2 Kɔrênt 13

1Mè nde cuù né ké yoòr bi`i ndeé, sâ baá dé mbei tagâr. Mɔ béh nde né ju dé kàn tená, kɔ bɔ̀ɔ́ mé lé naâ ŋené né doó nùà fà mé tagár, faá mvù Càŋ tueé nê nɔ. 2Mè lé naâ bí njeré dé`i te gò mò dé jomò tueé. Bɔ̀ɔ́ mé lé bɔɔ́ naâ veên, mè lé naâ bɔ́ tagá, mè taga lɔ bɔ̀ dé`i ndɔ. Mè né mene ká dàb mân, mè né cu bí tueé ye bí a, mɔ mè ndeè waà baá ké yoòr bi`i, mè nde né bɔ̀ sâ bɔ̀ gèr feh keéh. 3Bí ye te bí sònò mò ŋene kɔ ŋgòr Kristò. Bí nde né ŋené ndɔ. Mɔ Kristò baá seé seèn lètenè bi`i bɔɔ́, à lòù yúá sér bèh, à taré seér yeé dé tarê. 4Né môn, bɔ́ lé naá gi`i bú te toû faá nùà yuaâ nɔ fagá njií. Càŋ mé ŋgeér sam, à baá cu làŋ. Né mé terreb Càŋ. Béh bɔ̀ɔ́ mé né yoòr seèn nyɔgɔ́ ndeé, béh né gi yuaásé môn ndɔ. Mé njéh mene, lètenè bi`i béh né làŋ faá bú nɔ. Né mé terreb Càŋ ndɔ. 5Bí mùnò nyégé mé feh bi`i bagasé! Mɔ bí né te ceér Càŋe ŋgulísé, bí nde né ŋené kɔɔ́. Bí kɔ́ ŋgwéh ye Yeésò Kristò né te temé bi`i wa? Sâ kɔ bí ka ŋgúlí ŋgwéh lòù, wanɔɔ́ŋ à né gi te temé bi`i. 6Mè né ndèm kwaá, ye bí nde né ŋené kɔɔ́ ye béh né dé beèh ŋgulísé. 7Béh né Càŋ felè bi`i dua, ye bú a, gàm bí, te bí veên dé`i mé be kèmà cú. Béh feh beèh mé njéh cí ŋgwéh ndɔ, béh mé njéh yueé seér né bí. Seé beèh la mene njolò bɔ̀ nùàr ŋéné ŋgwéh, béh dé sâ táŋ ŋgwéh. 8Lòù sam, béh gwaán lom né gècên, béh bú gè jomo s`i lɔ́ bèh. 9Mɔ béh né yuaásé, né béh yoòr lòù huɔɔ́m seér, te bí taré seér kɔɔ́, bí den lom ŋagásé. Béh Càŋ dua yeé ménâ. 10Mè né mene ká dàb, mè bí nyagá njií né te mè ndeè waà, sâ bí kweéh seér gi aá, mè bí lòù ndè cú. Mè né kɔɔ́ ye, Càŋ lé naâ mè terreb jege haá, à lé mè haá naâ, ye te gam bí, à túé ŋgwéh ye mè a, ndé bí mé njéh sie ŋaré. 11Sâ bí dèn bá-re, bɔ̀ nùàr mò! Bí lègè lòm tég te bí den ŋagásé, bí né lètenè bi`i toó kuú. Bí dèn mé sòn cên, bí dèn mé dɔlê ndɔ. Te Càŋ húɔ́m-temê mé haá yeé dɔlê kurú nyegé bí. 12Bí bíé kú lètenè bi`i mé húɔ́m-temé Kristò lè. Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ ye bíé kéh bí ndɔ. 13Fùgò Fehtoò beèh Yeésò Kristò mé húɔ́m-temé Càŋ a, ká s`iè bí beè. Cúcuí Ŋagâ a, kúrú bílí bí dɔɔ́ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\