2 Jâŋ 1

1Né mè nùà koô gwà Càŋ nyagá né wò kɔɔ́. Mè né wò bieé dé vêh, mè né bɔ̀ ŋuna yeè bieé ndɔ. Càŋ lé balé sɔɔ́m naâ wò kɔɔ́; mè né wò mé gècên mene gwaán. Mè gí lòm ŋgwéh, bɔ̀ɔ́ mé né ŋgòr gècên kɔɔ́ dɔɔ́ŋ né gi wò gwaán ndɔ. 2Lòù sam, béh né mé ŋgòr gècên yoòr, ŋgòr gècên sâ le den nde né yoòr beèh dé ndeèr. 3Béh bɔ̀ɔ́ mé né ceér gècên bele, mé né lètenè beèh gwaán kuú dɔɔ́ŋ, Càŋ Tele beèh bɔ̂ Ŋuna seèn Yeésò Kristò nde né béh kulú, bɔ́ nde né béh jere kɔɔ́, bɔ́ nde né béh dɔlê haá ndɔ. 4Lé naá loôm mè yoòr mé gècên mene nɔré huɔɔ́m. Lòù sam, mè lé naâ bɔ̀ huaán yeè déì te ceér gècên kwa, bɔ́ bele lom né faá Tele beèh né béh sɔgɔ́ nɔ. 5Teèn sâ, mè né wò bɔŋ, dé vêh, béh gwàn kú dèn ká lètenè beèh gwaàn. Ndéb bú hên dé feê sam, né den ka ndéb mé béh bí lé naá giì ké bèh duɔɔ̂m ŋgweé doô, mè wò hên nyagá njií cu né cí. 6Mɔ béh né lètenè beèh gwaán kuú, sâ béh né sòn seèn jolo. Càŋ lé naá giì ménâ soú kwaá, ye bí gwàn kú bèh lètenè biì gwaàn. Bí lé naá giì ké bèh duɔɔ̂m ŋgweé ndɔ. 7Mè lòù túé ŋgwéh, bɔ̀ nyeén bɔ̀ ŋab sie aá wɔ́ŋ beè; bɔ́ né lom berɔ́ŋ, ye Yeésò Kristò lé nùàr ŋá ná ŋgwêh. Mè tueé bí ndɔ, nuaá mé né mân tueé dɔɔ́ŋ né nùà nyeên, né nùà bùnò Kristò sâ. 8Bí kɔ́gɔ́n lòm beè bɔɔ̀n dé gècên, te sàgà seê biì ndeè mbaá vù lè cú, bí ndeè bú kwa gi mé gùm mene. 9Nuaá mé né ŋgòr felè Kristò ŋgeén, né seér dé hiîn sagá yií dɔɔ́ŋ, dé seèn beè Càŋ sam; beè Càŋ bɔ̂ Ŋuna seèn né seér nuaá mé né yeé ndéb Kristò jolo. 10Mè tueé bí, mɔ nuaré déì waà ké yoòr biì, à ndéb Yeésò Kristò fèh ŋgwéh, bí té bú gwò yí kéh, bí lím bílí bú mé dé bieê mene dɔɔ́ŋ. 11Lòù sam, nuaá mé né gèh bɔ̀ sâ bɔ̀ bieé, né gèh veên mé bɔ́ né bɔɔ́ sâ lòù seén. Sâ be seèn né teèn ndɔ. 12Mè né lom mé ŋgòr lè ŋgún. Njèh cén, mè bí lòù nyàgà ndé ŋgwéh, mè gwaán kela né ké yoòr biì mé feh mò yɔŋ ndeê, te béh bí tueé kɔ mé sòn, béh samé gi mé gùm mene. 13Bɔ̀ Ŋunà bei yeè mé Càŋ lé balé sɔɔ́m naâ hên ye bíé kéh wò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\