2 Kɔrênt 4

1Càŋ mé húɔ́m-temé seèn béh seé hên beè haá kwaá né kɔɔ́, temé béh lè kú ŋgwéh dé cî. 2Bɔ̀ njèh fegùl`i mé bɔ̀ nùàr né lòù bɔɔ́ naáb bele dɔɔ́ŋ, be beèh teèn sam. Béh lòù túé nágá ŋgwéh, béh ŋgòr Càŋ lòù túé kwéh sér ŋgwéh ndɔ. Béh tueé seér né ŋgòr gècên, béh né toò Càŋ bèsɔ́nè mbaá, béh ye te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ gècên beèh teèn ndɔ. 3Mè tueé bí, mɔ beè bɔ̀ dé`i Njàgà Bagaà ka ŋágá ŋgwéh, sâ ŋágá ŋgwéh beè bɔ̀ɔ́ mé nde né lòù leér le sâ. 4Bɔ́ temé teèn kwá njí ŋgwéh. Lòù sam, Sátàn né wɔ́ŋ hên tuú, à bɔ́ temé beè vuɔb sie gi aá kèn, ye te bɔ́ ŋagâ Njàgà Bagaà ŋéné kòmò cú, te bɔ́ ŋéné kɔ́ cú ye yoòr Kristò ŋené né gùm Càŋ Dueè nùà njèh. 5Bí kɔ́ɔ ye, mɔ béh baá ŋgòr Càŋ se, béh felè beèh túé bèh, béh se lom né Yeésò Kristò, ye Fehtoò né lom bú. Béh dé beèh né bɔ̀ seé bɔ̀ bi`i, felè Yeésò Kristò ma. 6Càŋ mé lɔ tueé naâ ye ŋagâ a, bá lètenè cibî baà doô, béh ŋagâ seèn lè ba kwaá né kɔɔ́, te feh bɔ̀ nùàr ŋagâ seèn, bɔ́ ŋene kɔ sùsùm seèn mé né toò kuûn Kristò baá den. 7Béh né faá sɔɔ̀ màr nɔ. Mé njéh mene, Càŋ bɔ̀ njèh gècên seèn yií kwaá seér né lè beèh, te feh keéh ye terreb né lom dé Càŋ, dé beèh sam ma. 8Béh né mene te dàm gèr-e huná yilá, mé njéh mene, gèr hèllè béh dɔ́b ŋgwéh. Béh né mene ndio, béh ndèm sɔ̀m bèh. 9Bɔ́ né mene béh bunó, mé njéh mene, Càŋ njolo mé béh c`i ŋgwéh. Bɔ́ né mene béh doó turú, mé njéh mene, béh ŋèrrè ŋgwéh. 10Béh yoòr beèh cu dɔɔ́ŋ kɔ lom né núr cioò Yeésò, te yɔ̀ŋ seèn yoòr beèh ŋené seér kɔɔ́. 11Béh bɔ̀ɔ́ mé né làŋ hên, béh né lom te cio; né felè Yeésò, te yɔ̀ŋ seèn ŋené yuo kelà yoòr beèh, béh bɔ̀ wàn bɔ̀. 12Mɔ né mân, cio nde né béh seé weh, te yí yoòr bi`i ŋené seér yɔ̀ŋ. 13Né gi te mvù Càŋe nyagá den ye: «Mè né temé cén mé Càŋ kwaá njií, mè ŋgòr seèn se né dé cî.» Dé beèh ménâ ndɔ, béh né temé cén mé Càŋ kwaá njií, béh bɔ̀ nùàr ŋgòr seèn se né dé cî ndɔ. 14Béh né kɔɔ́ ye, Càŋ mé lé naâ Yeésò Fehtoò beèh te cio komo sɔm, nde né béh te cio faá bú nɔ komo sɔm ndɔ, te à weh bilí njií gi béh bí dɔɔ́ŋ ké toò seèn. 15Njií mé né kelá dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te gam bí, te nùàr ŋgún kuú fùgò beè Càŋ, nùàr ŋgún vra ŋeí bú lòù ndɔ. Sâ dɔɔ́ŋ te be terrèb Càŋ ŋa ter kɔɔ́. 16Temé béh lè kú ŋgwéh dé cî. Yo beèh yua nde den né dé yuaâ kɔɔ́, temé beèh né dé seèn lòù taré ŋaá seér; cieé dɔɔ́ŋ Càŋ né bú terreb sagá. 17Gèr né mene béh kema dɔɔ́ŋ, beè beèh né njèh mbaâ, nde né gií. À béh tɔɔ́ kwaá seér né ceér kùrmò. Né me`i bɔ̀ kùrmò; à ter le nde né cu dɔɔ́ŋ. 18Béh dé beèh temé kwaá njií né te njií mé bɔ́ lòù ŋéné bèh. Njií mé bɔ́ né lòù ŋené, béh temé teèn kwá njí ŋgwéh. Lòù sam, njií mé bɔ́ né lòù ŋené doô beéh ŋgágá bèh. Njií mé bɔ́ lòù ŋéné bèh ter dé kè`i cên ŋgaga le né kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\