2 Kɔrênt 8

1Bɔ̀ nùàr mò, béh ye te bí ŋene kɔ húɔ́m-temé Càŋ mé né ké Masedínà lètenè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ndɔ. 2Bɔ́ lé naâ gèr faá gèr nɔ ŋené; mé njéh mene, bɔ́ lé naâ yoòr yoló kwaá njií, bɔ́ mé njéh samé seér cu lòù. Bɔ́ né mene bɔ̀ saám bɔ̀, bɔ́ kàgàlɔ̀ŋ seé Càŋ haá lom mé be fà. 3Mè tueé bí, njèh faá há-be nɔ, bɔ́ lé naâ mé terreb bɔɔ̀n mene haá, bɔ́ né ménâ mé kàgà-ndòn bɔɔ̀n haá yɔgɔ́ keéh. 4Bɔ́ né cu béh teèn lòù bɔŋ yií, ye béh há bɔ́ ceér, te bɔ́ yií be te seé sâ ndɔ, te gam bɔ̀ Càŋ bɔ̀ ké Judê ma. 5Dé sâ yɔgɔ́ keéh cu baá-re faá béh lé naâ munó nɔ: bɔ́ lé jɔ̀gɔ̀ temé kwaá njií naâ mé Fehtoò beèh, bɔ́ kwaá njií mé béh ndɔ, bɔ́ kwaá njií lom faá Càŋ gwaán nê nɔ. 6Béh Tîte hên bɔŋ kuú né dé cî, ye bú a, kúkùr seèn, à ndé cú ké lètenè bi`i, te seé mé à lé baŋ lɔɔ̀ naâ doô, nde den méménâ; bú a, ndé bílí wèh kàgàlɔ̀ŋ dé bi`i ndɔ ma. 7Mè né kɔɔ́ ye, bí né gi te seé Càŋe ŋgulí, bí mé Yeésò kwaá njií né temé cén, bí né njèh kɔɔ́, bí né tueé kɔɔ́ ndɔ, bí te seé Càŋe tegé né lòù, bí né mé temé beèh lè. Sâ mɔ né mân, bí ŋgúlí yùò kélâ mé te seé kàgàlɔ̀ŋ mene, bí haá lom be fà dɔɔ́ŋ. 8Mè bí lòù tágá ŋgwéh ndɔ; sâ mè ye te bí ke weh yoòr bɔ̀ dé`i, bí feh keéh gèh dé mé gwaân bi`i né yieé. 9Lòù sam, bí né gi húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò kɔɔ́. Nùà sèsàm né bú. Mé njéh mene, à lé nùà saâm ŋa seér naâ felè bi`i. Njua mé à lé naâ ménâ bɔɔ́, te bí nde ye bɔ̀ sèsàm bɔ̀ mé saám seèn hèllè ŋaá. 10Mɔ né mân, mè dé mò ye: seé mé bí lé baŋ lɔɔ̀ naâ nyèmà léílê hên, bí bɔ́ ndé dèn mé njéh toò. Bɔ̀ toò jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ te seé hên lé naâ bí; bí lé seé hên gwaán lɔgɔ́ naâ kɔɔ́. 11Bí tégé cú teèn mé terreb te seé sâ mboón, faá bí lé ye bí nde né bɔɔ́ nɔ. Bí kwa mene kei, bí há cí. 12Lòù sam, njií mé bí kwa keéh né beè, mɔ bí né Càŋ mé vɔ́gɔ́-temé mene haá, à nde né weh. Mɔ bí mé njéh beè sam, Càŋ túé ŋgwéh ye bí há nyí ndɔ. 13Bí té mùnò, ye béh ba né bí lòù, te bí die saám felè bɔ̀ dé`i. Sam, mè ye te bí bɔ́ den seér kè`i cén. 14Kènê bí né mé njéh beè, bí há bɔ̀ɔ́ mé njéh sam teèn. Loù mé bí mé njéh sam cuú, te bɔ́ ndeè gam bí teèn te den gi kè`i cén. 15Te mvù Càŋe né ménâ nyagá den ndɔ, ye: «Nuaá mé lé naâ yáb kókoó kwa lé túnú ná ŋgwêh. Nuaá mé lé kwaá naâ ŋgɔ́b lé cùè ŋgwé ná ŋgwêh ndɔ.» 16Kùsèm Càŋ Dueè. À lé bɔɔ́ naâ kɔɔ́ te Tîte nde ye bí mé temé seèn mene gam, à teèn bɔgɔ́ lom dé bɔgɔ̂ faá béh nɔ! 17Béh yeé baá bú dua ye bú a, ndé ké yoòr bi`i, à gwaán ndɔ. Sâ à lé toò baá gi`i mé kàgà-ndòn sâ lè. 18Béh ye te bɔ̂ nuaré dé`i nde kɔɔ́. Nùà sâ, bɔ̀ gwà Càŋ bɔ̀ né yeé bú keí, ye à né seé Njàgà Bagaà bɔɔ́ huɔɔ́m. 19Béh bú mé dé cén sâ témá cégé ŋgwéh, bɔ̀ gwà Càŋ bɔ̀ lé balé sɔm cuù naâ bú kɔɔ́, ye te béh bɔ́ gɔ, à bilí gam béh kàgàlɔ̀ŋ teèn, te húɔ́m-temé Fehtoò beèh ŋené ŋagá mé njéh, te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ teèn, ye temé beèh né yoòr bɔɔ̀n ndɔ. 20Kàgàlɔ̀ŋ sâ né kàgàlɔ̀ŋ mé yilî, béh né lom bú ke nyegé, te nuaré dé`i béh teèn nàm cú; 21te béh yuo bɔ̀ gècên bɔ̀ beè bɔ̀ nùàr, dèn lòm ŋgwéh beè Fehtoò beèh. 22Béh né cu bɔ́ d`im beèh dé`i jomo sɔm kwaá, te bɔ́ bɔ́ nde. Béh lé naá gi`i nùà bú sâ kweé nyegé, temé seèn cu dɔɔ́ŋ né te seé Càŋe. Temé seèn kènê né cu yoòr bi`i ndɔ, à teèn tegé ŋeí seér né dé tegê. 23Dé Tîte, à né mbeí seê mò, béh bú seé bɔɔ́ yeé kɔɔ́, te gam bí. Dé bɔ̀ fà bɔ̀ jomo seèn doô, bɔ̀ gwà Càŋ bɔ̀ tema né bɔ́ kɔɔ́. Bɔ̀ nùàr nde né bɔ́ ŋené, bɔ́ seén Kristò. 24Bí fèh kéh be gwaân felè bɔ̀ nùà hên, te bɔ̀ gwà Càŋ bɔ̀ mé lé temà naâ bɔ́ doô ŋene kɔ teèn, ye né gècên, béh felè bi`i mbaá sàgàr kú ŋgwéh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\