2 Piêr 1

1Né mè Simɔ̂ŋ Piêr; mè né nùà seê Yeésò Kristò, mè né mbɔ̀ŋ tebê seèn ndɔ. Mè né bí nyagá njií. Bí kɔ́ɔ ye, béh bí dɔɔ́ŋ yoòr Kristò kwaá njií gi né temé cên. Dé biì né faá dé beèh nɔ yieé, njua mé Càŋ beèh Yeésò Kristò Yìlì-nùàr né Càŋ dilî. 2Càŋ bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò a, kúlú bí. Dɔlê bɔɔ̀n a, yám sìè bí beè. Lòù sam, bí né bɔ́ kɔɔ́. 3Càŋ mé terreb seèn lé béh haá giì naâ bɔ̀ njií mé nde né béh gam, te béh kwa yɔ̀ŋ, béh den mege nde yoòr seèn. À lé bɔɔ́ naâ kɔɔ́, te béh nde ye Kristò kɔɔ́. Né nuaá mé lé naâ béh te dene koô seèn yilá yií, ye te nyí feh keéh béh húɔ́m-temé nyî. 4À lé naâ béh ndéb tieè kwaá kwaá, ye nyí bɔɔ́ nde né bɔ̀ njèh dudueèr mé né gi njèh dɔɔ́ŋ huɔɔ́m yɔgɔ́, ye te bí mvelé yuo beè wɔ̂ŋ, bí temé te bɔ̀ njèh nùàr jɔ́gɔ́ kwá cú, te bí lè den seér mé kèkènè dé nyî ma. 5Mɔ né ménâ, sâ bí lègè ŋéí cú lòù. Mè né kɔɔ́ ye, bí baá gi mé temé cén yoòr Yeésò Kristò; kènê bí gɔ̀ dìlì ŋéí cú lòù ndɔ. Bí felèbɔ̀ kɔ́ ŋéí cú Càŋ dé kɔɔ̂. 6Mɔ bí kɔ gi aá, bí né yo teèn sie yií. Mɔ dé sâ gi aá, bí felèbɔ̀ kwá yí sèŋ, bí né yoòr Càŋ mege ndeé. 7Mɔ bí mege nde gi aá yoòr Càŋ kèn, bí lètenè biì dèn lòm dene bɔ̀ dìm bɔ̂ bei. Mɔ bí den kɔ gi aá ménâ, bí felèbɔ̀ dɔɔ́ŋ sagá yií baá-re gwaân. 8Mɔ yoòr biì yam den né bɔ̀ sâ bɔ̀, sâ nde né bí terreb haá, te bí kɔ nyegé Fehtoò beèh Yeésò Kristò, bí den làŋ, te tàb yuo teèn. 9Mɔ nuaré déì mé bɔ̀ njií hên yoòr sam, sâ tácugó bilí né bú, à nyen aá ye, Càŋ lé naâ nyí veên dé léí toò yoòr kulú sɔm. 10Mɔ né mân, sâ belà, bí beè Càŋ dèn gí mé gùm mene. Ŋgweéh à lé bí yilá naâ dé cî mà. À lé naâ bí balé weh; bí mègè ŋéí cú yoòr seèn lòù. Mɔ bí né yoòr seèn tég mege ndeé, sâ bɔɔ́ mene naàn, bí dìè ndé ŋgwéh. 11Càŋ nde lom né bí ké mbàm yoòr Yeésò Kristò gulu keéh. Fehtoò beèh mé Yìlì-nùàr né bú. Ké doó sâ baá bèh denè seèn dé nyèmà mé nyèmà. 12Mè kɔ né ye bí né gi bɔ̀ njií hên kɔɔ́ nyegé, wa bí nɔɔ́ŋ njebá den né te gècên mé bí lé naâ ŋgweé doô ndɔ. Mé njéh mene, mè ye kɔ mè jilí den bí beè beè. 13Mè ye, cu mé mè née mé njolo hên, kɔ mè bí jilí den beè beè, te bí den den làŋ. Beè mò huɔm kela né cí. 14Lòù sam, ser toò hên mè nde aá mé yo dé wàn geé; Fehtoò beèh Yeésò Kristò lé naá giì mè njolò ŋené feh. 15Mè mé terreb mene dɔɔ́ŋ lege lom aá cí, te bí sie den be mé njéh jomo. 16Cu mé béh lé ye bí a, Fehtoò beèh Yeésò Kristò nde né mé terreb mene sumú cuû, béh lé mé feh faá dèbbè bɔ̀ nùàr nɔ túé ná ŋgwêh, béh lé sùsùm seèn ŋenè naâ mé njolo. 17Cu mé à lé naâ sùsùm mé terreb beè Tele seèn Càŋ kwa, béh lé naá giì doó. Béh yeé ŋgweé, hueh déì ké sònò Càŋ Dueè Nùà terrèb lé naâ ŋgulí, ye: Hên né huaán yíé-temé nyî, temé nyî né lè mé bú nɔré.» 18Loù sâ béh bɔ́ lé naâ ké felè tòr joloò, béh lé naâ hueh sâ mé tie ŋgweé. 19Yeé bilí cu aá mé ŋgòr bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ mene, béh kɔ nyegé lom baá-re ye né môn. Mɔ bí ye te huɔm, bí félá njí tie teèn. Lòù sam, ŋgòr bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ né te cibi faá lâm nɔ baá den, tɔ́g kɔ cieé ŋaga baá kɔɔ́. Cu sâ cɔ́ ndeè né yuoô, à ba njeré sie bí temé beè. 20Tétég bí jɔ̀gɔ̀ kɔ́ ye, ŋgòr sòn-Càŋ mé né gi te mvù nyagá den, nuaré déì bú mé lèì seèn sè kòmò bèh. 21Lòù sam, bɔɔ́ mene naàn, ŋgòr sòn-Càŋ beè nùàr yùò bèh. Cúcuí Ŋagâ lé bɔ́ ceér feéh naâ kɔɔ́, ye te bɔ́ tueé keéh bɔ̀ nùàr njií mé yuo yeé sònò Càŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\