2 Kɔrênt 7

1Bɔ̀ mbeí mò, ndéb mé Càŋ kwa kwaá né béh tieè né cí. Mɔ né mân, béh yàgà sɔ̀m gí veên yoòr beèh, béh den lom njolò Càŋ ŋagásé, béh veéh lom bú mé temé beèh mene. 2Bí temé bi`i kwá lɔ́ mé béh, bɔ̀ nùàr mò! Béh lé nuaré dé`i veên bɔ́ ná ŋgwêh, nuaré dé`i gule beè beèh bè lɔ́ ŋgwéh, béh nuaré dé`i lòù bèlè ŋgwéh ndɔ. 3Mɔ béh né mân nyagá, béh nyàgà ŋgwéh ye ju a, s`iè bí. Dé sâ ndɔ́g! Lòù sam, temé beèh né bí. Né ka faá mè lé naá gi`i bí tueé nɔ, né mene dé yili`i mé dé kuû dɔɔ́ŋ, béh bí né kɔɔ́. 4Temé mò né lom ké yoòr bi`i, mè sagár né mé bí. Te dàm gèr mé né béh kwa laré dɔɔ́ŋ, temé mò lè kú ŋgwéh, mè kuú seér cu né mé vràb dé kuû. 5Mè tueé bí, béh wa mene ké Masedínà, bèh dù lé teèn ná ŋgwêh. Béh lé naâ mé lègè kwaré; kèb cieè lègè o, kèb lè veéh o, lé naâ béh seé weh. 6Mé njéh mene, Tîte yeé waà baá, yo taré cu béh. Sâ dɔɔ́ŋ, Càŋ Y`il`i nùàr lé béh ter sɔɔ́m naâ kɔɔ́. 7Gí cégé ŋgwéh dé waâ Tîte ndɔ. À lé naá cuù béh tueé ye béh a, temé nyî né lè mé bí nɔré dé gècên. Lòù sam, bí ye bí gwaán lom né mè ŋenê, wa bí né mé yímé njolò, bí né jomo mò ma. Môn, bɔ̀ nùàr mò, temé mè ká lè sagár seér aá lòù. 8Mè né kɔɔ́ ye, mvù mò lé naâ bí temé lè bɔɔ́ yulá. Mè lé naâ cí nyamé ndɔ, ye temé nde né bí lè mé njéh yilí weh. Mé njéh mene, mè nyàmè cú, mè né seér lòù samé. 9Mè dé yúlá-temé bi`i sàmè ŋgwéh, mè samé seér aá, ye bí mé njéh kweéh seér aá temé ma. Lòù sam, mvù mò hèllè lé bí veên bɔ́ ná ŋgwêh; Càŋ mé yúlá-temé bi`i hèllè bɔɔ́ seér né seé. 10Yúlá-temé dé Càŋ né yeé môn. À temé nùàr kweéh seér yeé mé njéh, te nùàr nde ye yili yuo. Sâ nùàr a, té mbaá nyàmè kú. Yúlá-temé de wɔ̂ŋ, nùàr mé njéh ku seér né cio. 11Bí ŋéné ŋgwéh ye, yúlá-temé bi`i hèllè baá seér kènê njèh seê beè Càŋ wa? Yúlá-temé sâ lé naá seêr bí temé ter jɔgɔ́ kwaá, nùà kàn baá sòn seèn mé be seèn se. Veéh lé naâ bí sie, bí sɔm kwaá njií nùà veên hiín, bí gwaán seér cu ŋgòr mò, bí né teèn bɔgɔ́, ye te nùà hèllè ŋene gèr mé njéh. Sâ dɔɔ́ŋ, bí tueé ŋagá né sòn bi`i, ye be bi`i teèn sam ma. 12Mè tueé bí, mè lé naá menè bí mvù dé jomò nyagá njií, lé felè nùà veên doô ná ŋgwêh; lé felè nuaá mé à naâ bú veên bɔɔ́, ná ŋgwêh ndɔ. Lé naá seêr ye te bí ŋene kɔ mé yilí Càŋ, ye bí né béh gwaán. 13Bí yeé baá ŋené kɔɔ́, yo béh hên taré cu né mé njéh ndɔ. Mé dé sâ gí lòm ŋgwéh, béh tétég samé cu né mé vɔ́gɔ́-temé Tîte. Lòù sam, ye bí né lom nyí yo mé gècên mene bɔɔ́ taré. 14Sâ tueé né ye, púnò mé mè lé naâ toò seèn mé yilí bi`i punó doô, lé naâ teèn yilá, ye né ŋgòr gècên, wa né faá ŋgòr gècên mé béh lé tueé naâ bí ma. 15Lòù sam, à lé naâ ké yoòr bi`i waá, bí bene nde bú faá nùàr nɔ kwa weh, bí né tie faá cí nɔ ŋgweé. À né cí munó njií, vɔ́gɔ́-temé bɔɔ́ bú njèh. 16Mè né lom mé vɔ́gɔ́-temé dé gècên ndɔ, ye mè né kwàgà bi`i yieé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\