2 Piêr 2

1Bɔ̀ɔ́ mé ye bɔ́ né bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ sé wa, lɔ naâ toò lètenè bɔ̀ nùàr nabé yilá, bɔ́ goó su nyeén teèn. Bɔ̀ fèh-nyeén bɔ̀ nde cu né lètenè biì ménâ ndɔ. Bɔ́ nde né bí bɔ̀ ŋgòr nyenyenê feh, te mɔ̀gɔ̀ ŋellé mé njéh. Nùà fèh-njèh beèh Yeésò Kristò mé lé naâ bɔ́ yili sɔm, bɔ́ nde né bú ŋgɔɔ́n, bɔ́ yila nde seér te gèr-e, bɔ́ nyoló le teèn mé be bɔɔ̀n. 2Nùàr ŋgún nde gi né bɔ́ te tándabé denè hèllè kem bele; te bɔ̀ nùàr tueé beéh ceér gècên. 3Bɔ̀ nyeén bɔ̀ hèllè sé yeé baá kàgàlɔ̀ŋ beè biì gwaán, bɔ́ yila bɔ̀ dèbbè mé feh munó fɔɔ̂n, bɔ́ né bí mé njéh njuaré. Kwá nɔɔ́ŋ, ju bɔɔ̀n né ter taáb kwaá ndɔ; nuaá mé nde né bɔ́ seé weh lɔ́m cèr ŋgwéh, ye kɔ nyí nyoló sɔm aá bɔ́ kèn. 4Mé bɔ̀ cìlì Càŋ mene, Càŋ lé déì jomo kélá kéh ná ŋgwêh. Bɔ̀ɔ́ mé lé naâ veên kuú dɔɔ́ŋ, né gi kènê ké dòù bèh cibì tuar, bɔ́ né ju teèn kela den. 5Mé nàm bɔ̀ jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ mene, Càŋ déì jomo kélá kéh ŋgwéh: à lɔ naâ wɔ́ŋ mé nòmò kum sɔm. Lé naâ felè bɔ̀ jéré-temé bɔ̀. À yili sɔm cegé Noê, nùà dilî, à yili sɔm mé nùà téhbeh ndɔ. 6Bɔ̀ lɔɔ́ kokoô déì lé naâ teèn: yilí bɔɔ̀n lé naâ Sɔ́dɔ̀m bɔ̂ Gɔmɔ̂r: Càŋ lɔ bɔ́ tuar kum lɔɔ̀ naâ mé yìè veên bɔɔ̀n ndɔ. Ye te bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ dé jomò ŋene kwaá gi seé mé nyí nde né bɔ́ weh njolò. 7À lɔ ké Sɔ́dɔ̀m yili sɔm cegé naâ Lɔ̂t, nùà dilî. Lòù sam, veên mé bɔ̀ nùàr lɔ naâ bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, temé lé naâ Lɔ̂t mé njéh lè yulá dé gècên. 8Sâ cieé dé kàn mé cieé dé kân, mé bɔ́ lé naâ veên kuú sɔɔ́, bɔ́ né lom Lɔ̂t temé lè mé veên bɔɔ̀n hèllè bɔɔ́ yulá. Càŋ yeé ŋene à né dé seèn nùà dilî ménâ, à yili sɔm bú. 9Beè Nùà Dueè né yeé môn, bɔ̀ɔ́ mé né yoòr seèn mege ndeé dɔɔ́ŋ, ceér mé à nde gi né bɔ́ teèn yili sɔm, à né kɔɔ́, te bɔ́ dìè cú. À né gi lèh bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ kɔɔ́ ndɔ: à bɔ́ sie kwaá né beè, te loù ju tenâ, bɔ́ yila lè gèr-e. 10Mè tueé bí, gèr nde né ŋueé. Bɔ̀ɔ́ mé bɔɔ́ né njií mé ŋgàŋ yoòr bɔɔ̀n gwaán nê, mé né bɔ̀ dudueèr bɔ̀ seb dɔɔ́ŋ, gèr tétán ŋueé kela nde né bɔ́. Bɔ̀ fèh-nyeén bɔ̀ mé mè la naâ tueé hèllè, mèŋàŋ ceré né beè bɔɔ̀n. Né mene bɔ̀ɔ́ mé né mé terreb ké te vulúu teèn, bɔ̀ nyeén bɔ̀ hèllè né lom bɔ́ ŋaár sie, bɔ́ tɔbé bɔ́ séb. 11Sâ bɔ̀ cìlì Càŋ né gi bɔ̀ fèh-nyeén bɔ̀ sâ mé terreb yɔgɔ́ ndɔ. Mé njéh mene, bɔ́ bɔ̀ nyeén bɔ̀ toò Nùà Dueè jɔ́gɔ́ njí bèh, bɔ́ bɔ́ sélé bèh ndɔ. 12Dé bɔ̀ fèh-nyeén bɔ̀ hèllè, bɔ́ njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ mbi gɔ né mé feh bɔɔ̀n, bɔ́ né faá bɔ̀ nyam ké ya dueè mé bɔ́ nde né lòù sie ŋɔɔ́b nɔ; bɔ́ né mbaá selé mbi njií, bɔ́ ŋgwé kòmò bèh. Cio bɔɔ̀n né cu gèh dé sâ ndɔ: bɔ́ nde né mbaá faá bɔ̀ nyam ké ya dueè nɔ kuú mbi njií. 13Gèr mé bɔ́ né bɔ̀ nùàr feh doô, Càŋ bɔ́ sòn sâ gwɔm cu nde né mé núr gèr ndɔ. Bɔ́ vɔ́gɔ́-temé bɔɔ̀n kwa seér yeé mé veên, bɔ́ né mé njéh cie ŋagá le. Mɔ bɔ́ né doó, bí bɔ́ né yáb yieé bilí, mè tueé bí, né njèh fegùlì. Yo bɔ́ taré seér cu né mé nyeén bɔɔ̀n hèllè lòù. 14Njolo bɔɔ̀n le lom né yoòr bɔ̀ véh nùàr. Bɔ́ né mene te núlu jelág sɔɔ́, bɔ́ hómó bèh. Nuaá mé bɔ́ ŋene, à te ceér Càŋe táré nyégé ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ bele weh bú, bɔ́ yií njií te veên. Cu dɔɔ́ŋ, temé bɔɔ̀n né lom te kàgàlɔ̀ŋe. Yeé baá ménâ, Càŋ ye, nyí bɔ́ duagá sɔm nde né mé gèr ndɔ. 15Bɔ́ né ceér seèn kwaá lɔɔ́ gií, bɔ́ sabé bele seér ceér dé hiîn, bɔ́ né faá Balam ŋunà Bosôr nɔ bɔɔ́: sâ Balam lɔ te veéne jiím yilà naâ mé yìè kàgàlɔ̀ŋ. 16Càŋ lɔ naâ bú nde: vuɔmndeè nde tueé bú sòn beè faá nùàr nɔ, ye te à geé mé ceér kùlù sâ. 17Bɔ̀ fèh-nyeén bɔ̀ mé mè la naâ bí tueé hèllè né bɔ̀ bèlè-nùàr bɔ̀. Bɔ́ den né faá nduùn mé nòmò teèn sam nɔ. Bɔ́ den cu né faá vúlú nuù nɔ mé fu né mé njéh kobó jɔgɔ́ ndeé, nu teèn sam. Càŋ ye, kwá nɔɔ́ŋ, bɔ́ bɔ̀ mgbátág cibì nde né beè nyî kwaré ndɔ. 18Bɔ́ né bɔ̀ cùr ŋgòr yie punó gɔ; bɔ́ ke né njií mé né bɔ̀ nùàr yoòr yilá, bɔ́ njebá yila teèn, te bɔ́ bele kwa bɔ̀ nùàr. Bɔ̀ɔ́ mé lé naâ te bɔ̀ŋ bɔ̀ macùr sâ mvelé yuo, sé yeé ŋgweé cu ménâ, bɔ́ die yila cu teèn. 19Bɔ́ né bɔ̀ nùàr tueé ye bɔ́ a: mɔ bí den beè beèh, bí né mé feh biì ma. Á sâ, bɔ́ bɔ̀ njèh bɔ̀ hèllè toò né taré kwer veên ndɔ. Lòù sam, nùà kàn né kwer beè njií mé né felè seèn cer. 20Mɔ nuaré déì naá giì mé feh seèn ŋené kɔɔ́, ye Yeésò Kristò Fehtoò beèh né Yìlì nùàr, mɔ à naâ te veéne mvelé yuo, à yila ndeè ká beè Yeésò, jomo sâ mɔ à den cuù, à nde cu te veên teré yilá, sâ veên seèn bú dé jomò hèllè nde né dé toò ŋaá yɔgɔ́, te weh bú seé. 21Gèh dé mé nùàr nde gi né ceér dilî kwa, te à yuo kwaá lɔ cu ndéb Càŋ sâ, huɔm kela né mé à sé lɔ ŋéné kɔ́ ná ŋgwêh ye né ceér dé dilî. 22Sâ dɔɔ́ŋ tueé né ye, kàn déì tueé né gècên. Kàn sâ né tueé ye: Tíéb mé boór naâ sònò tieé sɔm, à baá cu nagá. Ŋguiáŋ mé bɔ́ naâ kènê kou sɔm, baá cu tuɔb teré ndɔ ma.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\