2 Piêr 3

1Bɔ̀ mbeí mò, mè bí hên nyagá baá mvù mò dé jomò. Te bɔ̀ mvù mò fà dɔɔ́ŋ, mè ferré den né bɔ̀ njií mé bí lé naá giì ŋgweé. Mè ye te bí den beh làŋ, bí né bɔ́ munó nyegé. 2Mè ye te ŋgòr mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lɔ naá giì léí toò tueé dɔɔ́ŋ, lè biì gí cú; te bɔ̀ ndéb mé Fehtoò beèh Yìlì nùàr lé tueé keéh naâ bí sònò bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê, lè biì gí cú ndɔ. 3Bí jɔ̀gɔ̀ kɔ́ née bú hên ye: bí kɔ́ɔ ye, mɔ wɔ́ŋ nde aá gií, bɔ̀ nuaré déì ndeè né lètenè biì yuo kelâ, dé kàn nde né njií mé ŋaá né lè seèn bɔɔ́; bɔ́ nde né bí selé, 4bɔ́ ye bí a: Ŋgweéh Kristò ye nyí baá cuû mà! Á, heèh wee? Ŋgweéh bèh lɔ mé bɔ̀ tele beèh lɔ kuú giì, njèh dɔɔ́ŋ née den ka faá wɔ́ŋ lɔ duɔɔ́m naâ mà.» 5Sâ bɔ̀ hèllè bɔ̀ berɔ́ŋ lom né mé be bɔɔ̀n gwaán ŋagâ ye: lɔ baá dàb wa, Càŋ lɔ vulú mé tàbè sií naâ mé ŋgòr, à lɔ tàbè sií naâ mé nòmò ndɔ, wa jomo sâ à lɔ naâ tàbè bɔ̂ nòmò hihiné geé kwaá ma. Bɔ́ dé sâ mùnò ŋgwéh. 6Sâ mé nòmò cên sâ Càŋ lɔ wɔ́ŋ dé cuûm kum sɔɔ́m naâ mé njéh. Nòmò dueè yeé baá naŋ, wɔ́ŋ dé léí toò hèllè dùà mbíb. 7Vulú bɔ̂ tàbè dé jomò hên ter njebá den cu né mé ŋgòr cên sâ, te we ndeè ŋgie sɔm bɔ́ lòù. Càŋ ye, kwá bɔ́ den; loù mé nyí nde né ju bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ tená, nyí nde né bɔ́ tuar ŋgie njií, nyí nyoló sɔm bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ ndɔ. 8Bɔ̀ mbeí mò, bí kɔ́ɔ ye, beè Nùà Dueè, cieé cén né faá nyèmà kám nɔ, nyèmà kám né faá cieé cén ndɔ. 9Mɔ Nùà Dueè ye nyí nde né njií sâ bɔɔ́, sâ à bú bɔɔ́ nde né ka nág ménâ. Bɔ̀ déì né munó ye, à wágá wá ndé ŋgwêh. Mè tueé bí, à ŋgágá ndé ŋgwéh, à bí yolo den né lòù. À gwàn bèh dé nuaré déì leér le, né mene neì. À gwaán seér né mé nùà kàn né feh seèn yueé fɔɔ́n, te à yili sɔm bú. 10Mé cieé Nùà Dueè, Nùà Dueè kar waà nde né faá nùà yîb nɔ. Loù sâ, bèmè nde né to taré, vulú nde né nyueé leér, we nde né ké te vulúu die, njèh dɔɔ́ŋ ŋgie yuo, tàbè mé bɔ̀ njèh teèn dɔɔ́ŋ nde gi né ŋgie yuo ndɔ. 11Bɔ̀ nùàr mò, mɔ Càŋ njèh dɔɔ́ŋ calé sɔm nde né faá bèh mân, sâ dene biì den nde né gèh dé heè wa? Bí kè nyégé bagasé, te bí den lom nyennésé, te ŋené yuo kelà yoòr biì, ye bí né yoòr Càŋ mege ndeé ma. 12Bí njolo kè mé cieé Fehtoò beèh, bí né seé bɔɔ́, te à cuù ye. Loù sâ, vulú nde né tuar yilá ndeé, bɔ̀ njèh teèn dɔɔ́ŋ laga nde gi tuar. 13Né faá Càŋ lɔ tueé kwaá naâ nɔ, ye te vulú dé feê mé tàbè dé feê yuo kela nyegê kɔɔ́, bɔ̀ njèh didilî cer teèn. Béh hên kela den né cí! 14Sâ bɔ̀ nùàr mò, cu mé bí né cieé sâ teèn kela hên, bí lègè lòm faá bí lege aá nɔ, te bí ndeè yuo gi njolò Càŋ kɔ́bè sâ mé veên yoòr sam, cɔ̀ŋ die lètenè biì, bí bɔ̀ Càŋ. 15Bí kɔ́ɔ ye, sèŋ mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò né kwaá doô gam né kɔɔ́, te bí ndeè nde ye yili yuo. Pɔ̂l nùà yíé-temé beèh lé naá giì bí ménâ te bɔ̀ mvù seène nyagá njií ndɔ. Càŋ lé bú kɔ́gɔ̀n sâ haá naâ kɔɔ́. 16Cu mé à né felè ŋgòr hên nyagá dɔɔ́ŋ à tueé gi né faá bèh mân. Te bɔ̀ mvù seèn mé à nyagá gi né kɔɔ́, bɔ̀ beré déì né lom taré dé gècên. Bɔ̀ cùr mé temé kuú sé yeé ŋgwé kòmò cú, bɔ́ lugó keéh njií kwɔ̀m bèh hiîn, bɔ́ ferré yií seér nyeén, faá bɔ́ bɔɔ́ yeé mé bɔ̀ beré déì te mvù Càŋe nɔ. Kwá-re nɔɔ́ŋ ndɔ, bɔ́ mé njéh tulu su né ju yoòr! 17Dé biì bɔ̀ mbeí mò, bí baá gi mé njéh tieè, bí dèn á dene kɔ̂r, te veên bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ bí jìn cú, te bɔ́ bí te bèh denè biì kòrò sɔ̀m cú ndɔ. 18Sâ bí bɔ́ lòm tég, te húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò Kristò yam sie bí beè, bí kɔ ŋeí cu bú dé kɔɔ̂. Yìlì nùàr né lom bú. Kùsèm, sùsùm seèn a, ká ndé wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ, yuoô lan, nde tɔ́g dé nyèmà mé nyèmà. È môn!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\