2 Timotê 1

1Né mè Pɔ̂l, mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Càŋ lé mè mân sie kwaá naâ mé kàgà-ndòn seèn, ye mè a, ndé kùr yɔ̀ŋ se; júée bɔ̀ nùàr a: mɔ bɔ́ bilí den né beè Yeésò Kristò wa, bɔ́ nde né yɔ̀ŋ tètàgà kwa ma. 2Mè nyagá njií né mé wò huaán yíé-temé mò Timotê. Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kɔ́ wò jere, bɔ́ kúlú wò, bɔ́ haá wò dɔlê. 3Mè né Càŋ vra, mè né lom seé seèn mé temé ŋagâ bɔɔ́; mè bɔɔ́ né faá bɔ̀ tele mò léí jɔ̀gɔ̀ lé bɔɔ́ naâ nɔ. Cu dɔɔ́ŋ mè né Càŋ dua, mè yilí yeè suúteèn mé cíbíteèn mene nyèn bèh, mè né bú felè yeè vra. 4Mè né wò munó dé gècên. Lòù sam, mè lɔ nde ké yoòr yeè yuo, wò lé naâ yúé si. Kènê mè yeé ŋene aá ménâ, mè ye sâ kɔ mè wa cuù ké yoòr yeè waà, te yo sagár cu mè. 5Gèh temé yeè cén mé wò né yoòr Yeésò Kristò kwaá nyegé doô né ká lè mò, mè bú nyèn ŋgwéh. Sâ lé naâ seé Loyísè meí yeè dé koô, à lɔ naâ temé cén yoòr Càŋ kwaá njií. Jomo sâ meí yeè Enísè kwaá njií cu ka ménâ. Wò hên kwaá njií cu né cí, mè né kɔɔ́. 6Mɔ né ménâ, huaán mò, seé mé Càŋ lé haá kwaá naâ beè yeè doô, té be mé njéh dù, wanɔɔ́ŋ nde né nyimé yuo. Càŋ lé wò haá naâ kɔɔ́; lé naâ loù mé mè lé baà naâ wò be felè doô. 7Té njeré déì vèh nyì gùm dɔɔ́ŋ. Cúcuí mé Càŋ lé haá naâ béh hên nde né béh temé lòù taré seér, nde né béh gwaân haá, haá béh terreb, te béh sie komo yo mé njéh ndɔ; à béh veéh lè yí ndé ŋgwéh. 8Sâ mɔ wò baá felè Fehtoò beèh tueé, té fegùlì kwá. Né mene felè mò kwer seèn, té gùlì ménâ ndɔ. Ŋéné lòm gèr te Njàgà Bagaà faá mè nɔ; kɔ́ lòm ye, terreb nyî né beè Càŋ. 9À lé béh yili sɔɔ́m naâ kɔɔ́; à béh yilá bilí né dé cî, ye te béh ŋa bɔ̀ nùàr nyî. Lé naâ mé kàgà-ndòn seèn ndɔ, béh lé seé bagaà déì bɔ́ kòmò ná ŋgwêh, à lé béh yili sɔɔ́m naâ dé lòù. Béh lé njua sâ kwa keéh naâ mé Yeésò Kristò, sâ wɔ́ŋ lɔ née teèn sam ye. 10Yeé baá kènê, à nde ye húɔ́m-temé sâ yoòr Yìlì nùàr Yeésò Kristò ŋené sɔm keéh. Lòù sam, Yeésò Kristò duagá sɔm aá terreb cioò kèn, à né béh Njàgà Bagaà feh, à teèn sâ ŋené sɔm keéh né béh yɔ̀ŋ tètàgà ndɔ. 11Kènê à Njàgà Bagaà sâ jege haá né beè mò, ye mè a, ndé bɔ̀ nùàr bèh dɔɔ́ŋ feh bele, sè bɔ́ seè. 12Mè gèr hên ŋene kuú né dé cî. Mé njéh mene, mè mé gèr táŋ cú. Lòù sam, mè né gi bèh ndèm mò kɔɔ́, mè né kɔɔ́ ye, seé seèn mé à jege kwaá né beè mò hên, à nde né kebbé nyegé, à kebbé nyegé den nde né ménâ tɔ́g kɔ ndeè wa baá cieé sâ ndɔ. 13Bɔ̀ ŋgòr jéjêg mé wò lé naá giì sònò mò ŋgweé dɔɔ́ŋ, sìè kwá felè, wò bele ménâ ndɔ, wò sie lom Yeésò Kristò mé temé cén, wò né bɔ̀ nùàr mé temé Yeésò lè gwaán. 14Njàgà Bagaà mé Càŋ jege kwaá né beè yeè sâ, té gwàn mé nuaré déì kweéh seér bú. Kébbé nyégé lòm bú mé terreb Cúcuí Ŋagâ mene; à baá gi béh lè lè. 15Ŋgweéh wò né gi kɔɔ́ ye, bɔ̀ Càŋ bɔ̀ mé né te tàbè Asíà dɔɔ́ŋ durá si lɔ gi aá mè wa? Fíjèn bɔ̂ Hermɔjénè né gi lètenè sâ teèn ndɔ. 16Dé Onesifôr môn sam. Càŋ a, té njolo mé mbàgà seèn cì. Lòù sam, cu dɔɔ́ŋ à lé naâ mè yo bɔɔ́ taré. À fegùlì táŋ ŋgwéh ye mè né nùà gwà cibì. 17À yeé waà baá ká Rɔ̂m, gèh dé mé à lé fɔɔ́n kwaá naâ mè doô, lé dé tueê ná ŋgwêh. 18Wò né cu kɔɔ́ ye, à lé mè ké Efêse gam kelà naâ kɔɔ́ ndɔ. Nùà Dueè a, bɔ́ húɔ́m lòm bú bagaà loù téná-juù dé gècên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\