2 Timotê 3

1Kɔ́ɔ ye, mɔ wɔ́ŋ nde aá gií wa, bɔ̀ cieé dé cèrè jomò ndeè den gi nde né tetaré tetaré ma. 2Bɔ̀ nùàr nde gi né bɔ̀ nyaá bɔ̀ ŋaá, bɔ́ nde gi né mé kàgàlɔ̀ŋ gwaán le, bɔ́ nde né mé púnò kuú, bɔ́ nde né feh ham, bɔ́ nde né Càŋ seb, bɔ́ nde né sòn bɔ̀ tele mé bɔ̀ meí bɔɔ̀n ŋgeén; nùàr né mene bɔ́ bagaà bɔɔ́, bɔ́ vrà ndé ŋgwéh; bɔ̀ njií mé né gi beè Càŋ jolo dɔɔ́ŋ, bɔ́ vèh ndé ŋgwéh ndɔ. 3Bɔ́ nde né temé jeré, bɔ́ jere mé bɔ̀ mbeí kwá ndé ŋgwéh, bɔ́ nde né nùàr sar gɔ, bɔ́ yo sìè ndé ŋgwéh, bɔ́ nde né léláŋ taâb jélákág. Bɔ́ bɔ̀ njií mé né teèn yilá nyuùn kwàrè ndé ŋgwéh. 4Bɔ́ nde né léláŋ súî, bɔ́ nde né fií, bɔ́ nde né mé ŋgàŋ fu sela, bɔ́ gwaán kela nde né wɔ́ŋ mé Càŋ. 5Dé ŋgòr Càŋ bɔ́ né gi yoòr dág wagá kwaá; njèh cén, bɔ́ né terreb Càŋ kèb cén ŋgoró njií, ye né njèh mbaâ ma. Mè tueé wò, gè lòm mé ceér gèh bɔ̀ sâ bɔ̀ nɔɔ́ŋ. 6Bɔ̀ déì lètenè bɔɔ̀n né gùgwò ŋgou yilá ndeé, bɔ́ né bɔ̀ véh yuyuaâ teèn tɔgɔ́ weh bele. Bɔ̀ véh hèllè né-re te veên mé ceér hihiné teré seér faá bɔ́ gwaán nê nɔ. 7Bɔ́ né gi njèh maân gwaán dág; mé njéh mene, bɔ́ ceér gècên kɔ́ kòmò bèh. 8Nde cu mé bɔ̀ siíb hèllè, bɔ́ né lom ŋgòr gècên saán beéh sɔm, bɔ́ saán né faá bɔ̀ Jánè bɔ̂ Jambèrè lé saán taré naâ mé Músì ndɔ nɔ. Lòù sam, lè bɔɔ̀n né seér cúcuí veên, bɔ́ né mé njéh lòù cur gɔ, ye bɔ́ né temé yoòr Càŋ kwaá njií sé wa? 9Càŋ mé ŋgeér sam, bɔ́ mé njéh dàb ndé ndé ŋgwéh ndɔ. Lòù sam, bɔ̀ nùàr nde né ŋené kɔɔ́ gií, ye bɔ́ bɔɔ́ ndugó gɔ né lòù, bɔ́ né faá bɔ̀ Jánè bɔ̂ Jambèrè nɔ. 10Dé yeè, wò kɔ gi aá bɔ̀ njií mé mè né yeé feh kèn, wò né gi gule gò mò kɔɔ́, wò né kwɔ̀m seé mò kɔɔ́ gií, wò kɔ gi aá temé mé mè né mé Càŋ kwaá njií kèn ndɔ; wò né gi sìè-temé mò kɔɔ́, wò né gwaân mò kɔɔ́; mè né yoló, wò né gi kɔɔ́; 11bùnò mé bɔ̀ nùàr né mè bunó, wò né gi ŋené, bɔ̀ dàm gèr mé mè lé ŋenè naâ dɔɔ́ŋ né gi lè yeè; bɔ̀ njií mé lé kwa giì naâ mè ké Antiôs dɔɔ́ŋ né gi lè yeè ndɔ. Bɔ̀ dé ké Ikoniûm o, bɔ̀ dé ké Lîstrè o, dɔɔ́ŋ njèh faá bùnò nɔ, mè lé naâ mé njéh kwaré, wò né gi kɔɔ́. Mé njéh mene, Nùà Dueè lé naá giì mè teèn mvelé sɔm. 12Kɔ́ɔ ye, bɔ̀ɔ́ mé gwaán né beè Yeésò Kristò mé temé cén deèn dɔɔ́ŋ nde gi né mé bùnò ménâ kwaré ma. 13Dé bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ mé bɔ̀ bèlè nùàr bɔ̀, bɔ́ nde né mé seé ŋgeêr bɔɔ̀n tetoò bɔɔ́ ndeé den, bɔ́ nde né bɔ̀ nùàr bele, te bɔ́ bele keéh mé gùm bɔɔ̀n mene. 14Dèn lòm dé yeè nɔɔ́ŋ; bɔ̀ njií mé wò lé naá giì maán, mé wò lé naá giì mé temé yeè mene gwaán doô, dèn lòm teèn tég. Gèh bɔ̀ nùà fèh-njèh mé lé feéh naâ wò bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ, wò né gi bɔ́ kɔɔ́. 15Bɔ̀ njií mé né te mvù Càŋe nyagá den, wò né gi bɔ́ kɔɔ́ ndɔ. Wò lé bɔ́ kɔ duɔɔ́m naâ, sâ wò née huaán maàn ye. Ŋgòr Càŋ sâ nde né wò ceér feh, né ceér dé bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njií, te Càŋ yili sɔm bɔ́. 16Bɔ̀ njií mé né gi te mvù Càŋe nyagá den hên dɔɔ́ŋ né gi mé Cúcuí Càŋ teèn, te feh dilí béh ceér gècên; à nde né béh bèh sesabê beèh njolò feh kwaá, te béh soró nyegé gi, béh bɔɔ́ seér bɔ̀ njèh dé didilî njolò Càŋ. 17Sâ te nùà Càŋ den ye nùà Càŋ jéjég sâ, à bɔɔ́ komo ye seé bebagaà ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\