gulè cu dɔɔ́ŋ, gèr mè lɔ́ ŋgwéh. Né mene dùdùà, gèr. Né mene ceér dueè, bɔ̀ yíb wúlá-feèh bɔ̀. Né mene beè bɔ̀ Jûf, gèr. Né mene beè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, gèr. Né mene lelɔ, né mene yeya, gèr. Né mene dùà te ndèndèŋ nòmò, gèr. Né mene beè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dé nyeên, gèr. 27Njèh faá núr seê nɔ, mè lé naâ ŋgweé. Lɔ́m goô ye, júée nyí. Nyúá mé cùè né njèh bɔɔ́. Yáb joloò né sâ. Dùlù né sâ. Saám cɔ̀gɔ̀ ye, kéh nyí. 28Mè kulá caá nde né mé ŋgei, cieé dɔɔ́ŋ felè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bèh kàn mé bèh kân temé mè lè d`iè ŋgwéh. 29Mɔ nuaré dé`i yua te ceér Càŋe, mè yua taré ménâ. Mɔ nuaré dé`i die yila baá te veêne, né mè lè bɔgɔ́. 30Mɔ sé la né mè dé punô haá, sâ mè punó nde né te njií mé né yuaâ mò tueé. 31Càŋ Tele Fehtoò beèh Yeésò né kɔɔ́ ye, mè nyeén túé ŋgwéh. Kùsèm seèn. 32Cu mé mè lé naâ ké Damâs, sâ Arétàs né mgbè kɔɔ́. Ŋgɔ́mnà te tàbe seèn lé naâ bɔ̀ sɔ́j`i ké sònò kágà kwaá tená, ye bɔ́ s`iè mè sieè. 33Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ lé naâ mè lè sɔgɔ yií kwaá, bɔ́ segé sɔm keéh mè te lɔ́ŋ bɔ̀gɔ̀, bɔ́ kwaá keéh mè ké cie, te mè nde ye beè seèn mvelé yuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\