2 Kɔrênt 9

1Gàm mé béh nde né mé bɔ̀ Càŋ bɔ̀ ké Judê temá njií doô, né gi tieè bi`i, kɔ mè nyagá sɔɔ́ cu bí lòù wa? 2Mè né gi kɔɔ́ ye bí lé gwaán naâ kɔɔ́, ye bí nde né bɔ́ gam. Mè mé njéh ké toò bɔ̀ Masedínà bɔ̀ punó gi aá kèn ndɔ, ye bɔ́ a, bɔ̀ mbeí beèh ké Akayî né lom te gule, wa bɔ́ lé kàgàlɔ̀ŋ sâ bilí duɔɔ́m naâ nyèmà léílê ma. Bɔ̀ Masedínà bɔ̀ yeé nde ŋgweé njií mân, bɔ̀ nùàr ŋgún sagár gi ye bɔ́ nde né be teèn yií ndɔ. 3Mè bí Tîte bɔ́ bɔ̀ mbeí hên tema njií kuú né dé cî, ye te bí nyegé kwaá gi bɔ̀ njèh dɔɔ́ŋ doó. Mɔ béh ndeè waà baá, te bɔ́ mè nyeén mé púnò mò hèllè s`iè cú. Ŋgweéh mè lé naâ tueé ye bí baá gi te gule mà. 4Mɔ sam, béh bɔ̀ Masedínà bɔ̀ ndeè né waâ, kàgàlɔ̀ŋ hèllè née bílí ŋgwéeh ye, sâ mè nde né njolò bɔɔ̀n gulí. Mɔ né môn, sé tagá bí wa? 5Mè yeé ŋene aá ménâ, mè ye, kɔ mè bɔŋ bɔ̀ tagár bɔ̀ hên, ye bɔ́ a, kélá toò, bɔ́ ndé kàgàlɔ̀ŋ mé bí lé naâ tueé sâ bilí kwaá ma. Mɔ né mân, sâ mè ndeè né waâ, mè kwa ye, bí lé naâ mé vɔ́gɔ́-temé mene haá, bɔ́ lé bí lòù bá ná ŋgwêh. 6Bí kɔ́ɔ ye: nuaá mé dobo né ŋgɔ́b dɔɔ́ŋ kwa cu nde né ŋgɔ́b; nuaá mé dobo né ŋgún, nde né ŋgún kwaá ndɔ. 7Sâ nùà kàn a, há ká mé kàgà-ndòn seèn, bɔ́ té bú lòù bá. Bú a, té lòù há nyàmè ndɔ. Lòù sam, Càŋ gwaán kela né dé nuaá mé haá ŋgulí né lòù. 8Mè tueé bí, Càŋ né Càŋ ŋgùlù, à né mé terreb dé bí njèh dɔɔ́ŋ haá larê, te njeré dé`i bí sám cú, te bɔ̀ njèh fu bí beè, bí bɔɔ́ laré seé bebagaà mé njéh cu dɔɔ́ŋ. 9Né te mvù Càŋe ménâ nyagá den ye: «Nùà bagaà né yeé bɔ̀ saám bɔ̀ be haá. Húɔ́m-temé seèn né dé cu dɔɔ̂ŋ.» 10Càŋ nuaá mé né yeé nùà kíé-boór gèh njèh haá, né bú yáb haá, nde né bí ménâ haá ndɔ, te beè bi`i merré den lòù, né mé tàb be fà waá ndeé, 11né bí wulú, bí né bɔ̀ dé`i teèn haá. Kàgàlɔ̀ŋ mé bí nde né bɔ̀ nùàr beè haá keéh sâ nde né bɔ́ yoòr huɔɔ́m, te bɔ́ seén Càŋ mé njéh. 12Bí kɔ́ɔ ye, kàgàlɔ̀ŋ mé bí nde né haá sâ nde né bɔ̀ Càŋ bɔ̀ gam. Dèn lòm ŋgwéh bú sâ; bɔ̀ nùàr ŋgún nde cu né Càŋ mé njéh seén ndɔ. 13Há-beè bí sâ nde né feh keéh ye bí né bɔ̀ ŋgwé-tie bɔ̀, bí né Njàgà Bagaà Kristò mé temé cén sie ma. Mɔ baá ménâ, te bɔ̀ nùàr seén laré Càŋ, bɔ́ ye bú a, bí bɔ́ njèh haá naâ be fà, bí né bɔ̀ nuaré dé`i ménâ haá ndɔ ma. Bɔ́ nde né bú ménâ vra. 14Bɔ́ nde né bú felè bi`i dua, temé bɔɔ̀n jɔgɔ le yoòr bi`i, ye lòù sam, bí lé naâ mé fùgò beè Càŋ kuú, dé tueê sam, wa bí lé naâ bɔ́ mé njéh gam ma. 15Kùsèm, béh sén bílí Càŋ Dueè; be mé à lé naâ béh haá doô dé meè sam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\