2 Kɔrênt 6

1Bí kɔ́ɔ ye, béh bɔ̀ Càŋ seé hên bɔɔ́ yeé kɔɔ́. Bí né gi fùgò beè Càŋ kuú. Mɔ né mân, kúkùr bi`i, bí té gwàn mé fùgò sâ ŋa njèh mbaâ beè bi`i. 2Né gi te mvù Càŋe nyagá den, Càŋ ye: «Cu mé húɔ́m-temé nyî né bí beè yaám sie hên, nyí né hueh bi`i ŋgweé. Loù mé bí nde né teèn yili yuo, nyí nde né bí gam.» Mè tueé bí, hên baá cu mé nùàr gwaán nde né húɔ́m-temé Càŋ teèn sâ, à nùàr yili sɔm nde né lan lan. 3Béh gwàn ŋgwéh mé nuaré dé`i ndugó seé beèh; béh né ceér fɔɔ́n, ye te nuaré dé`i béh gule beè bè lɔ́ cú. 4Te ŋené den yoòr beèh cu dɔɔ́ŋ, ye béh né bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ: béh né mene dàm gèr ŋené laré, béh né yeé bɔ́ dɔɔ́ŋ yoló gií. 5Bɔ́ lé naâ béh núr duún, bɔ́ yií béh gwà cib`i, bɔ́ né béh gèr yoòr soób su. Béh né gèr mé seé temâ ŋené, cu dé`i yɔgɔ́ bilí béh mé yáb yieê mene, béh lɔ́m cèr kwà ŋgwéh. 6Mé njéh mene, béh né lom feh keéh ye béh né bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ ma: veên dé`i yoòr beèh ŋéné ny`i ŋgwéh, béh né lom ceér gècên kɔɔ́, béh né gèr yoló, béh né bɔ̀ nùàr húɔ́m-temé feh keéh, Cúcuí Ŋagâ né béh yoòr ŋené, béh né bɔ̀ mbeí beèh mé temé cén gwaán, 7béh né bɔ̀ nùàr ŋgòr gècên tueé, yoòr beèh ŋené lom né terreb Càŋ. À béh yilá né bɔ̀ didilí bɔ̀. Sâ né bɔ̀ njèh taâb beèh, béh be fà dɔɔ́ŋ weh sie né cí. 8Bɔ̀ nuaré dé`i né béh seén, bɔ̀ dé`i né béh lòù bɔɔ́ gulí. Bɔ̀ nuaré dé`i né dé veên felè beèh tueé, bɔ̀ dé`i tueé dé bagaà. Béh né bɔ̀ gècên bɔ̀; mé njéh mene, bɔ́ né béh bɔ̀ nyeén bɔ̀ yilá. 9Den né faá bɔ́ béh kɔ́ ŋgwéh nɔ, sâ bɔ́ né gi béh kɔɔ́. Den né faá béh né bɔ̀ komó, sâ béh né gi bɔ̀ làŋ bɔ̀. Bɔ́ né béh te gèr-e fagá yií; mé njéh mene, béh kú ŋgwéh. 10Bɔ́ né mene béh temé lè bɔɔ́ yilí, béh né lòù samé seér. Béh né bɔ̀ saám bɔ̀ njolò bɔ̀ nùàr, sâ bɔ̀ nùàr ŋgún lie gi né mé béh ndɔ. Den né faá béh mé njeré dé`i sam, sâ dàm njèh ceré né beè beèh. 11Belà, Kɔrênt bɔ̀, béh bí dàb dɔɔ́ŋ hên tueé ŋagá né njií mé né ká lè beèh. 12Dé beèh, béh né bí gwaán, bí seér béh gwàn ŋgwéh kɔɔ́. 13Kènê, mè nde aá mé bí faá bɔ̀ huaán mò nɔ, tueé njií: bí ŋgwé kɔ́ béh yoòr bi`i ŋgweè, te den faá béh né bí ká yoòr beèh ŋgweé njií nɔ. Bí kwá lɔ́ béh temé bi`i lɔŋ. 14Bî nuaá mé Yeésò kɔ́ ŋgwéh té njèh kè`i cén mùnò, faá bɔ́ nàgà mé terreb hihiné te vún cén-e kwá bílí bèh nɔ. Naàn naàn mé njèh dilî bɔ̂ njèh gobô nde né mé sòn cên den wa? Ŋagâ bɔ̂ cibí hùàlè bèh ndɔ. 15Bɔɔ́ mene naàn, Kristò bɔ̂ Sátàn bècénè té bílí ndé ŋgwéh. Nuaá mé né temé yoòr Yeésò kwaá njií, bɔ̂ nuaá mé temé yoòr Yeésò kwá njí ŋgwéh né yeé kè`i cén munó gií wa? 16Naàn naàn mé gwà Càŋ bɔ̂ sùàgà nde né felá nyi wa? Bí kékɔɔ̀ ye, béh dé beèh né gwà Càŋ dé Càŋ làŋ. Càŋ mé sòn seèn tueé né ménâ ndɔ, ye: «Jue nyí Càŋ Dueè, nyí cer nde né ké lètenè bi`i, nyí né teèn yɔŋ den. Càŋ bi`i nde né nyí, bí nde né bɔ̀ nùàr nyî ndɔ. 17Mɔ né mân, nyí tueé bí, bí gè mé wɔ́ŋ geè, bí té njií mé né dulí cór, te nyí weh kwaá ye bí kèbè nyî. 18Tele bi`i nde né nyí; bɔ̀ huaán nyî dé sisiîb mé dé vévêh nde né bí ndɔ, jue nyí Càŋ terrèb.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\