2 Tesalonîk 2

1Mè dé kènê tueé nde aá felè cieé mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò ndeè né teèn cuû, mé béh nde né toò seèn bilí gií ndɔ. Béh né bí bɔŋ, kúkùr biì bɔ̀ nùàr mò, 2bí té kèkɔ̀g dèn; càŋ a té bí lè mbaá téné kú. Bɔ̀ nuaré déì né mene tueé ye bí a, cúcuí ye bɔ́ a, Fehtoò beèh cu giì aá kèn, bí tée gwàn ye. Bɔ́ né mene ŋgòr Càŋ ménâ se, bɔ́ né mene mvù déì jaŋé, ye bí a, béh nyagá naâ ménâ kɔɔ́, bí té lòm gwàn; feh a, té bí ter mbaá ŋéllé kú. 3Bí té gwàn mé nuaré déì bele bí felè cieé sâ lòù. Mé cieé bú sâ ndeè dé seèn waâ, kɔ veên bɔ̀ nùàr baá furú, bɔ́ baá Càŋ taáb saán; kɔ meì bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ ndeè ŋené ŋaga baá bèsɔ́nè, sâ ye. Né nùà yílá-beè bɔ̀n. 4Nùà jéré-temê hèllè nde né Càŋ yoòr yuo njebá, ye bɔ̀ nùàr a, té bú dùà, bɔ́ té njeré déì dùà gɔ̀. À nde né Càŋ felè njebá tená, ye nyí né bú yɔgɔ́. Dé sâ gí lòm ndé ŋgwéh, à nde cu né mé njéh ké gwà Càŋ koô lɔgɔ́ yilá bilí, à nde mela den te kɔgɔ, ye nyí né Càŋ nùà njèh sâ. 5Á, ŋgweéh cu mé béh bí lé naâ kɔɔ́, mè lé naá giì bí ménâ tueé ndɔ wa? Bí dé sâ mùnò kɔ́ cú á? 6Mé njéh mene, dé kènê à née mé ceér sam ye, njeré déì né bú toò lalé tená, kɔ cu mé Càŋ lé sie kwaá naâ sâ ndeè waà baá kɔɔ́, sâ ye; bí né gi ménâ kɔɔ́. 7Cí gí cégé ŋgwéh ndɔ: bɔ́ née mene bú beè ménâ sie kwaá, terreb jéré-temé seèn hèllè né doó naáb ŋɔ den, né lom mé seé yieé ndeé. Njèh cén, bú nùà njèh nde née wá ŋgwéeh ye, kɔ nuaá mé sie kwaá né bú beè sâ ndeè sɔm aá yo, sâ ye. 8Cu sâ meì bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ hèllè nde né cie ŋené ŋagá, te Yeésò Fehtoò beèh ndeè weh nyegé ye bú seé: à nde né bú mé ndândaà cúcuî mbaá fulú wulá sɔm, te njènjàn ŋagâ seèn nyoló sɔm weéh ye bú. 9Mɔ tájéré hèllè ndeè baá cie ŋagá den, à nde né njágá mé terreb Sátàn sieé: à nde né bɔ̀ njèh kèkènè hihiné bɔɔ́ bele; bɔ̀ fém mé bɔ̀ cìè nyenyenê nde né cie bomó sue, 10te à bele kwa bɔ̀ nùàr teèn. À nde né jomo veên mé nòmò hihiné kelá, te à bele kwa bɔ̀ɔ́ mé nde né leér le mé njéh. Lòù sam, gècên mé sé né bɔ́ yili sɔm, bɔ́ temé teèn kwá njí ŋgwéh; bɔ́ bú gwàn ŋgwéh ndɔ. 11Càŋ yeé ŋene aá ménâ, à bɔ́ terreb maŋgelèŋ mbaá hên tema njií seér né mé njéh, te bɔ́ gwaán kela seér bɔ̀ njèh dé gogobô sâ ndɔ. 12Sé yeé baá môn, te bɔ̀ɔ́ mé gècên gwàn bèh dɔɔ́ŋ yila gi beè. Veên seèn huɔm kela né bɔ́ yoòr kɔɔ́ nɔ. 13Bɔ̀ nùàr mò, bí bɔ̀ɔ́ mé Fehtoò beèh né bí gwaán hên, béh né lom Càŋ felè biì vra dé gècên. Yila né teèn ndɔ. Lòù sam, Càŋ lé naâ bí balé kwaá, sâ wɔ́ŋ née sam ye, ye te bí ndeè yili yuo faá bèh mân, bí ŋa bɔ̀ dé nyî. Bí bɔ̀ dé seèn ŋa né mé terreb Cúcuí Ŋagâ bɔ̂ temé cén mé bí né te ŋgòr gècên kwaá njií doô. 14Càŋ lé bí yilá naâ mé njéh; lé naâ mé Njàgà Bagaà mé béh lé seé naâ bí doô, ye te bí yila ké bèh sùsùm Fehtoò beèh Yeésò Kristò. 15Mɔ né mân bɔ̀ nùàr mò, sâ bí húné lòm nɔɔ́ŋ, bí kwaá njií temé te tabɔ́ mé béh lé naâ ŋgweé, béh feh keéh cu bí doô; bɔ̀ déì béh lé tueé naâ bí mé feh, bɔ̀ déì béh lé bí nyagá naâ lòù; bí kwá njí temé teèn nɔɔ́ŋ. 16Fehtoò beèh Yeésò Kristò mé feh seèn bɔ̂ Tele beèh Càŋ a, sìè nyégé bí. Bɔ́ gwaán né béh kɔɔ́, bɔ́ cu dɔɔ́ŋ toó nyegé né béh kɔɔ́, bɔ́ temé beèh ter jɔgɔ kwaá né kɔɔ́; dɔɔ́ŋ né gi mé húɔ́m-temé bɔɔ̀n. Bɔ́ a, tó nyégé bí, bɔ́ haá bí terreb, te bí bɔɔ́ lom bɔ̀ njèh bebagaà, bí tueé nyegé ŋgòr sònò bagasé ménâ ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\