2 Tesalonîk 1

1Né mè Pɔ̂l mé Silvên bɔ̂ Timotê nyagá njií né mé bɔ̀ŋ biì ké Tesalonîk, bí bɔ̀ɔ́ mé né gi beè Tele beèh Càŋ bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò dɔɔ́ŋ. 2Tele beèh Càŋ bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 3Bɔ̀ nùàr mò, béh vrà lòm Càŋ felè biì, béh té sòn dù. Mɔ béh né ménâ bɔɔ́, sâ né teèn yilá. Lòù sam, bí né temé cén kwaá ŋgulí huɔɔ́m, né tetoò yaám ndeé; gwaân mé dé kàn né mbeí lètenè biì gwaán doô né naŋ ndɔ. 4Béh mé yilí biì te bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bèh dɔɔ́ŋ hên punó gɔ né mé njéh. Gèh sieè mé bí né lom mé temé cén sie huɔɔ́m sâ né baga dé gècên. Bɔ́ né mene bí teèn bunó, bɔ́ né mene bí gèr feh keéh, mé njéh mene bí temé teèn sɔ̀m ŋgwéh; béh hên punó gɔ né mé njéh. 5Bí né ménâ yoló, te ŋené yuo kelà teèn, ye Càŋ ju tena yií né teèn, wa dé Lò Càŋ yilâ bí nde né wulú ma. Lòù sam, bí dàm gèr hên yoló laré né felè Lò Càŋ sâ. 6Yila né teèn ndɔ. Càŋ bɔ̀ njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi nde né te ceér-e te ceér-e. Bɔ̀ɔ́ mé né bí gèr feh keéh hèllè, à nde né bɔ́ gèr sâ horó haá cuú, 7te bí bɔ̀ɔ́ mé né gèr ŋené, kwa seér cu dù kɔɔ́. Béh nde né ménâ kwa ndɔ. À ndeè mân bɔɔ́ nde né loù mé Fehtoò beèh Yeésò cuù nde né teèn. Loù sâ à ndeè né ké te vulúu ŋené yuo kelâ, à nde né mé bɔ̀ŋ bɔ̀ cìlì seèn dé tetarê jomo, 8à wa ndeè né te leba weè, te à weh bɔ̀ Càŋ-kɔ́ seé, à nde né bɔ̀ tàŋ-tie bɔ̀ seé ménâ weh ndɔ. Lòù sam, bɔ́ temé te Njàgà Bagaà Fehtoò beèh Yeésò kwá njí ŋgwéh. 9Bɔ́ nde né te gèr dé nyèmà mé nyèmà nyoló le, bɔ́ leba den gèr ké ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ, bɔ́ dé bɔɔ̀n sùsùm Nùà Dueè yoòr bɔɔ̀n ŋgwé ndé cú, bɔ́ te ŋgùlù seèn-e yílá nyì ndé cú ndɔ. 10Mɔ à ndeè baá loù sâ cuû, bɔ̀ dé seèn nde né bú seén; bɔ̀ɔ́ mé né gi temé yoòr seèn kwaá njií dɔɔ́ŋ nde né mé bú sumú kuú. Loù sâ bí dɔɔ́ŋ, bí nde gi né lètenè bɔ̀ sâ bɔ̀ ndɔ. Lòù sam, ŋgòr Càŋ mé béh lé naâ bí tueé doô, bí né temé teèn kwaá njií. 11Béh Càŋ felè biì cu dɔɔ́ŋ hên dua den né dé cî. Béh ye Càŋ a, bɔ́ te bí den komo dene jéjêg mé à né bí mé njéh yilá doô. Béh ye bú a, kúkùr seèn à há bí terreb teèn, te bí bɔɔ́ komo bagaà mé bí né gwaán doô; bɔ̀ seé mé bí bɔɔ́ né mé yilí seèn dɔɔ́ŋ, bú a, nyén ŋgúlí gí bɔ́ nyeèn ndɔ. 12Mɔ né mân, sâ yilí Fehtoò beèh Yeésò nde né felè biì lieé ŋagá, bí nde né mé bú lieé nyegé ndɔ. Bɔ̀ njií hên dɔɔ́ŋ Càŋ bɔ̂ Yeésò Kristò Fehtoò beèh nde né mé húɔ́m-temé bɔɔ̀n dé lòù bɔɔ́ gií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\