2 Tesalonîk 3

1Bɔ̀ nùàr mò, mè tueé lɔ né ye bí a, bí dùà kéh béh Càŋ teèn, te ŋgòr Fehtoò beèh sela yam nde bèh dɔɔ́ŋ kukwar, te lie faá lé lie huɔɔ̀m naâ ké lètenè biì nɔ. 2Bí dùà cú bú, te à mvelé sɔm béh beè bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ teèn, wanɔɔ́ŋ né bɔ̀ vevenê bɔ̀. Ŋgòr Càŋ mé béh né se hên, bɔ̀ nùàr bú dɔɔ́ŋ gwàn làrè ŋgwéh. 3Mé njéh mene, Càŋ né den ka te be sâ. À nde né bí terreb haá, à nde né bí kurú nyegé, te veên bí kèmà cú. 4Béh né kwàgà biì mé yilí Fehtoò beèh yieé, ye bí né yeé bɔɔ́, bí nde cu né mé njéh faá béh lé tueé naâ bí nɔ bɔɔ́ ndeé den. 5Fehtoò beèh a, lèmè nyégé bí temé lè, te bí gwaán ŋeí cu Càŋ dé gwaân, bí yolo komo njèh faá Yeésò Kristò nɔ. 6Bɔ̀ nùàr mò, béh tueé né bí mé yilí Fehtoò beèh Yeésò Kristò, ye bí a: bɔ̀ Càŋ bɔ̀ mé né dene fùɔ̀b bɔɔ̀n den dɔɔ́ŋ, bí bɔ́ té bècénè dèn bílí, bɔ̀ sâ bɔ̀ tabɔ́ mé béh lé naâ bɔ́ feh hên bèlè ŋgwéh. 7Dé biì, bí né gi gule beèh kɔɔ́, bí gɔ̀ bèlè teèn. Lòù sam, léí mé béh lé naâ lètenè biì, béh lé bɔ̀ fùɔ̀b bɔ̀ ná ŋgwêh. 8Béh lé gùm beèh beè nuaré déì yì lɔ́ ná ŋgwêh, ye te à koó den béh dé lòù. Béh lé tema seér cuù naâ seé dé temâ, béh tema bilí seé mé cíbítenè mene. Sâ dɔɔ́ŋ béh ye te béh nuaré déì lètenè biì seé beè há cú. 9Lé túé ná ŋgwêh, ye sâ béh mé ceér yâb sam cuú; dé sâ ndɔ́g ndɔ. Béh lé ménâ tema seér naâ, ye te bí ke weh teèn, bí bele gule beèh. 10Béh lé cie ké lètenè biì tueé ŋaré njií naâ dé cî, ye bí a: nuaá mé seé gwàn ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bú a, té yáb sònò nágá kéh ndɔ; 11wanɔɔ́ŋ bɔ́ ye béh a, bɔ̀ nuaré déì né ké lètenè biì teèn, bɔ́ né léláŋ fùɔ̀b mbaá ŋgɔlé gɔ; wa seé bɔɔ̀n né lom ŋgòr bɔ̀ nùàr hua weèh sé wa. 12Mé yilí Fehtoò beèh Yeésò Kristò, béh né mé bɔ̀ sâ bɔ̀ tueé njií, ye bɔ́ a, bɔ́ témá lòm seé nenɔɔ́ŋ, te bɔ́ koó feh bɔɔ̀n mé be bɔɔ̀n ma. 13Béh né mé bí tueé njií ndɔ, bɔ̀ nùàr mò, bí té be dù, bí bɔ́ dèn bagaà cu dɔɔ́ŋ. 14Ndéb mé béh né lè mvù hên leéb kwaá, mɔ nuaré déì tie teèn félá njí ŋgwéh, bí kè bú keè, sâ bí gè lòm mé ceér seèn nɔɔ́ŋ, te à gulí kɔ. 15Bí té bú cu sâ faá nùà bùnò biì nɔ wèh ndɔ, bí fèh sér bú lòù, ye né nùàr biì. 16Nùà Dueè mé kulu dɔlé yeé njèh kɔɔ́, bú a, kúlú dɔ́lé nyégé dèn bí mé gèh kulû hihiné cu dɔɔ́ŋ. Nùà Dueè a, dèn mé bí dɔɔ́ŋ! 17Mè bie aá bí, né mè Pɔ̂l, mè bèh hên nyagá né mé be mò. Hên né be mò, te mvù mò dɔɔ́ŋ mè jege gi né mân. 18Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, ká sìè gí bí beè dɔɔ́ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\