Seé b. 1

1Tele mò Teofîl, lè mvù mò dé toò jɔ̀gɔ̀ mè lé naâ dɔ̀gɔ̀tì seé Yeésò, mé bɔ̀ njèh feèh seèn dɔɔ́ŋ teèn tueé, yuoô ké bèh duɔɔ̂m, 2nde wa lè cieé mé à lé ŋaá cuù naâ ké te vulúu teèn. Cu mé à lé naâ ká lè wɔ́ŋe, à lé naâ kuú, à komo yuo cu. Jomo sâ à ŋené yuo kelà toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê mé à lé naâ balé kwaá. Te cieé yulà nèà à né toò bɔɔ̀n mé bèh hihiné ŋené yuo kelá bele, te bɔ́ kɔ nyegé bagasé ye nyí baá cu làŋ. À né bɔ́ ndéb mé terreb Cúcuí Ŋagâ leéb, à né bɔ́ felè Lò Càŋ se. 4Cieé déì bɔ́ bɔ́ yeé baá yáb yieé, à ye bɔ́ a: «Bí tée Jerusalem yùò ye. Bí kèlà dèn Cúcuí Ŋagâ mé Tele mò lé tueé kwaá naá bí sâ. Mè lé bí tueé den naâ cí ndɔ. 5Bí kɔ́ɔ ye, Jâŋ lé bɔ̀ nùàr koú naâ mé nòmò. Cieé màgà ndé cú, mè kou seér nde né bí mé Cúcuí Ŋagâ.» 6Bɔ́ bɔ́ yeé baá cu bècénè, bɔ́ ye bú a: «Fehtoò beèh, hên baá cieé mé wò bɔɔ́ nde né te béh bɔ̀ Iserálà den cu mé feh beèh teèn wa?» 7Yeésò ye bɔ́ a: «Dé sâ ju biì sam, né ju Tele mò; né mene cieé, né mene cu, dɔɔ́ŋ né gi beè Tele mò. 8Dé biì, Cúcuí Ŋagâ ndeè né ter suagâ, kema bí, te bí kwa ye terreb, bí nde tueé den sòn mò. Bí sòn mò tueé duɔɔ́m nde né ká Jerusalem, bí tueé nde mé njéh kukwarè te tàbè Judê dɔɔ́ŋ, bí né te tàbè Samarî tueé, bí túé ndé mé njéh bèh mé tàbè bɔ̂ vulú né teèn kwaré dɔɔ́ŋ ndɔ.» 9À yeé tueé gi aá, à yuo komo ŋaá ter ndɔ. Bɔ́ né bú ke, à né nyueé ndeé. Nde nde, bègè ka leér weh bú njolò bɔɔ̀n. 10Bɔ́ né ké ter ke den. Bɔ̀ nuaré déì fà kar yuo kelà kwarè bɔɔ̀n mé cɔ̀gɔ̀ wuwulê yoòr, 11bɔ́ né sònò tueé ye: «Bí bɔ̀ Galilê bɔ̀, bí ké te vulúu njebá ke den né dé keì? Yeésò mé né ké te vulúu njolò biì komo ŋaá hên, suaga cuù nde né loù sâ, nág faá à la naâ njolò biì ŋaá nɔ.» 12Jomo sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê suaga yila cu ké Jerusalem ndɔ. Yuoô ké te tòr mé bɔ́ yilá né tòr Oliviê sâ nde ké lɔ, bɔɔ́ né njèh kílòmétà cén. 13Bɔ́ wa ké lɔ, bɔ́ ŋaá kela nde ké gwò te jèh gwà dé ké teèr, bɔ́ yila nde cu ké mí bèh dene bɔɔ̀n. Lé naâ bɔ̀ Piêr mé Jâŋ mé Jâk bɔ̂ Andrê; Filîp bɔ̂ Tomâs; Bartelemî bɔ̂ Matíô; Jâk ŋunà Alfê mé Simɔ̂ŋ nuaá mé gwàn bèh dé nùà kìn ŋaá bɔ́, mé Júdàs ŋunà Jâk. 14Bɔ́ bɔ̀ véh déì, mé Marî meì Yeésò mé bɔ̀ dìm Yeésò lé naâ kɔɔ́, bɔ́ né Càŋ cu dɔɔ́ŋ dua, bɔ́ bú dua lom mé sòn cên dɔɔ́ŋ. 15Mé cieé déì lè gwèn sâ, Piêr komo wuo ter lètenè bɔ̀ Yeésò bɔ̀. Bɔ́ bɔɔ́ né njèh nùàr yuií mé ndètoón. Ye bɔ́ a: 16«Bí ŋgwé bɔ̀ nùàr mò! Kɔ njií mé né te mvù Càŋe felè Júdàs nyagá den dɔɔ́ŋ sé naá kaà mân mboón, te yuo faá Cúcuí Ŋagâ lé naâ sònò Davîd tueé kwaá nɔ. À lé Yeésò cie jɔgɔ kwaá naâ kɔɔ́, te bɔ́ nde ye bú mân sie. 17Á sâ, Júdàs lé naâ te bɔ̀ŋ beèh ndɔ, à lé naá giì mé seé seèn teèn. 18(Mé njéh mene, à lé Yeésò go sɔɔ́m naâ kɔɔ́, à nde ŋueèh mé kàgàlɔ̀ŋ hèllè ŋge. Yeé baá ménâ, à die doóm seér ké teèn ndɔ, komó seèn velé, lèì ŋellé sue cie. 19Bɔ̀ Jerusalem bɔ̀ ŋgweé laré ménâ bèh dɔɔ́ŋ, bɔ́ yilá kwaá baá-re ŋueèh hèllè: Hakeldamà. Mé ju bɔɔ̀n sâ tueé né ye: né ŋueèh húɔ̂m.) 20Sâ né gi lè mvù bené Davîd nyagá den ye: Gwà seèn a, lè lòù; Nuaré déì a, té ké teèn cèr. Déì né cu nyagá den ndɔ ye: Nuaré déì a, dèn sér cú lè sòn dene seèn kɔɔ́.» 21Piêr den cuù ye bɔ́ a: «Sâ kɔ nuaré déì ndeè, à yila kwa béh, te à den sòn Júdàs, à né bɔ̀ nùàr sòn Fehtoò beèh tueé nyegé ye bɔ́ a, Fehtoò beèh baá cu mé njolo ma. Kɔ né nuaá mé béh bɔ́ yɔŋ yeé jomo Yeésò Fehtoò beèh kɔɔ́ ndɔ, yuoô bèh mé Jâŋ lé koú naâ bú nòmò, nde wa loù mé à lé komo ŋaá naâ ké ter teèn. Kɔ nùà sâ né gi dɔɔ́ŋ kɔɔ́ gií, sâ ye.» 23Piêr yeé tueé gi aá, bɔ́ sie kwaá baá-re nùàr fà. Déì lé naâ Josêf; bɔ́ bú yilá cu né Barsabâs; yilí seèn déì né cu Jústùs. Bɔ́ sie kwaá cu Matiâs ndɔ. 24Jomo sâ bɔ́ dua Càŋ teèn, ye bú a: «Fehtoò beèh, wò ŋene kɔ né temé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ kɔɔ́; lètenè bɔ̀ fà bɔ̀ hên, fèh sɔ̀m béh nuaá mé wò balé kwaá naâ mé be yeè, 25te nùà sâ ŋa cu nùà tebê yeè, à weh seér cu seé Júdàs kɔɔ́. Lòù sam, Júdàs bèh séná seèn nde aá kèn.» 26Bɔ́ yeé dua sɔm aá Càŋ, bɔ́ vu bèì felè bɔ̀ fà bɔ̀ sâ; bèì sie Matiâs, bɔ́ weh sagá yií bú felè bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dé yulà cùɔ̀b cén doô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\