2 Kɔrênt 5

1Béh ká cie cer ŋgɔgɔ́ née lè dûŋ ye. Sâ jue né yo beèh dé ká te wɔ́ŋe. Mɔ ŋerré baá, Càŋ nde né béh gwà nùà njèh ké te vulúu haá. Sâ baá gwà beèh dé kè`i cên, mé nùà kɔɔ́ mé ná ŋgwêh. 2Mɔ béh né mene kènê cuané, béh mé njéh gaán gi né gwà feê ké te vulúu kwaà. 3Béh ndeè ké sâ kwa lom nde aá yo dé tètàgà. 4Dé ká te wɔ́ŋe né môn, béh lè dûŋ hèllè cuané nde né fî. Sâ túé ŋgwéh ye, béh gwaán lom aá te yo húɔ́me huaré yuoò. Béh gaán né yo dé ké te vulúu, te yo dé húɔ̂m hên ŋa seér dé Cúcuî mé dé seèn kú ndé cú. 5Càŋ mé feh seèn lé ye nyí nde né béh ménâ kweéh seér. À béh Cúcuí seèn haá gi aá kèn, te béh ŋene kɔ mé njéh ye, nyí nde né béh njèh dɔɔ́ŋ haá gií ma. 6Yeé baá môn, temé beèh lè kú cú ndɔ. Béh kɔ lom aá njèh cén, ye mɔ yo hên née béh yoòr ye, sâ lɔɔ́ Fehtoò beèh née dàb mé béh ye ndɔ. 7Né môn, béh temé kwaá njií né te njií mé béh lòù ŋéné bèh. Béh táŋ sɔ́ ŋgwéh ye, kɔ béh ŋene baá. 8Béh yeé môn táŋ cú, temé beèh lè kú cú ndɔ. Béh gwaán lom né yo dé hên kwaá lɔɔ̂, te béh nde ké kwarè Fehtoò beèh. 9Sâ béh né mene mé njolo, béh kuú mene, béh gwaán lom né seé mé à gwaán nê. 10Lòù sam, béh nde gi né toò Kristò njebá, te à tena ju nùà kàn. À tena nde né mé seé seèn; né mene seé bagaà, né mene dé veên, baá sàgà seèn. 11Béh né gi Fehtoò beèh veéh kɔɔ́. Yeé baá mân, béh né lom tég lege, ye te bɔ̀ nùàr cer gi ménâ ndɔ. Càŋ né gi béh kɔɔ́ nyegé. Mè né munó ye, bí né gi mè kɔɔ́ ndɔ. 12Béh toò bi`i lòù púnó ŋgwéh, béh ye te béh se nyegé bí dé seè, te bí sagár mé béh. Mɔ sam, bɔ̀ nuaré dé`i né lètenè bi`i punó gɔ, bɔ́ mé yɔ̀ŋ nùàr táŋ ŋgwéh, bɔ́ dé bɔɔ̀n punó seér mé dé ŋgàŋ yoòr. Mɔ né ménâ, te bí ke weh yoòr beèh, bí maáb tena lɔ bɔ́ toò. 13Bɔ́ ye béh né kùlù sé wa? Mɔ béh né mene kùlù, sâ né felè Càŋ. Á, mɔ béh né te ceér-e, sâ né te gam bí ndɔ. 14Béh dé beèh kɔ lom né ye, gwaân Kristò béh mân lu né kɔɔ́. Béh né gi kɔɔ́ ye, nùà cén naâ felè nùàr dɔɔ̂ŋ kuú. Sâ tueé né ye, nùàr dɔɔ́ŋ né gi mé gà te cio sâ teèn. 15À cio kuú né dé nùàr dɔɔ̂ŋ, te bɔ̀ɔ́ mé né mene yɔŋ, dé bɔɔ̀n yɔ̀ŋ dèn cú, bɔ́ yɔŋ seér aá dé nuaá mé lé naâ felè bɔɔ̀n kuú, mé lé naâ felè bɔɔ̀n te cio komo yuo cuú ndɔ. 16Mɔ né mân, sâ béh nuaré dé`i mé njolo nùàr kè ndé cú. Béh lɔ naâ mene Kristò mé njolo nùàr ke njií, béh bú kènê ménâ wèh ndé cú. 17Nuaá mé nyɔgɔ́ den né yoòr Kristò baá dé seèn nùà feê. Bɔ̀ njèh dé cucuûm bú yoòr huar yuo aá kèn; yoòr seèn ŋené lom nde aá dé feê. 18Sâ dɔɔ́ŋ Càŋ ye te mé Kristò béh bɔ́ nyɔgɔ́ bilí. Kènê, à seé sâ haá keéh né beè beèh, ye béh bílí njî bɔ̀ nùàr ká yoòr nyî te bɔ́ bɔ́ nyɔgɔ́ bilí ndɔ ma. 19Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ lé bɔ̀ nùàr ká yoòr seèn nyɔgɔ́ njií naâ mé Kristò, à lé mé veên bɔɔ̀n lè s`iè dèn ná ŋgwêh. À lé béh yoòr bɔɔ̀n tema njií seér naâ lòù, ye béh ndé júée bɔ́ a, bɔ́ ndê nyɔ̀gɔ̀ ndé gî ká yoòr nyî ma. 20Béh kela baá-re bɔ̀ sòn Kristò, béh ŋa ndɔ. Càŋ mé feh seèn sònò beèh tueé keéh né kɔɔ́. Béh né bí mé yilí Kristò bɔŋ, kúkùr bi`i, bí dèn nyɔ̀gɔ̀ ndé gî ká yoòr Càŋ. 21Bí kɔ́ɔ ye, Kristò lé mé ndɔ̀gɔ̀ veên dé`i yoòr ná ŋgwêh. Mé njéh mene, Càŋ lé naâ bú te núlu felè beèh loró yií. Sâ dɔɔ́ŋ Càŋ ye te béh mé bú toò nyî ŋa seér bɔ̀ didilí bɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\