2 Kɔrênt 2

1Mè kuún baá-re gò hèllè ndɔ, te mè bí temé lè bɔ́ yúlá cú; 2wanɔɔ́ŋ sâ ne`i mè temé lè bɔɔ́ samé cu nde né kɔɔ́ wa? Ŋgweéh sé la né bí mà. Hên, mɔ temé bi`i né lè yulá, bí nde né mè temé lè bɔɔ́ samé cuú wa? Dé sâ ndɔ́g. 3Mè lé bí mvù hèllè nyagá naâ dé cî, ye te mè ndeè waà, bí mè temé lè bɔ́ yúlá cú. Lòù sam, bí sé la mè temé lè bɔɔ́ samé seér naâ kɔɔ́. Dé mò, mè lé naá gi`i kɔɔ́ ye, mɔ mè né samésé, bí nde gi né mé vɔ́gɔ́-temé mene dɔɔ́ŋ sagár ndɔ. 4Mè tueé bí, mè lé bí mvù hèllè nyagá njií naâ mé yímé njolò, mé yílí temé mene dɔɔ́ŋ. Mè lé nyàgà ná ŋgwêh ye te temé yili bí mé njéh lè ndɔ, mè ye te bí ŋene kɔ seér lòù, ye mè né lom bí mé gècên mene gwaán ma. 5Mɔ nuaré dé`i lé naâ bɔ̀ nùàr temé lè bɔɔ́ yulá, à mé mè bɔ́ njí ŋgwéh, à bɔɔ́ njií né mé bí mene. Mɔ sam, à sâ bɔɔ́ njií né mé bɔ̀ dé`i lètenè bi`i. 6Bí lé naâ bú gèr feh keéh. Kènê wulu baá kèn. 7Bí kúlú sɔ̀m á yúlá-temé sâ lè bi`i, bí bɔŋ seér cu bú lòù, wanɔɔ́ŋ à nde né mé kú vuagá kuú. 8Mɔ né mân, mè né bí bɔŋ, bí fèh kéh bú gwaân bi`i ndɔ. 9Mè lé bí mvù sâ nyagá njií naâ ye te mè jɔ̀gɔ̀ ke ke, bí né sòn mò ŋgweé wa. 10Mɔ bí kulu sɔm gi aá veên nùà hèllè lè bi`i, sâ mè nde né veên seèn lè mò kulú sɔm. Mé njéh mene, mɔ à naâ mè njeré dé`i bɔɔ́, sâ mè veên seèn lè mò kulú sɔm gi aá kèn. Mè ménâ bɔɔ́ né felè bi`i, toò Yeésò Kristò, 11te Sátàn terreb felè beèh kwà cú. Lòù sam, béh né gi seé seèn kɔɔ́. 12Bí né kɔɔ́ ye, mè lé naâ ké Troâs ndeé, te mè se Njàgà Bagaà felè Kristò. Wa ké teèn, mè kwa Fehtoò beèh gulu kwaá baá mè ceér seé seèn lɔŋ. 13Njèh cén, mè lé d`im beèh Tîte ké teèn kwà ná ŋgwêh. Mè yeé bú ké teèn kwà cú, temé mò lè d`iè cú ndɔ. Mè bie weh bɔ̀ nùàr, mè fɔɔ́n gò, mè nde Masedínà. 14S`iè ŋgɔ́b, Càŋ Dueè, béh né wò vra! Béh jomo Kristò né bɔ̀ táŋgɔ́g. Wò béh mân sie kwa naâ kɔɔ́, ye te cu dɔɔ́ŋ béh cɔ beh nyí, béh yoòr den mé múmú nyî, bèh dɔɔ́ŋ béh né nyí mé bɔ̀ nùàr ŋgɔ feh. 15Mé gècên mene, béh né faá kómó múmû mé Kristò né mé Càŋ haá njií nɔ. Bɔ̀ɔ́ mé nde né yili yuo dɔɔ́ŋ nde né múmú sâ ŋgweé. Bɔ̀ɔ́ mé nde né lòù leér le, ŋgweé gi múmú sâ ndɔ. 16Dé bɔɔ̀n nde né múmú cioò, bɔ́ kuú nde né mé njéh. Dé bɔ̀ɔ́ mé nde né yili yuo, múmú yɔ̀ŋ. Sâ nuaré dé`i nde né seé hên bɔɔ́ komo wa? 17Mé njéh mene, béh dé beèh faá bɔ̀ dé`i nɔ sam. Dé bɔɔ̀n, ŋgòr Càŋ beè bɔɔ̀n né seé kàgàlɔ̀ŋ. Sâ béh dé beèh tueé sege lom né ŋgòr Càŋ. Càŋ lé béh temà naâ kɔɔ́, béh tueé den né toò seèn, béh tueé né mé yilí Kristò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\