3 Jâŋ 1

1Né mè nùà koô gwà Càŋ nyagá né wò kɔɔ́. Yíé-temé mò Gayûs, mè né wò bieé. Mè né wò mé gècên mene gwaán. 2Mbeí mò, mè né lom gwaán ye njèh dɔɔ́ŋ a, yùò húɔ́m gí beè yeè lòù, wò té bán ndɔ. Dé ceér Càŋ beleè, mè né gi bagasé kɔɔ́ nyegé ye càŋ wò lè téné ndé ŋgwéh. 3Mè né lom mé vɔ́gɔ́-temé felè yeè dé gècên. Lòù sam, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ lé naâ waâ, bɔ́ keí huɔm wò toò mò, bɔ́ ye mè a, gècên yeè né yieé, wa wò né ceér gècên bele huɔɔ́m ma. 4Mè túé kɔ́ cú mbeí mò, kènê bèh nɔ́ré-temé mò dɔɔ́ŋ baá lom bèh mé bɔ̀ huaán mò né gi ceér gècên teèn bele huɔɔ́m hên. 5Mbeí mò, kɔ́ɔ ye mé nyí né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé gècên mene gam sâ, nyí bɔɔ́ yií né teèn ma. Wò né mé bɔ̀ dé kìn mene gam bilí ndɔ. 6Bɔ́ né yeé ká te bɔ̀ŋ beèh waâ, bɔ́ né yilí yeè teèn keí huɔɔ́m, ye wò né lom bɔ́ gwaán dé gècên. Kúkùr yeè, gàm dèn ká bɔ́ mé temé Càŋ lè ménâ, te bɔ́ gɔ nde den mé gò bɔɔ̀n tetoò. 7Bɔ́ lé yuoó baá gò kèn, ye bɔ́ nde aá bèh seé dé Kristò, bɔ́ gwàn bèh njeré déì beè bɔ̀ Càŋ-kɔ́ bɔ̀ kemaà ndɔ. 8Sâ kɔ béh gàm gèh bɔ̀ sâ bɔ̀ kɔɔ́, te béh bɔ́ dɔɔ́ŋ yií gi be te seé gècénè. 9Mè lé naâ huaán mvù déì mân te bɔ̀ŋ biì nyagá njií. Njèh cén, Dìòteréfè mé gwaán né felè bɔɔ̀n deèn, né yeé ŋgòr mò doó si njií. 10Bú a, kwá-re seèn nɔɔ́ŋ ndɔ, mè baá ndeê. Mɔ mè waà baá, bɔ̀ veên mé à lé bɔɔ́ giì naâ dɔɔ́ŋ, mè nde gi né cie salé sɔm; bɔ̀ ŋgòr jejelâ, mé bɔ̀ nyeén seèn yoòr beèh dɔɔ́ŋ, mè nde gi né loù sâ salé sɔm. Dé sâ gí cégé ŋgwéh; bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé waà né kìn ké sâ dɔɔ́ŋ, à bɔ́ gwàn bèh. Bɔ̀ lɔɔ́ bɔ̀ ye te bɔ́ sie nyegé mene bɔ́, à né bɔ́ yiín ndɔ. Né mene te bɔ̀ŋ bɔ̀ Càŋ bɔ̀, à né bɔ́ teèn kwɔgɔ́ sɔm bele ndɔ. 11Mbeí mò, té dé yeè gule bɔ̀ vevenê bɔ̀ bèlè, bèlè sér gule nùà bagaà. Nuaá mé né bagaà bɔɔ́, né ŋunà Càŋ kɔɔ́; nuaá mé né yeé dé seèn veên kema dɔɔ́ŋ née mé Càŋ njolò sam ye. 12Dé Dèmeteriyû, nùàr dɔɔ́ŋ né seé seèn keí laré. Gècên né sòn seèn ménâ tueé; béh tueé taré né sòn seèn ménâ ndɔ. Wò né gi kɔɔ́ ye béh tueé yeé gècên; béh tueé né gècên sâ. 13Mè né lom mé ŋgòr lè ŋgún mbaá; mé njéh mene mè wò lòù nyàgà ndé ŋgwéh. 14Mè gwaán kela né ké yoòr yeè mé feh mò ndeê. Nde né toò hên, te bélɔ̀ tueé kɔ mé sòn; huɔm kela né cí. 15Kùsèm, dèn mé dɔlê. Bɔ̀ mbeí yeè ye bíé kéh wò. Bíé kéh bɔ̀ mbeí beèh ké sâ cécéné cécéné dɔɔ́ŋ ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\