2 Kɔrênt 3

1Sâ ŋgòr hên tueé né ye, béh punó né lòù wa, né naàn? Kɔ bɔ́ nyagá sɔɔ́ cu bí mvù, ye bí a, béh né bɔ̀ gècên bɔ̀ wa? Wa kɔ bí nyagá haá béh mvù beè, te béh nde ye beré dé`i ndɔ wa? Bɔ̀ dé`i dé sâ bɔɔ́ yeé kɔɔ́, dé beèh môn sam, bɔ̀ nùàr né gi béh kɔɔ́. 2Mvù beèh né bí. Né gi te temé bi`i nyagá den. Bɔ̀ nùàr nde né ŋené kɔɔ́, bɔ́ jaŋé cí. 3Né lom bèsɔ́nè ŋené den ye Kristò lé nyagá naâ mvù sâ kɔɔ́, à beè beèh tema keéh né lòù. À mé nòmò nyàgà ŋgwéh, à nyagá seér né mé Cúcuí Càŋ làŋ. À te taâ nyàgà kwá ŋgwéh, à nyagá kwaá seér né lè nùàr. 4Né lom môn, temé beèh né gi bèh sâ. Baá gi ké toò Càŋ mé njua Kristò. 5Bɔɔ́ mene naàn, gèh seé hên, béh túé ŋgwéh ye béh né bú mé feh beèh bɔɔ́ komo ndɔ. Mɔ béh né njeré dé`i bɔɔ́ komo, sâ Càŋ njií sâ bɔɔ́ né kɔɔ́. 6À bɔɔ́ naâ kɔɔ́ te béh nde ye bɔ̀ seé bɔ̀ dé ŋgɔ̀ŋ feê ŋaá. Ŋgɔ̀ŋ feê sâ dé seèn mé sóú táŋ ŋgwéh. Sóú né mene te mvù nyagá den, à cí táŋ ŋgwéh. Né seér Cúcuí Ŋagâ feh né béh ceér kɔɔ́. Sóú mé bɔ́ lɔ naâ nyagá kwaá sâ, nùàr kem yií seér né te cio. Cúcuí Càŋ dé seèn nùàr yili sɔm seér né lòù. 7Bɔ́ lɔ naâ sóú sâ te taâ nyagá kwaá; bɔ̀ nùàr ŋene kɔ terreb Càŋ teèn; kuún Mús`i lé naâ mé njéh lòù baá seér. Bɔ̀ huaán Iserálà yeé nde aá njolo teèn ke njií, dé keè sam. Á sâ, ŋagâ hèllè nde cu né mbaá nyimé le ndɔ. Mè tueé bí, mɔ sóú mé bèh cerê seèn né cio, né bɔ̀ nùàr terreb Càŋ mân feh keéh, 8sé tagá seé Cúcuí Ŋagâ nùà njèh wa? 9Mɔ ŋgòr mé nde né bɔ̀ nùàr te ju sie yií, né gi mé terreb Càŋ yoòr, sé tagá ŋgòr mé nde né nùàr toò Càŋ nùà dilî yilá wa? 10Njií ye béh a, júée ye terreb mé lé naâ terreb sâ ŋa baá njèh mbaâ; wanɔɔ́ŋ terreb dé kènê seèn taré kelá né kɔɔ́ nɔ. 11Mɔ dé mé lé cèr màgà ná ŋgwêh doô, lé naâ ménâ lieé huɔɔ́m, sé tagá dé mé cer den nde aá kè`i cén wa? 12Yeé baá mân, ndèm beèh yieé ndɔ. 13Béh dé beèh faá Mús`i sam. Mús`i dé seèn lé naâ njolo vuɔb, ye te ŋagâ mé né toò kuún nyî njolò bɔ̀ huaán Iserálà nyímé dèn cú. 14Bɔ̀ huaán Iserálà lé naâ lòù ndegé seér. Né mene bɔ̀ ndùté ndùtù bɔɔ̀n née ŋgwé kòmò ŋgwéeh ye. Bɔ́ né mene mvù ŋgɔ̀ŋ cuûm jaŋé, bɔ́ lom njeré dé`i teèn ŋgwé kòmò ŋgwéh; den cu né ka nág faá bɔ́ née njolo vuɔb den ye nɔ. Lòù sam, kɔ nùàr né jomo Kristò, vùɔ̀b seèn huar yuo ye bú njolò. 15Mé cafanê mene, bɔ́ né mene mvù Mús`i jaŋé, bɔ́ lom ŋgwé kòmò ŋgwéh; den né faá vùɔ̀b cén sâ bɔ́ lalé den né kɔɔ́ nɔ. 16Kɔ nùàr ŋa seér né nùà Fehtoò beèh, vùɔ̀b huar yuo ye bú yoòr. 17Lòù sam, Fehtoò beèh né Cúcuí. Bèh mé Cúcuí Fehtoò beèh né teèn dɔɔ́ŋ, bɔ̀ nùàr kwer sóù sam cuú. 18Béh bɔ̀ɔ́ mé né gi ka Yeésò dɔɔ́ŋ, vùɔ̀b béh njolò huar yuo aá kèn. Yoòr beèh ŋené seér aá terreb Fehtoò beèh. À né béh kweéh seér, te béh ndeè den faá bú nɔ, te terreb seèn yoòr beèh yam ŋeí cu lòù. Dé sâ Cúcuí Fehtoò beèh bɔɔ́ lom né kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\