2 Timotê 2

1Sâ huaán mò, kwá fùgò mé wò né beè Yeésò Kristò kuú hên haá wò terreb kɔɔ́. 2Njií mé wò lé naá giì sònò mò ŋgweé dɔɔ́ŋ, mè lé tueé naâ toò bɔ̀ nùàr ŋgûn, wò jègè há kéh bɔ̀ njií sâ mé bɔ̀ gècên bɔ̀ déì ndɔ, te bɔ́ feh ser mé bɔ̀ déì ménâ. 3Ŋéné táré gèr ndɔ, dèn lòm kɔ́bè sâ faá sɔ́jì Yeésò Kristò nɔ. 4Mɔ sɔ́jì yila baá taáb, à dé seèn be te dene bɔ̀ lòù bɔ̀ yí ndé cú, à gwaán seér né kwaá-taâb bɔɔ̀n yoòr yilâ. 5Déì né cu nùà dùlà doò ndɔ: nuaá mé né doò dula, nde né tàm ŋgɔ̂g kwa. À kwa nde né mé doò teèn dula yiî. 6Déì né cu nùà kíé boôr ndɔ. Mɔ à né boór seèn kɔ́bè sâ lege kieé nyegé, à nde né yab kɔɔ́ yieé lɔgɔ́. 7Mùnò nyégé bɔ̀ ŋgòr mò hên bagasé. Fehtoò beèh nde né wò terreb haá, te wò ŋgweé komo njèh dɔɔ́ŋ. 8Mùnò njí cú dé Yeésò Kristò, ndùté ndùtù Davîd. Ŋgweéh à lé naâ te cio komo yuo mà. Njàgà Bagaà mé mè né yeé tueé dɔɔ́ŋ né gi ménâ tueé ndɔ. 9Mè gèr hên ŋene gi né mé Njàgà Bagaà sâ; bɔ́ mè ká gwà cibì faá nùà veên nɔ yií kwaá né dé cî ndɔ. Mé njéh mene, né baga, bɔ́ te yuiî sie colo kwaá lom né mè, bɔ́ ŋgòr Càŋ sìè kwá ŋgwéh. 10Mè gèr hên yolo den né dé cî, te bɔ̀ɔ́ mé Càŋ né balé sɔm dɔɔ́ŋ yili yuo gi, bɔ́ yili yuo nde né mé Yeésò Kristò, te bɔ́ den ké bèh sùsùm dé nyèmà mé nyèmà. 11Kwá mè tueé wò jéjég ŋgòr déì; jéjég ŋgòr sâ ye: Mɔ béh bɔ̀ Yeésò kuú né kɔɔ́, béh bɔ́ làŋ den gi nde né kɔɔ́. 12Mɔ béh né nɔɔ́ŋ den, béh né gèr yoló, sâ béh bɔ́ nde né mgbè dɔɔ́ŋ cer gií. Mɔ béh ye béh bú kɔ́ ŋgwéh, sâ à nde né ménâ tueé taré, ye nyí béh kɔ́ ŋgwéh ndɔ. 13Mɔ béh kɔ́bè sâ sam, béh kɔ́ɔ ye, à né dé seèn cu dɔɔ́ŋ kɔ́bè sâ ma; wanɔɔ́ŋ à seèn hihiné kerré den nde né naàn wa?» 14Wò kèmà jìlì cú bɔ̀ nùàr kemà, te bɔ́ munó ko cu ŋgòr hên, lùɔ̀m ŋágá lòm bɔ́ mé yilí Càŋ, júée bɔ́ a: té mé tɔgɔ felè bɔ̀ wɔb ŋgòr ndè lè ma; njèh gàm déì sam. Mɔ sam, bɔ̀ déì nde né ŋgweé, bɔ́ sibí le keéh teèn. 15Fágá lòm dé yeè feh, dèn lòm nùà seê mé né seé seèn teèn bɔɔ́ yií, te wò huɔm Càŋ yoòr, fegùlì wò mé seé yeè sìè cú, wò né ŋgòr gècên te ceér-e te ceér-e tueé yií. 16Gè dé yeè mé bɔ̀ ceér wɔb ŋgòr faá bèh sâ nɔ; bɔ́ dé bɔɔ̀n te ceér Càŋe sam. Bɔ̀ɔ́ mé né teèn yilá dɔɔ́ŋ nde gi né ndèm bɔɔ̀n teèn cuaré lɔɔ́, te bɔ́ veé ŋaá seér dé ŋaâ. 17Bɔ̀ ŋgòr bɔɔ̀n hèllè ŋɔ sie lom né bɔ̀ nùàr beè faá nyer nɔ. Hemenê bɔ̂ Filétè né lètenè bɔɔ̀n ndɔ. 18Bɔ́ geé lom aá dé bɔɔ̀n mé ceér gècên gùm dɔɔ́ŋ, seé bɔɔ̀n baá seér bɔ̀ nùàr bɔɔ́ siì. Bɔ́ né bɔ̀ nùàr tueé ye bɔ́ a: Càŋ lɔ nùàr te cio komo sɔm giì baá kèn sé wa. Yeé baá ménâ, bɔ̀ nuaré déì yila temé yoòr Càŋ sɔm beleè ndɔ. 19Mé njéh mene, Càŋ mé ŋgeér sam; à lɔ naá giì maàŋ nùà njèh si kwaá, né doó nɔɔ́ŋ den den. Bɔ́ felèbɔ̀ nyagá kwaá né ye: Nùà Dueè né gi bɔ̀ dé seèn kɔɔ́, wa nuaá mé gwaán aá ye nyí baá dé Nùà Dueè dɔɔ́ŋ, bú a, nyénné veên nyennè ma. 20Kɔ́ɔ ye, ké gwò nùà lieê bɔ̀ njèh gwà feh hihiné né gi teèn. Bɔ̀ déì, bɔ́ me né mé goó, bɔ̀ déì mé lɔ̀ŋ bèlè, bɔ̀ déì mé màr, bɔ̀ déì bɔ́ kwe né toú; dé kàn né mé bèh seê seèn teèn. Bɔ̀ déì né teèn, kɔ baá mé loù cieé koô, bɔ́ kema ye bɔ́ dé bɔɔ̀n. Dé bɔ̀ déì, bɔ́ seé mé njéh bɔɔ́ gi né cieé dɔɔ́ŋ. 21Né yoòr beèh faá bèh ménâ ndɔ: nuaá mé sɔm aá be te veéne, baá dé seèn ŋagásé, nde né ménâ den; dé seèn kɔ né lom dé seé koô, sâ bɔ́ nde ye seé mé bú bɔɔ́. Tele nde né bú dé seèn lòù kwaá nebbé nyegé, ye lòù sam, à nyí gam nyegé né kɔɔ́. Mɔ seé bagaà déì ŋené yuo kelà mene beré déì, tele bèh seé sâ njií nyegé nde né bú ndɔ. 22Mɔ né mân, sâ té ja mé veên faá bɔ̀ ndà nɔ wà; fɔ́n sér dé yeè ceér dé didilî; kwá njí temé yoòr Càŋ, gwàn lòm bɔ̀ mbeí yeè mé temé cén, dèn toò bɔɔ̀n dɔlésé. Bɔ̀ɔ́ mé né Fehtoò beèh mé temé cén yueé fɔɔ́n dɔɔ́ŋ, bí bɔ́ dèn gí ménâ. 23Mɔ bɔ̀ nùàr baá saán ndualé gɔ, té sòn yeè teèn yí njí; wò né kɔɔ́ ye, gèh bɔ̀ saân kùlù bú sâ nde ké toò mboón yeé mé jɔ́g. 24Kɔ́ɔ ye, nùà seê Nùà Dueè beéh dé seèn tɔgɔ ndè bèh; seé seèn né seér bagaà mé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ bɔɔ́ larê. Bú a, dèn lòm nùà fèh-njèh dé gècên, à yóló bɔ̀ nùàr yolò. 25Bú a, fèh nébbé gí bɔ̀ tásaán njèh lòù, à feh lom bɔ́ mé temé dɔlê ndɔ. Merré déì Càŋ nde né bɔ́ ceér cieé déì feh, te bɔ́ yueé fɔɔ́n feh bɔɔ̀n, bɔ́ bele ceér gècên. 26Lòù sam, Sátàn lé naâ bɔ́ te yuiî curú kwaá, bɔ́ né sòn seèn ŋgweé. Mɔ nùà seê Càŋ né bɔ́ lòù feh nebbé seér, merré déì loù sâ bɔ́ nde né te yuiî huaré yuo, bɔ́ cu cuù ká beè Càŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\